Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.11. Стратегія інформаційної безпеки

Стратегія інформаційної безпеки повинна включати:

-    забезпечення захисту вже напрацьованих об'єктів інте­
лектуальної власності, що мають комерційну цінність;

-    запобігання втрати таких об'єктів у майбутньому.

Інформаційна безпека в різних сферах суспільства має свою специфіку. Так, наприклад, у політиці інформаційна безпека стосується інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичних представництв і зовнішньо-економічних відомств, в економіці інформаційна безпека стосується захи­сту інформації у банківських системах та мережах зв'язку, захисту конфіденційної економічної інформації від не­санкціонованого доступу.

Поняття інформаційної безпеки тісно пов'язане із понят­тям інформаційної загрози.

До інформації, що захищається, відносять:

-     секретну інформацію (відомості, що містять державну
таємницю).

-     конфіденційну інформацію (відомості, що містять ко­
мерційну таємницю, а також таємницю, що стосується осо­
бистого життя і діяльності громадян).

Таким чином, під інформацією, що захищається, ро­зуміють відомості, на використання і поширення яких вве­дені обмеження їх власником.

Інформація, що захищається, має такі ознаки:

>   засекречувати інформацію, тобто обмежувати до неї до­
ступ, може тільки її власник або уповноважені ним на
те особи;

>   чим важливіша для власника інформація, тим ре­
тельніше він ії захищає. А для того, щоб усі, хто зіштов­
хується з інформацією, що захищається, знали, що дея­
ку інформацію необхідно оберігати більш ретельно, ніж
іншу, власник призначає їй різний ступінь таємності;

>   інформація, що захищається, повинна приносити виз­
начену користь її власникові і виправдовувати затрачу­
вані на її захист сили і засоби.

Об'єктами захисту інформації виступають: документи, програми ЕОМ, ноу-хау, бази даних, тексти, на яких зафіксована інформація, інші матеріальні носії інформації, захист яких передбачений державними нормативними акта­ми, внутрішніми постановами та розпорядженнями, іншими спеціальними документами.

Комерційна таємниця — форма забезпечення безпеки найбільш важливої комерційної інформації, що пропонує об­меження її поширення,

Комерційна таємниця — ділова інформація, що спеціа­льно охороняється власником, яка представляє для нього цінність у плані досягнення переваги над конкурентами в одержанні прибутку, зафіксована в письмовій або іншій ма­теріальній формі і знаходиться в його володінні, крім відомо­стей, віднесених до державної таємниці, або віднесення яких до комерційної таємниці заборонено законодавством України.

Найбільш важливі види інформації, яких стосується про­блема інформаційної безпеки: стратегічна інформація, політична інформація, соціально-економічна інформація, воєнна інформація, наукова інформація.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+