Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Реєстрація сільськогосподарських підприємств

1.4. Реєстрація сільськогосподарських підприємств

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації. Порядок державної реєстрації визначається Законом України «Про підприємництво» та Положенням «Про державну реєстрацію суб’єк­тів підприємницької діяльності», затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 25 травня 1998 р. (далі — Положення).

Зазначене Положення визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності всіх орга­нізаційно-правових форм (колективні, спільні, приватні підприємства, господарські товариства), за винятком окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації (наприклад, банки). Реєстрація підприємств здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної (у місті) ради, районній державній адміністрації (далі — органи реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта підприємницької діяльності.

Згідно з Положенням органи реєстрації зобов’язані у п’яти­денний термін від дня отримання повного комплекту докумен-
тів зареєструвати підприємство і в такий самий термін повідомити про це органи державної статистики та державної податкової служби. Орган реєстрації несе відповідальність за комплектність і зберігання реєстраційної справи. У разі прострочення терміну реєстрації з вини органу реєстрації останній повинен сплатити заявникові 20 % суми реєстраційного збору за кожний прострочений день. Проте на практиці весь процес реєстрації та післяреєстраційні заходи, необхідні для початку діяльності нового підприємства, тривають близько двох місяців.

Перший етап реєстрації підприємства — це підготовка документів, які майбутній власник, його уповноважений орган чи особа, що діє на підставі довіреності, виданої майбутнім власником підприємства, особисто або поштою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації. Для державної реєстрації підприємства слід подати:

1)      необхідні установчі документи (засвідчені нотаріально) залежно від організаційно-правової форми підприємства:

рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства); якщо власників два і більше, таким рішенням є установчий договір, а в окремих випадках — протокол установчих зборів;

статут, якщо згідно із законодавством це необхідно для створення відповідної організаційно-правової форми підприємства (наприклад, акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю);

2)      реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію; картку, отриману за місцем реєстрації, заповнює безпосередньо власник або уповноважений заявник (допомогу в її заповненні зобов’язані надати працівники органу реєстрації);

3)      платіжний документ, який засвідчує сплату державного мита за державну реєстрацію (для підприємств його розмір становить сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

4)      довідку з банківської установи про сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду підприємства в розмірі, передбаченому законом (наприклад, для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з його засновників повинен подати документ про внесення ним 30 % його частки у статутному фонді, якщо останній формується за рахунок грошових внесків; якщо ж внески до статутного фонду товариства здійснюються у вигляді майна, зазначений документ не вимагається).

У реєстраційній картці (заяві про державну реєстрацію) слід указати місцезнаходження підприємства на момент державної реєстрації. Ним може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди, купівлі-продажу приміщення чи його частини, міни, безоплатного користування майном, договором про спільну діяльність, установчим договором тощо. Якщо засновником новоствореного підприємства є юридична особа, необхідно підтвердити її державну реєстрацію відповідним свідоцтвом.

Усі ці документи подаються у трьох примірниках (два оригінали й нотаріально засвідчена копія). Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (влас­ники) або уповноважений ним орган, який подає документи для
державної реєстрації. За наявності цих документів орган реєстрації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після їх надходження зареєструвати підприємство та видати документ, який засвідчує акт державної реєстрації підприємства, — свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.

Перед безпосереднім початком діяльності необхідно пройти ще кілька процедур.

1.      Орган реєстрації протягом п’яти днів після реєстрації повинен подати до органу державної статистики та органу державної податкової служби копії реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію. Потім новостворена юридична особа має бути зареєстрована у місцевих органах державної податкової служби (далі — органах податкової служби). Підставою для взяття на облік підприємства в органах податкової служби є:

копія реєстраційної картки;

свідоцтво про державну реєстрацію (слід також мати нотаріально засвідчену копію);

установчі документи та їх нотаріально завірена копія.

Термін реєстрації в органах податкової служби не повинен перевищувати два дні з моменту державної реєстрації.

2.      Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію підприємство має зареєструватися у Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування і Фонді зайнятості населення, про що слід одержати відповідні посвідчення. При цьому орган реєстрації повинен попередньо, протягом п’яти днів після реєстрації підприємства, надіслати в органи вказаних фондів інформаційні пові-
домлення про реєстрацію. За прострочення терміну реєстрації у фондах на підприємство може бути накладено адміністративний штраф.

3.      Отримання свідоцтва про реєстрацію і довідки з органів податкової служби про взяття підприємства на облік є підставою для відкриття рахунка в будь-якому банку відповідно до інструкції Національного банку України «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженої постановою правління Національного банку № 527 від 18 грудня 1998 р.

4.      Упродовж трьох робочих днів від дня відкриття рахунка підприємство зобов’язане повідомити про це органи податкової служби.

5.      Печатку і штамп підприємство може замовити в організації, що займається їх виготовленням, але для цього воно має одержати дозвіл у відповідному органі внутрішніх справ за своїм місцезнаходженням.

Процедура отримання дозволу регулюється інструкцією Міністерства внутрішніх справ № 643 «Про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів». Для одержання такого дозволу підприємство подає до відповідного органу внутрішніх справ такі документи:

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

два примірники зразків печаток і штампів, відповідно оформ-
лених і затверджених підприємством у порядку, передбаченому в установчих документах (наприклад, зборами засновників підприємства, що підтверджується витягом з протоколу);

платіжний документ, що підтверджує сплату державного мита за одержання дозволу на виготовлення печатки і штампа.

Дозвіл на виготовлення печатки і штампа видається протягом п’яти робочих днів від дня отримання відповідним органом внутрішніх справ зазначених документів.

Згідно з Положенням важливим є той факт, що органу держав­ної реєстрації, органу державної податкової служби, органу внутрішніх справ забороняється у процесі створення та реєстрації під­приємства вимагати від підприємства інші документи, крім зазначених вище.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+