Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Зберігання зерна і насіння в сухому стані

Сухими вважаються зерно і насіння, в яких немає вільної вологи, а є тільки зв'язана волога, малодоступна для акти­вної життєдіяльності як насіння, так і мікроорганізмів.

Цей режим зберігання ґрунтується на принципі ксероанабіозу, тобто усуненні дії на сухе зерно основного фактора його псування під час зберігання — мікроорганізмів.

Режим зберігання насіння в сухому стані — основний за­хід підтримання його високої життєздатності у партіях посівного матеріалу всіх культур та якості зерна продоволь­чого призначення протягом усього строку його зберігання.

Зерно пшениці, жита, ячменю, вівса вважається сухим, якщо мі­стить не більше 14 % вологи. Оскільки вміст вологи в зерні при три­валому зберіганні може дещо підвищуватися внаслідок сорбції з по­вітря, найкраща його стійкість забезпечується при вологості 12 — 13 %. Отже, оптимальна норма вологості для тривалого зберігання виробничих партій насіння має бути на 1 — 2 % нижчою за критичну вологість. Остання неоднакова у різних культур і залежить від хі­мічного складу зерна. Чим більше в насінні жиру, тим швидше у ньому з'являється вільна волога, а отже, тим менша вологість (6 - 8 %) може забезпечити його надійну збереженість.

Сухе насіння зазвичай зберігають насипом заввишки 10 — 12 м. Тому в сучасних насіннєсховищах насіння завантажують на макси­мальну їх висоту, яка допустима згідно з технічними умовами екс­плуатації. При складуванні насіння високим насипом сховище ви­користовується краще, створюються сприятливіші умови для збере­женості його якості, оскільки його температура та вологість зазна­ють менших коливань, ніж у зерновому насипі невеликої висоти. Навіть за найнесприятливіших за кліматичними умовами районах сухе зерно й насіння при розміщенні у спеціальних сховищах висо­ким насипом через один-два роки зберігання здебільшого залиша­ються сухими. Тільки в невеликому верхньому шарі насипу (за­втовшки 10 — 15 см) можливі значні зміни вологості зерна. Тому чим вищий насип зерна, тим відносно менша його частина піддається зволоженню при зберіганні.

Сухе насіння можна зберігати у сховищах різних конструкцій і типів, якщо вони відповідають технічним вимогам. Досвід показав, що зернові маси, добре підготовлені до зберігання (очищені від до­мішок, знезаражені й охолоджені), можна зберігати без переміщен­ня у складах протягом 4-5 років, а в силосах елеваторів 2-3 роки.

Проте повну тривалу збереженість сухого насіння не завжди мо­жна гарантувати. Причиною псування його може бути сильний роз­виток комах — шкідників хлібних запасів, здатних існувати й роз­множуватись у зерні вологістю, нижчою за критичну. Отже, най­кращі умови для зберігання насіння забезпечуються тоді, коли воно не тільки добре і своєчасно просушене, а й охолоджене до низьких плюсових температур.

Псується суха зернова маса і при утворенні краплинно-рідинної вологи та підвищенні вологості в будь-якій ділянці насипу внаслі­док перепадів температур та явища термовологопровідності.

Надійну збереженість високої якості сухого зерна і насіння за­безпечує тільки постійний контроль за станом зерна під час йогозберігання. Тому зерно розміщують у сховищах так, щоб до кожної його партії був вільний доступ для проведення контролю. Для лік­відації можливих несприятливих процесів у зерновій масі сховище обладнують установками для активного вентилювання, засобами механізації для швидкого завантаження й розвантаження зерна, а також приладами для контролю за процесами зберігання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+