Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів

3.1.2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів

Структурний підрозділ створюють за рішенням дирекції підприємства для виконання статутних завдань останнього. Він діє на підставі законодавства України, Статуту підприємства та Положення про внутрігосподарські відносини.

Підрозділ є структурною виробничою одиницею підприємства і може мати штамп зі своїм найменуванням. Мета його діяльності —
виробництво продукції та надання послуг згідно із завданнями дирекції, ощадливе використання виробничих ресурсів. Предмет діяльності кожного підрозділу визначається договором.

Керівник підрозділу призначається на посаду директором підприємства з наступним укладенням трудового контракту. Його діяльність регламентується відповідною посадовою інструкцією. Керівник підрозділу має такі обов’язки:

відповідає за ефективне й раціональне використання матеріальних ресурсів та закріплених за підрозділом майна і землі, виконання встановлених завдань, ведення обліку і своєчасне подання звітності, охорону праці та техніку безпеки;

забезпечує проведення ремонтних робіт і підтримання виробничих приміщень, техніки, обладнання в належному стані;

вносить директору підприємства пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення працівників підрозділу, заохочення працівників та накладення на них стягнень.

Дирекція передає підрозділу майно та землю на підставі внутрігосподарських договорів відповідно до предмета його діяльності. При цьому правовий статус земель і майна не змінюється.

Виробничо-господарська діяльність підрозділу визначається дирекцією та конкретизується щорічними завданнями. Відповідно до щорічних завдань дирекція забезпечує підрозділ необхідними матеріально-технічними ресурсами. Відносини між ними регламентуються внутрігосподарськими договорами.

Уся вироблена підрозділом продукція надходить у розпорядження підприємства. Підрозділ самостійно вирішує питання поточної організації виробництва продукції та надання послуг.

Матеріальне стимулювання працівників підрозділу протягом року й за річні результати роботи здійснюється згідно з Положенням про оплату праці господарства. Підрозділ має право надавати платні послуги своїм працівникам та громадянам, іншим внутрігосподарським підрозділам, підприємствам, установам і організаціям за встановленими дирекцією цінами.

Підрозділ забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, вимог виробничої санітарії та безпеки дорожнього руху відповідно до чинного законодавства.

Крім того, підрозділ складає первинні документи, веде оперативний облік та подає внутрігосподарську звітність у встановлені дирекцією терміни. За несвоєчасне подання звітності на відповідальних осіб накладається стягнення. Контроль за виробничо-господарською діяльністю підрозділу здійснюють дирекція та бухгалтерія підприємства.

Рішення про припинення діяльності підрозділу приймає дирек-
ція підприємства.
Припинення діяльності підрозділу може мати місце у разі:

його ліквідації;

злиття з іншим структурним підрозділом підприємства;

виокремлення в самостійну юридичну особу (підприємство, господарське товариство тощо).

У разі ліквідації підрозділу або виокремлення його в самостійну юридичну особу землі та майно, які залишаються, передаються дирекції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+