Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.17. Гіпертекстова система

Гіпертекстовою системою називається інформаційна система, яка здатна зберігати інформацію у вигляді елек­тронного тексту, що дозволяє встановлювати електронні зв'язки між будь-якими «інформаційними одиницями», що зберігаються в її пам'яті і викликати їх на екран монітора «простим натисканням кнопки».

Для того, щоб інформаційна система могла бути названа гіпертекстовою інформаційною системою, вона повинна во­лодіти такими загальними властивостями:

1.        Структурний аспект. Система повинна мати базу да­
них, що складаєтся із об'єктів двох видів: інформаційних
одиниць або «вузлів», що містять інформацію, потенційно
цікаву для користувачів, і дуг, що представляють струк­
турні і семантичні відносини, які зв'язують інформаційний
зміст вузлів.

2.        Функціональний  аспект.   Створення  гіпертексту  і
навігація в гіперпросторі є нелінійною (не послідовною)
діяльністю. Навігацією називається інтерактивне керова­
ний користувачем процес переміщення з одних вузлів в інші,
технічно  здійснюваний  шляхом  натискання  мишею  на
графічно виділені на екрані комп'ютера об'єкти — «елек­
тронні» кнопки, що ідентифікують вихідні точки дуг гіпер­
тексту. Відповідно до цього, гіпертекстова система повинна
мати спеціальні інструментальні засоби двох видів: засоби

для підтримки авторської діяльності (в український мові не­має підходящого терміна, еквівалентного англійському «authoring») і засобу для перегляду інформаційних одиниць в процесі асоціативної навігації.

3. Візуальний аспект. Керування функціонуванням гіпер-текстової системи здійснюється на основі принципу прямого маніпулювання представленими на екрані монітора символа­ми, що не являються мовними об'єктами. Користувач одер­жує можливість легко і практично миттєво переміщати оди­ниці інформації і фрагменти гіпертексту з одного контексту в іншій разом із усією сукупністю заданих у першому кон­тексті зв'язків: інформаційна одиниця або її елемент ак­тивізуються (вибираються) шляхом натискання мишею на так звану «електронну кнопку», що грає роль вихідної точки зв'язку, яка веде до певної інформації, що може становити інтерес для користувача.

Гіпертекст заснований на ідеї нелінійного представлення знань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+