Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦІН

Класифікація цін за сферами товарного обігу:

Оптові ціни на продукцію промисловості (ціни виробників продукції):

·        оптова ціна підприємства;

·        відпускна ціна промисловості;

·        ціна біржового товару.

Ціни на продукцію будівництва

·        кошторисна вартість;

·        прейскурантна ціна;

·        договірна ціна.

Закупівельні ціни.

Роздрібні ціни:

·        Кін й роздрібної торговельної мережі;

·        роздрібні ціни підприємств громадського харчування;

·        роздрібні ціни продуктового ринку;

·        роздрібні ціни речового ринку;

·        тарифи товарного й пасажирського транспорту;

·        ціни і тарифи на послуги споживчого ринку;

·        тарифи на комунальні послуги, електроенергію та інші енерге­тичні ресурси;

·        ціна аукціону (ціна товару, проданого на аукціоні).

Оптові ціни на продукцію промисловості — ціни виробників продукції, за якими вона реалізується оптовими партіями іншим підприємствам і організаціям.

Слід розрізняти оптові ціни підприємства й оптові відпускні ціни промисловості. Оптові ціни підприємства повинні покривати собівартість виробництва продукції та заплановану норму прибутку. Різновидом оптової ціни підприємства є трансфертна ціна, яка не включає податкових платежів і застосовується при комерційних операціях між підрозділами |одного й того ж підприємства, пов'язаними єдиним технологічним циклом. Вона може встановлюватись як на сировину, напівфабрикати, так і на готові вироби та послуги.

Використання трансфертних цін може суттєво впливати на зниження собівартості продукції, товарів і послуг, підвищення їхньої конкуренто­спроможності та конкурентоспроможності підприємства загалом.

Оптові відпускні ціни промисловості включають оптові ціни підприєм­ства та непрямі податки — специфічні акцизи, мито, податок на додану вартість. Це ціни, за якими продукція промисловості надходить до сфе­ри обігу — оптової та роздрібної торгівлі.

Ціни на продукцію будівництва мають декілька різновидів:

• кошторисна вартість — конкретний розмір витрат на будівництво об'єкта за індивідуальним проектом;

• прейскурантна ціна — середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції будівельного об'єкта за типовим проектом (1 м2 житлової площі, 1 м2 корисної площі, 1 м2 малярних робіт тощо);

• договірна ціна — це ціна, яка встановлюється за домовленістю між замовником і підрядником. Сфера дії цієї ціни розширюється з роз­витком ринкових відносин.

Різновидом оптової відпускної ціни є ціна біржового товару (або за біржовими угодами), яка формується на базі біржових угод з урахуванням надбавок або знижок до неї залежно від якості товару, відстані товару від місця постачання, передбаченого біржовим контрактом та інших чинників формування попиту.

Закупівельні ціни — це оптові ціни, за якими реалізується сільсько­господарська продукція фермерами та населенням. На основі закупі­вельних цін різних господарств визначаються середні ціни фактичної реалізації, в яких враховані ціни та кількість продукції, реалізованої заготівельним організаціям через різні канали (за прямими зв'язками з торгівлею, на продуктовому ринку тощо). Закупівельні ціни — дого­вірні ціни, встановлені за домовленістю сторін. Відмінність закупівель­ної ціни від інших видів договірних цін полягає в тому, що до її складу не включається податок на додану вартість і специфічні акцизи. Це створює матеріальну зацікавленість виробників і підприємців у ши­рокому використанні закупівельних цін.

Роздрібні ціни — це ціни, за якими товари й послуги реалізуються через роздрібну торговельну мережу населенню, підприємствам і установам.

До складу роздрібної ціни входить оптово-відпускна ціна промисло­вості, оптово-збутова та торговельна надбавки.

Оптово-збутова надбавка покриває витрати й прибуток оптових посередників та податок на додану вартість.

Торгівельна надбавка (націнка) покриває витрати й прибуток торговельних підприємств та податок на додану вартість.

Різновидом роздрібних цін є тарифи товарного та пасажирського транспорту — плата за переміщення вантажів і пасажирів, яка стягується транспортними підприємствами; тарифи на комунальні та інші платні послуги населенню, які надаються підприємствами й організаціями сфери послуг; ціна товару, проданого на аукціоні, яка може суттєво відрізнятися від ринкової ціни, оскільки вона відбиває унікальні властивості й ознаки товару та значно залежить від майстерності особи що проводить аукціон.

Класифікація цін за умовами постачання товарів:

Базисна ціна є вихідною для визначення ціни фактично запропонованого товару, використовується для визначення його сорту та якості. 

Ціна купівлі-продажу (фактурна) визначається умовами постачання, визначеними контрактом.

Ціна СІФ (вартість, страхування, фрахт) при перевезенні товару річним (морським) транспортом. Продавець зобов'язаний за власний

кошт зафрахтувати судно, сплатити вартість перевезення (фрахт), спла­тити митні та страхові витрати, взяти на себе ризик до моменту перетинання вантажем борту судна та під час завантаження.

Ціна ФОБ (вільний на борту) при перевезенні товару річним (морським) транспортом. Продавець сплачує всі страхові й митні витратили до моменту завантаження товару на борт судна.

Ціна ФОР (вільний на рейках) при перевезенні товару залізничним транспортом. Продавець за власний кошт і на свій ризик відправляє

товар на залізничну станцію із завантаженням у вагон.

Ціна ФРАНКО. Продавець зобов'язується доставити товар покупцеві у визначене місце за власний кошт і на свій ризик, до того ж до ціни

включаються транспортні, страхові й митні витрати.

Умови постачання товару називають «базисними» через те, що вони встановлюють базис ціни залежно від того, чи включаються транспортні витрати до ціни товару, чи ні. Базисні умови спрощують укладення контрактів,

дозволяють партнерам визначити способи розподілу відповідальності, попередити можливі неузгодженості та суперечки щодо постачання товару

Характеристика базисних умов постачання товарів наведена у збірнику Міжнародної торгової палати, виданому у 1990 р. під назвою:

«Міжнародні правила тлумачення торгових термінів Інкотермс» (International Commercial Terms).

Класифікація цін за регіональною ознакою:

• ціни місцевого ринку — це місцеві регіональні, зональні ціни;

• ціни внутрішнього ринку України;

• ціни країн співдружності;

• ціни світового ринку.

 

Класифікація цін за характером державного регулювання:

1. Вільні ціни, в т. ч.:

• встановлені самостійно;

• договірні;

• комісійні;

• аукціонів;

• контрактні ціни.

2. Ціни, регульовані державою:

• фіксовані;

• державні;

• індикативні ціни — рекомендовані, орієнтовні ціни, які передба­чаються в документах органами державної влади.

 

Класифікація цін за ступенем монополізації ринку:

• монопольна ціна;

• конкурентна ціна;

• нормальна конкурентна ціна (враховує чистий прибуток та індиві­дуальну собівартість товару);

• демпінгова ціна (нижче від індивідуальної собівартості товару).

 

Класифікація цін за періодом дії:

• постійна ціна на товари, які не мають сезонного характеру;

• тимчасова ціна;

• сезонна ціна, яка враховує сезонні коливання попиту шляхом сезон­них знижок.

Світові ціни. Ціни у сфері міжнародних торговельно-економічних відносин є результатом взаємодії мікро- та макропроцесів у світовій та національних економіках. З одного боку, вони формуються під впливом взаємодії ринкових реалій національних економік і світових ринкових факторів, а з іншого боку, їх обумовлює економічна політика держав в межах від політики вільної торгівлі до тих чи інших видів протекціо­нізму, від прийняття фіксованих до плаваючих валютних курсів і пов'я­заних з ними фінансово-валютних відносин.

Світові ціни — це ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний обіг і забезпечують реалізацію зовнішньоекономічних зв'язків між державами світу. Значний вплив на рівень цих цін мають ціни світових ринків підбивають умови виробництва й реалізації у світовому господарстві. Зовнішньоторговельні ціни використовуються при експорті товарів та при їх імпорті, як правило, на базі цінна вироблені товари, яким належить домінуюче становище на ринку. Для деяких видів рідкісної сировини чи при поставках на експорт до цін додається митний збір.

Світовому ринку притаманна численність цін на товари. Вони відрізняються за сферами дії, характером формування, ступенем наближення

до рівня ринкової ціни та іншими ознаками.

За рівнем пристосування цін до ринкового стану розрізняють базисні  ціни й фактичних операцій. До базисних цін належать додаткові й офіційні ціни продажу, ціни прейскурантів, каталогів, проспектів. Ціни фактичних торговельних операцій відбивають реальний. ринкових цін на аукціонах, товарних біржах, контрактні, а також розрахункові (середньостатистичні) ціни.

Чисельність внутрішньо-торговельних цін ускладнює процес визначення рівня світових цін на товари. Як світові ціни виступають ціни звичних торговельних операцій, типових для світової комерційної практики. Вони поширюються на значну частину світової торгівлі, є доступними  будь-якому продавцеві й покупцеві світового ринку. Як світові ціни виступають також експортні ціни головних постачальників даного товару на світовий ринок (наприклад, ціни на нафту встановлюють країни ОПЕК) та імпортні ціни провідних покупців (імпортерів) даного товару, а також ціни важливих центрів міжнародної і міжнародних товарних бірж, аукціонів та ін.).

В умовах високої конкуренції на світових товарних ринках експортерами товару стають провідні національні виробники найбільш конкурентноспроможної продукції з найменшими витратами на її виробництво -- національні монополії та транснаціональні корпорації (ТН К).

Ціни які використовуються в системі бухгалтерського обліку й ста­нки:

поточні ціни — ціни, зареєстровані на певну дату в процесі статистичного спостереження;

середні ціни — ціни визначені шляхом їх систематизації й визначення середніх значень у динамічних рядах;

зіставні ціни — ціни, скориговані на індекс інфляції.

У статистиці широко використовуються розрахунки індексів цін (Іц), у т. ч. індекси споживчих цін, оптових цін, цін на продукцію будів­ництва, заготівельних цін, цін на комунальні послуги, транспортних тарифів тощо:

ц, — обсяг реалізації товару (послуги) в межах звітного періоду;     ( Рі — ціна товару (послуги) у звітному періоді;

ро — ціна товару (послуги) у базовому періоді.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) обчислюють як відношення сукупної ціни певного набору товарів і послуг (споживчого кошика) у поточному році до сукупної ціни споживчого кошика в базовому році:

ІСЦ = Ціна споживчого кошика у поточному році / ціна аналогічного споживчого кошика в базовому році.

Споживчий кошик у багатьох країнах охоплює близько 300 найменувань окремих товарів і послуг. Основними товарними групами у споживчому кошику є продукти харчування, одяг, житлово-комунальні послуги, транспортні послуги, медичні послуги, предмети осо­бистої гігієни, а також освіта, книги.

Склад споживчого кошика в Україні з року в рік переглядається у бік збільшення числа товарів і послуг, а його ціна слугує базою для встановлення прожиткового мінімуму.

Динаміка ІСЦ є основним показником стану інфляційних процесів в економіці будь-якої країни. Індекси цін використовують для оцінки системи національних рахунків і валового внутрішнього продукту, для характеристики рівня життя населення, для міжнародних співставлень та внутрішнього аналізу. У таблиці 7 наведена видова специфіка цін, що використовується в ринковій практиці, їх призначення та зміст.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+