Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. СПЕЦИФІЧНІ РІЗНОВИДИ ЦІН, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продаж переважної більшості туристичних послуг як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках здійснюється за роздрібними цінами. При неорганізованому (індивідуальному) туризмі споживач купує товари та послуги за одиничними роздрібними цінами, встановленими на окремі види послуг. При організованому туризмі турист платить за­гальну ціну за надання обумовленого комплекту послуг. Як правило, ціна комплексного туристичного продукту у групових турах є нижчою від оди­ничних роздрібних цін на окремі послуги за рахунок надання різнома­нітних знижок і зменшення витрат при організації групових подорожей.

Ціни на тури різко коливаються залежно від туристичного сезону, тому на туристичних ринках формується ряд варіантів сезонних цін:

ціни на туристичні послуги в головний сезон, ціни в міжсезонний період і ціни в несезонний період. Може застосовуватись і більш детальна дифе­ренціація цін за фактором сезонності туристичного попиту, в тому числі у святкові й вихідні дні. Як правило, ціни на послуги і товари для турис­тів формуються на період головного сезону й знижуються відповідно до скорочення попиту, коли в інші періоди року обсяг реалізації турис­тичних послуг і товарів зменшується.

Отже, сезонні ціни, як один з головних інструментів механізму ціно­утворення, мають на меті протидіяти обмеженим можливостям щодо реалізації туристичних послуг і товарів через стимулювання туристич­ного попиту. Сезонні та інші комерційні знижки до цін на туристичні послуги й товари також здійснюються підприємствами, котрі нама­гаються стимулювати чи підтримати відповідний обсяг попиту на ринку.

У туристичній практиці широко використовуються «рекламні ціни», за якими для продажу пропонуються нові невідомі послуги або турис­тичні подорожі впродовж спеціальних рекламних акцій підприємства на ринку. Рекламні ціни мають одноразову дію протягом певного часу.

Слід розрізняти також рекламні та фактичні ринкові ціни, що діють на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг.

• ціни внутрішнього туристичного ринку діють в країні постійного місця проживання туристів і відбивають національні умови ціноутво­рення, насамперед, обсяг платоспроможного попиту місцевого населення. За цими цінами реалізуються всі товари й послуги внут­рішнього туристичного ринку.

• ціни міжнародного туристичного ринку, за якими реалізуються послуги міжнародного транспорту, зв'язку та інші туристичні послуги (розміщення, харчування, екскурсійного обслуговування) у країні перебування туристів з урахуванням міжнародних умов ціноутво­рення для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної пропозиції.

Найпоширенішим способом оголошення цін на туристичні послуги й товари є їх публікація в каталогах туристичних підприємств і організаціях. При цьому їх завжди супроводжує докладний опис послуг та товарів включених до пропозиції, а також умов, за яких передбачається їх споживання. У каталогах наведена значна кількість різних цін, що відповідають асортименту запропонованих послуг. Ціни є різними й за структурою: за розміщення у готелі; готельні тарифи на проживання, що включають напівпансіон, повний пансіон чи лише сніданок; ціни на відповідні  екскурсії залежно від умов екскурсійного обслуговування. Продаж туристичних послуг за каталогами звичайно здійснюється за активної участі клієнта, що може вносити певні корективи щодо деталей подорожі (категорія готелю, вид транспорту, кількість івид додаткових  послуг), а відтак визначити й загальну ціну туру.

У межах транснаціональних корпорацій (ТНК), як правило, діють ціни генеральних готельних тарифів, що є атрибутом відповідних їх мереж.

Найбільш повне уявлення про рівень поточних ринкових цін дають фактичні угоди та договори. Ціни фактичних угод вважаються контрактними цінами при проведенні переговорів з контрагентами чи виробниками відповідних туристичних послуг.

Контрактні ціни — ціни, за якими можна продати послуги, але найчастіше в результаті переговорів між покупцем та продавцем досягається зниження ціни, для чого в контрактну ціну закладається певний резерв.

У процесі визначення базової ціни туру використовують ціну «нетто» яка включає вартість послуг окремих виробників і характеризує обмежену собівартість туру та ціну «брутто», яка включає всі складові вартості туру, в тому числі вартість посередницьких послуг туристичних Детальний аналіз механізму формування специфічних різновидів туристичні послуги здійснено далі.

Поряд із специфічними різновидами цін в туристичній діяльності використовується загально прийнята видова специфіка цін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+