Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Місія підприємства.

4.1. Місія підприємства.

Після діагностики, аналізу та прогнозування змін середови­ща підприємства приступають до наступного етапу розробки стратегії: визначають головні орієнтири його діяльності - мі­сію і цілі. Іноді формування місії та цілей передує аналізу се­редовища. Це має місце в тих випадках, коли підприємство щойно створене з певними цілями і місією або ж сам факт іс­нування підприємства передбачає певну місію і цілі, які вип­ливають з причини його появи (див. Додаток О і П).

Місія - найбільш загальні орієнтири функціонування підприємства, як правило, зовнішнього спрямування,
що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в суспільстві.
Необхідність формування місії

Необхідність формування місії викликається наступним. В ринковому середовищі підприємство має постійно заявляти про себе, формувати, насамперед у клієнтів, заінтересованість, певний імідж. З другого боку, воно повинно об'єднати дії пер­соналу в обраному напрямку, консолідувати трудовий колек­тив. І в першому, і в другому випадках напрошується висно­вок про необхідність оголошення конкретних цілей підприєм­ства. Однак цього робити не можна з огляду на конкурентів.

Йдеться про виробничо-комерційну таємницю фірми. Тому і формують місію підприємства, яка в загальному відображає цілі, не розкриваючи згадану таємницю.

Принципи формування місії

Саме тому, виходячи з необхідності місії, головними принципами її формування на підприємстві є:

Стислість і декларативність формулювання (інколи одним ємним реченням, гаслом). В ньому відсутні конкретні цифри росту і розвитку підприємства, засоби досягнення успіху.

Зовнішня переважно спрямованість, в першу чергу на потенційного споживача.

Адже останнього зовсім не цікавить одна із корінних цілей підприємства - максималізація прибутку. Зате він ще й як ін-тересується ціною, якістю, умовами продаж і обслуговування. А без споживача, без його високого і постійного інтересу до продукції підприємства, мріяти про високі прибутки пробле­матично. Тому то первинне в діяльності підприємства не при­буток, а попит споживачів. Прибуток - вторинне, функція по­питу. Споживачі ж і їх попит знаходяться у зовнішньому сере­довищі. Туди і повинна спрямовуватися місія підприємства. Якщо підприємство, як відкрита система, здатне сформувати і забезпечити таку місію, яка задовольнятиме і стимулюватиме попит, воно одночасно буде і з прибутком.

Ось приклади формулювання місії підприємства, де враховано названі принципи. Приміром, Г.Форд місію своєї кампанії сформу­лював так: „Ми постачаємо людям дешевий транспорт». Місія фірми „Соні» подається наступним чином: „Здійснюючи прогрес, служити всьому світу». Ще приклади: „Що добре для країни, то добре для фірми», „До миру через світову торгівлю», „Споживачі -джерело сили нашої фірми», „Смакує по-домашньому („Верес»)» тощо. Разом з тим, місія може формулюватися і дещо ширше.

Параметри змісту місії

В цілому ж, зміст місії може включати наступні парамет­ри:

опис, (характеристика) товарів і послуг, які пропонува­ тиме підприємство;

характеристику ринків - визначення основних спожи­вачів, на яких розрахована продукція підприємства;

основні цілі підприємства, подані через певні якісні ха­рактеристики, зокрема, в термінах: порівняння, зрос­
тання, згортання, стабілізації тощо;

декларативну характеристику технологій та інновацій в термінах:   найпрогресивніші  інноваційні  технології,
найновіші досягнення науки тощо;

філософію підприємства - основні погляди і цінності, що визнаються всіма членами трудового колективу і які є основою мотивації дій даного колективу;

внутрішню концепцію підприємства, тобто враження про себе: конкурентоспроможність продукції і підпри­ємства, свої сильні сторони тощо;

зовнішню концепцію підприємства, її імідж - проголо­ шення відповідальності перед споживачами, регіоном,
суспільством.

Фактори-джерела місії

Фактори, що впливають на формулювання місії і є її дже­релами наступні (за Котлером):

Стан середовища підприємства.

Ресурси підприємства.

Історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія.

Стиль діяльності власників і менеджерів.

Специфічні особливості підприємства.

Крім запропонованих Ф.Котлером, до факторів місії варто, на наш погляд, також віднести:

Інтереси: а) власників, б) колективу, в) менеджерів, г) споживачів, д) конкурентів, е) стейкхолдерів, є) влади,
ж) громадськості.

Основоположні внутрішні правила дій всього колективу (часто неписані, сформовані роками):

а) принципи підприємства - довготривалі, незмінні, об'єктивні залежності і вимоги: до продукції і ринку, до упра­ вління (прийняття рішень, контроль, мотивація, оцінка досяг­ нень тощо), до співробітників (творче мислення, самостій­ ність, мотиви, відповідальність, оцінка т.д.), до зовнішнього середовища (до споживачів, конкурентів, поставників, стейк­ холдерів, місцевої влади, держави);

б) етика підприємства - мораль ділових відносин на основі совісті бізнесмена, дотримання таких етичних цінно­ стей як відмова від обману, чесна поведінка з усіма учасни­ ками ринку, повага до них, дотримання слова, довіра тощо. Принципи і етика - фундаментальні джерела місії;

в) основні ціннісні орієнтації - внутрішні спонуки, внутрішня мотивація діяльності членів колективу: теоретичні (істина, знання, раціональне мислення); економічні (прибут­ковість, корисність, практичність); політичні (влада, визнання, інтереси); соціальні (безконфліктність); естетичні (гармонія); релігійні тощо;

г) культура підприємства - сукупність типових для підприємства принципів, цінностей, етичних норм, ідей, які формують його імідж (репутацію, марку). Культура проявля­ ється: в поведінці підприємства (єдиних принципах поведінки всіх працівників), в комунікаціях підприємства (стилі і спосо­бах передачі інформації тощо), в засобах наочного представ­лення (фірмовий знак, оформлення, дизайн продукції, тара і ін

Значення місії

Місія має суттєве значення. Вона, зокрема, є базою: для розробки і узгодження цілей; для розробки всієї системи планів на підприємстві; для об'єднання дій персоналу в обраному напрямку; для відносин із зовнішніми учасниками ринку.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+