Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування

4.2.Цілі підприємства, їх класифікація та рангування

Цілі підприємства - це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах.

Значення цілей

Значення цілей важко переоцінити. За свідченням Ансоф-фа, в США 98 % всіх невдач в бізнесі пов'язані з відсутністю у бізнесменів зрозумілих, чітких цілей. Враховуючи разючу не­стабільність зовнішнього середовища українських підприєм­ств, відсутність у них навиків стратегічного мислення, вели­чезна мобілізуюча роль цілей для них очевидна.

Функції цілей

Важливість цілей визначається функціями, які вони вико­нують:

критеріїв для прийняття рішень; ініціативи або мотиву дій персоналу; інструменту управління (вимоги до дій персоналу, виз­начення напрямків розвитку підприємства); координації (забезпечення безконфліктності осіб, які приймають рішення, узгодження дій підрозділів); контролю (порівняння оперативних показників стану підприємства з цільовими).

Цілі конкретизують місію, виступають орієнтиром і моти­вом поведінки всіх членів колективу. І, навпаки, місія є інте­граційним декларативним виразником цілей.

Різниця між ними в наступному (табл. 4.1).


Різниця між місією і цілями підприємства


Таблиця 4.1.


Критерії

Місія

Цілі

Часовий критерій

Направлена в майбутнє, але не має часових визначень і не залежить від поточного стану

Завжди передбачає строки виконання (досягнення)

Направленість інформації

На зовнішнє середовище п-ва, на споживачів, на суспільство, на регіон, на їх інтереси, цінності, очікування і пріоритети, на задоволення попиту

Частіше мають внутріфірмову орієнтацію і направлені на покращення використання ресурсів і резервів

Особливості формулювання

Виражається в загальних термінах і висвітлює образ підприємства, його марку, стиль

Частіше мають конкретне вираження бажаних результатів

Вимірюваність

Переважають якісні характеристики і відносний масштаб вираження

В основному кількісно вимірювані і можуть бути однозначними і багатозначними

Оскільки цілей у підприємства багато, до того ж вони різ­номанітні, виникає необхідність в їх класифікації (табл. 4.2)


Класифікація цілей підприємства


Таблиця 4.2.


 

Ознаки класифікації

Групи цілей

За змістом (за предметом, сферами діяльності під-тв)

а) економічні; б) соціальні; в) виробничі; г) організаційні; д) технологічні; е) політичні; є) наукові; ж) естетичні; з) психологічні; к) екологічні.

За спрямованістю на середовище

а) зовнішні; б) внутрішні.

За розміром

а) максимальні; б) мінімальні.

За горизонтом планування (часовим)

а) довгострокові (стратегічні); б) середньострокові (тактичні); в) короткострокові (оперативні).

За сферою дії

а) глобальні; б) регіональні; в) вищі; г) проміжні; д) національні; е) локальні.

За ієрархією

а) цілі підприємства; в) цілі структурних підрозділів і функціональних служб.

За сумісністю

а) сумісні, взаємодоповнюючі; б) індиферентні (незалежні); в) конкурентні.

За вимірюваністю

а) а)переважно кількісні; б) якісні.

За відношенням до бізнесу

а) комерційні; б) некомерційні (суспільні).

За персоніфікацією

а) індивідуальні (особисті); б) групові.

За характером діяльності

а) цілі функціонування; б) цілі розвитку.

За стадіями життєвого циклу

а) цілі створення; б) цілі розвитку; в) цілі згортання.

**

Крім місії і цілей є ще одне поняття, яке характеризує кін­цевий стан підприємства, виступає могутнім мобілізуючим началом всього колективу - мета підприємства.

Мета - це група найважливіших цілей, які найбільш адекватно відображають бажаний кінцевий стан підпри­ємства на досягнення якого направлені всі інші цілі.

**

Цілі встановлюються в усіх сферах діяльності підприєм­ства: щодо позиції на ринку, по обсягах виробництва і асорти­менту, по доходах і рентабельності, по фінансах, по інноваці­ях, по постачальниках, клієнтах, стейкхолдерах, по збуту, по виробничих і трудових ресурсах, по менеджменту, маркетин­гу, по організації виробництва і оплаті праці, у соціальній сфе­рі тощо.

Цілі формуються, змінюються і досягаються в певній пос­лідовності, за наступними етапами (фазами):

Етапи процесу формування, змін і досягнення цілей

Аналіз тенденцій середовища і пошук цілей.

Вибір і встановлення цілей для підприємства в цілому та аналіз їх реалізуємості і відповідності іншим вимо­
гам.

Побудова ієрархії цілей (дерева цілей).

Перегляд і уточнення цілей в процесі реалізації страте­гії:

а) корегування відповідно до змін середовища (тобто цілі набувають ситуаційного характеру);

б) спосіб перегляду: на базі довгострокових формуються короткострокові цілі; при досягненні короткостроко­
вих, коригуються чи переглядаються довгострокові з урахуванням змін середовища. Внаслідок, початкові
довгострокові цілі, як правило, повністю не досягають­ ся, оскільки регулярно змінюються в ході виконання

короткотермінових і змін середовища.

**

З метою узгодження цілей, доведення до різного рівня виконавців і забезпечення виконання, особливу увагу слід приділити такому важливому етапу їх формування як побудова ієрархії (дерева) цілей.

Ієрархія цілей означає конкретизацію цілей більш ви­сокого рівня в цілі нижчого рівня та доведення їх до кожного виконавця. Тобто йдеться про рангування, декомпозицію цілей.

Співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії таке: а) цілі вищого рівня завжди мають ширший характер і більший часо­вий інтервал для досягнення; б) цілі нижчого рівня є засобом досягнення цілей вищого рівня. В цілому, якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, робить внесок у досягнення цілей підприємства в ціло­му.

Ієрархія, рангування проводяться за допомогою декомпози-ції цілей, яка вимагає побудови „дерева цілей».

Побудова дерева цілей

„Дерево цілей" - це графічне зображення взаємозв'я­зку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.

Схема побудови „дерева цілей» підприємства показана на рисунку 4.1.

Вимоги до побудови „дерева цілей» наступні:

а) на кожному рівні сукупність цілей, підцілей, завдань по­ винна відповідати обсягам і вкладатися в строки виконання цілей вищого рівня;

б) відсутність суперечностей між цілями що знаходяться на різних рівнях „дерева цілей»;

в) декомпозиція місії і мети на всіх рівнях повинна прово­дитись за одним і тим же методологічним підходом;

г) цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обся­гах, строках з визначенням конкретних виконавців (відпові­дальних).

Одним з найважливіших вимог до побудови „дерева цілей», що забезпечує найвищу результативність їх досягнення, є забезпечення узгодженості, зв'язку між цілями різного поряд­ку. При цьому слід враховувати наявність двох видів зв'язків між цілями - горизонтальних і вертикальних. Схему зв'язків і узгодженості цілей показано на рисунку 4.2.

Рис. 4.1. Дерево цілей підприємства

Дерево цілей можна побудувати і за методом забезпечення необхідних умов для досягнення мети. Спочатку, як і на попе­редній схемі подається головна мета. Нижче - цілі першого рівня або головні умови досягнення мети: економічні, матері­ально-технічні, організаційні, соціальні тощо. Ще нижче йду­ть цілі другого рівня або заходи (роботи) по забезпеченню умов, зазначених на першому рівні. Дальше подаються цілі заходи третього рівня, які створюють сприятливі умови для виконання цілей другого рівня і т.д.

Рис. 4.2. Схема зв'язків і узгодженості цілей

Цілі підприємства не бувають незмінними. Зміна середови­ща, неточна його оцінка при формуванні цілей, порушення вимог їх формування, виявлена практикою невірна постановка окремих цілей, закладений при формування чи породжений зміною середовища конфлікт цілей - все це вимагає постійно­го перегляду цілей, розв'язання їх конфлікту. При цьому, слід підкреслити, що перегляду і уточненню підлягають не всі цілі відразу. Частковий же перегляд і уточнення називають корек­туванням цілей.

Примірна схема узгодження і  коректування цілей та розв'язання їх конфлікту зображена на рис. 4.3.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+