Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.2. Правила побудови рядів розподілу. Види частот. Щільність розподілу

При побудові атрибутивних рядів розподілу варіанти розташовують у логічній послідовності, або в порядку спадання чи зростання частот. При використанні дискретних та інтервальних варіаційних рядів важливим є чітке розмежування варіант, для чого використовують різні прийоми. Наприклад, розподіл студентів за ростом:

 

160 – 164

160,0 – 164,9

До 165 см

165 – 169

165,0 – 169,9

165 - 170

170 – 174

170,0 – 174,9

170 - 175

      ...

          ...

       ...

 

Середина інтервалу у кожному випадку дорівнює:

 

          і т.д.

Розрізняють ряди розподілу з абсолютними, відносними та нагромадженими частотами. В першому випадку частота показує абсолютну кількість одиниць у кожній групі, в другому – частку або питому вагу кожної групи у загальній чисельності сукупності. Наприклад, розподіл студентів за віком:

 

Вік, років

Число студентів

Частка

Питома вага, %

18-20

150

0,30

30

20-22

170

0,34

34

22-24

130

0,26

26

24-26

30

0,06

6

26 і більше

20

0,04

4

Разом

500

1,00

100

        

Ряди розподілу з абсолютними частотами показують склад сукупності, а з відносними – її структуру. Ряди розподілу з нагромадженими (кумулятивними) частотами характеризують число або питому вагу одиниць, що мають значення ознаки менше певного рівня. Нагромаджені  частоти бувають абсолютними та відносними, визначаються вони шляхом сумування (нагромадження) значень відповідних абсолютних та відносних частот по групах. Наприклад, ряд розподілу студентів за віком з нагромадженими частотами в абсолютному та відносному виразі:

 

 

Вік, років

Число студентів

Нагромаджені частоти

чоловік

%

18-20

150

150

30

20-22

170

320

64

22-24

130

450

90

24-26

30

480

96

26 і більше

20

500

100

 

Таким чином, 320 студентів або 64% є молодшими 22 років, а 450 студентів або 90% мають вік менше 24 років, 96% студентів молодше 26 років.

Щільність розподілу – це кількість одиниць сукупності, що припадає на одиницю величини інтервалу. Визначається вона за формулою:

fd = f / і ,

де f – частота; і – величина інтервалу.

Звідси: f = fd * i . Розрізняють абсолютну та відносну щільність розподілу. Наприклад, розподіл сімей за рівнем місячного доходу:

 

Місячний дохід на одного члена сім'ї, грн.

Число сімей

Щільність розподілу

од.

%

од.

%

До 200

34

13,2

0,17

0,066

      200-400

52

20,2

0,26

0,101

      400-600

72

27,9

0,36

0140

      600-1000

70

27,1

0,18

0,068

      1000 і більше

30

11,6

0,06

0,023

Разом

258

100

х

х

 

Отже, найбільшу щільність розподілу має третя група сімей з рівнем місячного доходу 400 – 600 грн.