Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3. Структура та характеристика складових частин інформаційних систем

Інформаційні системи, що створюються для автоматизації фінансових установ, відносяться до складних систем і тому структурно поділяються на простіші складові елементи - частини, які в свою чергу діляться на ще простіші елементи, наприклад підсистеми, що також можуть бути поділені на комплекси, автоматизовані робочі місця (АРМ) тощо. АРМ - це сукупність апаратних та програмних засобів, що частково або повністю розміщена на робочому місці користувача фахівця і реалізує інформаційне обслуговування його в повному обсязі виробничої діяльності.

Згідно зі стандартом РД 50-680-88 (Автоматизовані системи. Основні положення) при описуванні інформаційних систем використовують поняття структури, що виражає характеристику внутрішнього стану системи та опис постійних зв'язків між її елементами. Виділяються функціональні, технічні, організаційні, документальні, алгорит­мічні, програмні та інформаційні структури.

0 Функціональна структура - це структура, елементами якої є підсистеми, функції 1С або її частини, а зв'язки між елементами - це потоки інформації, що циркулює між ними при функціонуванні 1С.

0 Технічна структура - це структура, елементами якої є обладнання комплексу технічних засобів 1С, а зв 'язки між: елементами відображають інформаційний обмін.

0 Під організаційною розуміють структуру, елементами якої є колективи людей і окремі виконавці, а зв 'язки між; елементами - інфор­маційні, субпідрядності і взаємодії.

0 Документальна структура - це структура, елементами якої є неподільні складові і документи 1С, а зв'язки між: елементами -взаємодії, вхідності і залежності.

0 Елементами алгоритмічної структури є алгоритми, а зв 'язки між: алгоритмами реалізуються за допомогою інформаційних масивів.

0 У програмній структурі зв 'язки між: елементами також: реалізуються у вигляді інформаційних масивів, а елементами струк­тури є програмні модулі.

0 Інформаційна структура - це структура, елементами якої є форми існування і подання інформації в системі, а зв 'язки між: ними -операції перетворення інформації в системі. Елементами інформа­ційної структури можуть бути також: інформаційні масиви, а зв'язками - операції роботи з масивами: введення, коригування, перегляд, знищення тощо.

Глибина розподілу інформаційної системи, тобто склад і зміст її елементів можуть суттєво різнитися залежно від поставленої задачі та її реалізації. Крім того, склад елементів за інших однакових умов залежить від сфери дії 1С та конкретної розробки.

Практика функціонування 1С показує, що майже у всіх їх вирізняють такі елементи, як «функція 1С» і «підсистема 1С».

0 Функція 1С - це сукупність дій інформаційної системи, яка спрямована на досягнення зазначеної мети. Перелік функцій конкретної 1С залежить від сфери її діяльності, об 'єкта управ­ління, призначення тощо. Наприклад, в інформаційній системі управління фінансами держави виділяють дві основні функції: планування бюджету і виконання бюджету.

0 Підсистема 1С - це її частина, що виділена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як одне ціле.

Автоматизована інформаційна система складається з двох частин: функціональної, до якої належать елементи системи, що визначають її

Рис.4.1. Структурна схема інформаційної системи.

функціональні можливості, тобто що може система, її призначення, функції управління тощо та забезпечувальної- програмно-апаратних засобів та інструментів, які реалізують функціональну частину рис.4.1.

Частина забезпечення в свою чергу складається з підсистем техніч­ного, математичного, програмного, інформаційного, лінгвістичного, правового, організаційно-методичного та ергономічного забезпечення.

Для забезпечення функціонування комп'ютерної 1С необхідно мати ряд ресурсів і обов'язково предмети праці, засоби праці і власне працю. Першочергова роль в 1С належить інформації (інформаційне забез­печення), яка відіграє також роль продукту праці. Засобами праці є різні технічні засоби 1С, які виконують функції технічного забезпечення. Таку саму функцію певною мірою виконують засоби математичного і програмного забезпечення. Що ж до самої праці, то, природно, кадри спеціалістів також потрібні будь-якій 1С.

До підсистеми технічного забезпечення входять наступні елементи:

■=> комплекс технічних засобів, що використовується для вводу, обробки, підготовки, виводу, збереження, використання та передачі даних;

=> методичніша керівні матеріали;

■=> комплект технічної документації;

■=> персонал, що обслуговує технічні засоби.

^ Підсистема математичного забезпечення - сукупність мате­матичних методів, моделей і алгоритмів, які застосовуються для вирішення проблем математичного моделювання процесів, прийняття рішень, прогнозування тощо.

Ф Підситема програмного забезпечення - сукупність програм постійного користування, що створюють бібліотеки програм, а саме системні програми, пакети прикладних програм, системи управління базами даних (СУБД). Програмне забезпечення являє собою сукупність програм на носіях даних і програмних документів, які призначені для відлагодження, функціонування і перевірки працездатності 1С.

♦  Підсистема інформаційного забезпечення - сукупність даних
та правил їх отримання, організації структури та змісту інформаційних
сукупностей, зберігання та оновлення, що загалом створюють базу
даних. Інформаційне забезпечення містить у собі не лише засоби і
методи ведення усієї інформаційної бази 1С, а й інформаційні ресурси як
предмет праці та інформацію як продукт праці. Отже, до інформаційного
забезпечення належать також методи класифікації і кодування інфор­
мації, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови
банків даних, зокрема побудови і ведення інформаційної бази даних.

^ Підсистема лінгвістичного забезпечення - сукупність мовних засобів для формалізації мови опису інформації та інших елементів інформаційної системи.

#  Підсистема правового забезпечення - сукупність законодавчих
актів, правових норм і нормативів, що пов'язані з функціонуванням
інформаційної системи.

*   Підсистема організаційно-методичного забезпечення -
сукупність правил, документів, інструкцій та положень, які забезпечують
створення системи та взаємодію її складових частин у процесі функ­
ціонування. Таким чином до організаційного забезпечення належить
сукупність документів, що описують технологію функціонування 1С,
методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів
для одержання конкретних результатів при функціонуванні 1С.

♦  Підсистема ергономічного забезпечення - сукупність вимог, що
спрямовані на узгодження психологічних та фізіологічних особливостей
людини з технічними характеристиками засобів обчислювальної техніки
та параметрами робочого місця, середовища тощо. Загалом робоче
місце має відповідати нормативним значенням рівня освітленності, шуму,
випромінення, температури, вологості.

Функціональна частина складається з функціональних підсистем, комплексів задач, автоматизованих робочих місць.

Ф Функціональна підсистема - це самостійна частина системи, що виконує конкретні функції та завдання управління і характеризується відповідним цільовим призначенням, певною методикою проведення розрахунків економічних показників, підпорядкованістю та техно­логічними особливостями експлуатації.

Поділяти функціональну частину автоматизованої системи на підсис­теми та інші складові елементи можна як за окремими домінуючими ознаками так і за їх сукупністю. Як правило ознаками для виділення функціональних підсистем можуть бути:

■=> етапи управлінського процесу - планування, моделювання, облік, прогнозування, прийняття рішень;

■=> елементи виробничого процесу - особливості технології, потоки товарно-матеріальних цінностей, фінансові розрахунки, збут продукції тощо;

■=> виконувані функції- функції, що виконуються на робочому місці за груповою або індивідуальною ознакою, згідно з структурою установи та штатного розпису;

=> елементи організаційної структури - поділ на відповідні підрозділи, штатний розпис, посадові обов'язки тощо.

На сучасному етапі створення та розвитку інформаційних систем у фінансових установах функціональна частина проектується у вигляді сукупності автоматизованих робочих місць користувачів. Якщо брати до уваги банківську діяльність, то всі операції зв'язані єдиною техно­логією, що зумовлена специфікою операцій, спеціалізацією підрозділів і працівників та їх посадовими обов'язками. Саме технологічний ланцюг визначає набір АРМ банку та їх кількість.

В банківських установах левова частка вхідної інформації - це документи або операції з клієнтурою. Тому як правило створюється АРМ операціоніста для автоматизації роботи працівників операційного відділу. В залежності від розподілу доступу та повноважень він може забезпе­чувати роботу операціоніста, контролера, економіста та бухгалтера. Від­повідно в операційній касі створюється АРМ касира, що забезпечує роботу видаткової та прибуткової, вечірньої кас. Загалом всі АРМ банківської системи, що направлені на здійснення банківських операцій утворюють програмний комплекс - операційний день банку (ОДБ), що функціонує в операційний час банку і перш за все призначений для швидкого, сервісного та якісного обслуговування клієнтури.

В залежності від структури банку створються АРМ працівника кредитного відділу, АРМ працівника депозитного відділу, АРМ працівника відділу активно-пасивних операцій, АРМ інтерфейс СЕП НБУ, АРМ управління філіями, АРМ управління ресурсами, АРМ апарату управління тощо.

Наприклад автоматизація Державної податкової адміністрації (ДПА) побудована, виходячи з структурних підрозділів та їх функціонального призначення. Тому до складу функціональної частини автоматизованої системи ДПА входять: АРМ інспектора з обліку та реєстрації платників податків, АРМ з обліку надходжень до бюджету, АРМ реєстрації бух­галтерської звітності платників податків, АРМ звітності, АРМ валютної інспекції тощо.

Слід зазначити, що поділ функціональної частини на АРМ чи підсис­теми є умовним і цілком залежить від бачення розробника системи. Крім того автоматизована система знаходиться в постійному розвитку, що може призводити до модернізації існуючих складових елементів та створення нових АРМ, підсистем, комплексів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+