Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Організація процесу проектування, розробки та впровадження інформаційних систем

Процес проектування, розробки та впровадження інформаційних систем загалом і в фінансових установах зокрема можна поділити на стадії: допроектну, проектну, впровадження та експлуатації. Саме такі стадії створення 1С визначені відповідним Держстандартом.

На допроектній стадіїрозробник спільно з замовником проводять організаційні заходи з підготовки об'єкта автоматизації до обстеження і створення інформаційної бази, складають техніко-економічне обґрун­тування, постановку задачі і технічне завдання на розробку системи. Визначається очікувана ефективність ситеми та вартість робіт з проек­тування та розробки системи. Всі документи на цій стадії затверджу­ються в двосторонньому порядку.

Техніко-економічне обґрунтування системи складається на підставі результатів обстеження об'єкта, отриманих після проведення комплексу науково-дослідних робіт і організаційно-технічних заходів щодо вивчення системи управління об'єктом. Це вивчення здійснюється з метою зни­ження витрат матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів, а також застосування більш ефективних методів планування, обліку й аналізу за допомогою економіко-математичних методів й організаційної техніки.

Технічне завдання на розробку автоматизованої системи складається на підставі техніко-економічного обґрунтування. Незалежно від того, що система може бути розроблена і впроваджена поетапно, технічне завдання складається в цілому з виділенням відповідних етапів і затверджується розробником та замовником.

На проектній стадії здійснюється розробка техноробочого проекту, програмування складових частин, налагодження та тестування програмного забезпечення на прикладах розробника.

На стадії проектування 1С створюється два документи: технічний і робочий проект. У ряді випадків замість двох зазначених проектів розробляється єдиний техноробочий проект системи.

Затверджене технічне завдання на створення системи є підставою для розробки технічного проекту системи. Після затвердження техніч­ного проекту розробляється робочий проект, що затвердженню не підлягає. Одностадійний підхід до проектування дає можливість значно скоротити терміни розробки й обсяг документації, спростити процеси організації виконання цих робіт.

Одночасно з розробкою того або іншого проекту створюються класифікатори та довідники інформації на основі погодженої системи класифікації і кодування техніко-економічної інформації, що складається з загальнодержавних і локальних класифікаторів, які необхідно використовувати в процесі розробки того або іншого об'єкта управління.

На стадії впровадження система здається спочатку в дослідну, а потім в промислову експлуатацію. Цей етап включає апробацію окремих елементів, а потім впровадження проекту системи в цілому. Апробація здійснюється з метою перевірки правильності розробки проектного рішення. За результатами апробації робиться внесення змін та виправ­лення помилок.

Готовність системи і введення її в експлуатацію оформляється відпо­відно укладанням актів завершення робіт, приймання системи в дослідну і промислову експлуатацію тощо.

На стадії експлуатації здійснюється супровід програмного та технічного забезпечення, виконання робіт щодо постійного введення інформації та рішення відповідного класу задач автоматизованим способом. Супровід програмного забезпечення здійснюється з метою внесення змін в залежності від змін чинного законодавства, нормативів або процесу подальшого розвитку системи і може виконуватись як силами замовника так і розробником системи за окремими угодами.

В процесі проектування, розробки та експлуатації інформаційної системи використовуються наступні документи:

Р нормативні документи з питань технічного та технологічного викорис­тання обчислювальної техніки;

Р загальнодержавні стандарти, нормативні документи, інструкції, щодо галузі застосування економіко-математичних методів і засобів обчислю­вальної техніки;

Р документи, нормативи та інструкції щодо функціонування об'єкту автоматизації;

Р типові форми документів що прийняті відповідними законодавчими актами до обігу та діловодства;

Р технологічна документація щодо експлуатації засобів зв'язку, систем управління базами даних тощо;

Р технічна та технологічна інформація щодо експлуатації розробленої інформаційної системи;

Р нормативи витрат ресурсів на розробку і впровадження системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+