Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 4. Специфічні особливості дистанційного навчання

Враховуючи особливості розвитку телекомунікацій і до­ступ, що постійно розширюється, до світових інформаційних ресурсів, можна сформулювати такі особливості дистан­ційного навчання:

>  поставка навчальних матеріалів в системі дистанційно­
го навчання здійснюється шляхом використання за­
собів телематики;

>  можливе використання світових інформаційних ре­
сурсів для створення навчальних матеріалів;

>'здійснюється спілкування і обмін досвідом між педаго­гами по всьому світу;

> залучаються зарубіжні педагоги і експерти до участі в
розробці і проведенні дистанційних навчальних курсів;

>  спостерігається активне спілкування між учнями в
ході навчання і використовуються колективні форми
навчання;

>  здійснюється часткове звільнення викладачів від чи­
тання лекцій (навчальна інформація розміщується на
сервері), тим самим з'являється час для індивідуальної
роботи із студентами.

Таким чином, порівняно з традиційним кореспондентсь­ким навчанням, дистанційне навчання на основі комп'ютер­них комунікацій дає можливість:

>  розширити аудиторію учнів з мінімальними витратами
(не потрібно друкарських матеріалів і аудиторій, сту­
денти не несуть матеріальних витрат на поїздки);

>  постійного контакту між педагогом і учнями;

>  залучення зарубіжних викладачів і експертів;

>  постійного доступу до навчальних матеріалів, що регу
лярно оновляються;

X регулярного тестування знань в асинхронному і, що го­ловне, в синхронному режимах;

> реалізації колективних форм навчання шляхом прове­
дення  дискусій,   семінарів,   розробки   і  виконання
спільних проектів.

Зауважимо, що дистанційне навчання використовується в рамках нової форми навчання, яка отримала назву дистан­ційна освіта.

Аналіз розповсюдження дистанційного навчання в світі показав, що відсутнє єдине тлумачення поняття «дис­танційне навчання». Нижче наведений ряд визначень дис­танційного навчання (ДН), кожне з яких відображає якусь одну особливість ДН.

ДН — нова організація освітнього процесу, що базується на принципі самостійного навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що учні в основному, а час­то і зовсім, віддалені від викладача в просторі і (або) в часі, в той же час студенти мають нагоду у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації.

ДН — новий спосіб реалізації процесу навчання, заснова­ний на використовуванні сучасних інформаційних і телеко­мунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані безпосередньо, без особистого контакту між викладачем і особою, що вчиться5.

ДН — це новий ступінь заочного навчання, на якому за­безпечується використання інформаційних технологій, за­снованих на використовуванні персональних комп'ютерів, відео аудіотехніки, супутникової і оптоволоконної техніки.

ДН — це організований, за певними темами і навчаль­ними дисциплінами, навчальний процес, що передбачає ак­тивний обмін інформацією між учнями і викладачем, між са­мими учнями, і який використовує максимальною мірою су­часні засоби нових інформаційних технологій (аудіовізу­альні засоби, персональні комп'ютери, засоби телеко-муяікацій).

ДН — форма, система навчання, за якої взаємодія викла­дача і учня, учнів між собою здійснюється на відстані, і відо­бражає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), що ре­алізуються специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають інтерактивність6.

ДН — систематичне цілеспрямоване навчання, яке здійснюється на деякій відстані від місця розташування ви­кладача. При цьому процеси викладання і вивчення розділені не тільки в просторі, але і в часі.

Як видно з прикладів, наведених вище, визначення но­сять описовий характер, відображаючи якусь одну або декілька сторін цього багатогранного явища. Ясно тільки од­не, що існує багато чинників, що відрізняють ДН від тра-диційного (що відбувається в аудиторії).

3 Термін наведений в науковій редакції авторського колективу Інституту розвитку інформаційного суспільства (http://www.iis.ru/glossary/). 6 Палат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения. Меж­дународный семинар «Сетевое общество — е-технологии для всех», Киев, 25-27 ноября, 2003 года, стр.12-14.


Виділимо деякі з них:

-   викладач не має можливості бачити реакцію учнів на
свої слова і дії;

-   ефективність викладання багато в чому залежить від то­
го, наскільки грамотно викладач використовує сучасні тех­
нології (як інформаційно-комунікаційні, так і педагогічні);

-   викладач при дистанційному навчанні має приділяти
набагато більше уваги мотивації учнів;

-   викладач має активніше заохочувати студентів шукати
свій власний шлях розв'язання проблеми.

Дистанційне навчання розглядається не як альтернатив­не до традиційного, а як таке, що доповнює останнє новими можливостями:

-   забезпечує неперевершену швидкість оновлення знань,
які поступають з світових інформаційних ресурсів;

-   розширює аудиторію викладача, ігноруючи при цьому
географічні межі;

-    максимально   наближене   до   спеціальних   потреб
інвалідів і інших категорій учнів із спеціальними потребами
при отриманні ними освіти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+