Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 5. Характерні риси дистанційного навчання

Розглянемо характерні риси дистанційного навчання, їх можна сформулювати таким чином:

гнучкість: учні (студенти, користувачі), які одержують знання, використовуючи ДН, в основному, не відвідують ре­гулярних занять, а вчаться в слушний час і зручному місці, за зручною для них програмою;

модульність: в основному дистанційні навчальні програ­ми розробляються модульне; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дає мож­ливість з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, яка відповідає індивідуальним або гру­повим потребам;

паралельність: навчання здійснюється одночасно з профе­сійною діяльністю (або з навчанням іншим спеціальностям), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності;

велика аудиторія: одночасне звернення до навчальних ре­сурсів великої кількості учнів, спілкування за допомогою те­лекомунікаційного зв'язку (відеоконференцій) учнів між со­бою і з викладачем;

економічність: ефективне використання навчальних площ і технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделю­вання приводять до зниження витрат на підготовку фахівців;

технологічність: використання в навчальному процесі но­вих досягнень ІКТ, які допомагають людині стати членом світового інформаційного простору;

позитивний вплив на учня: підвищення творчого і інте­лектуального потенціалу учнів за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних ІКТ, уміння са­мостійно ухвалювати відповідальні рішення;

якість: якість ДН не поступається якістю очній формі на­вчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залу­чається кращий професорсько-викладацький склад і викори­стовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+