Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5.1. Загальні підходи до складання бюджету руху готівки

6.5.1. Загальні підходи до складання бюджету руху готівки

Бюджет руху готівки — це перелік усіх грошових надходжень та витрат підприємства за певний період часу, тобто це планування всіх готівкових операцій протягом року, кварталу або місяця. Він є заключним етапом процесу планування діяльності підприємства і показує його фінансову спроможність щодо виконання господарських планів. Бюджет стає одним з найважливіших інструментів планування в ринковій економіці, адже на практиці навіть прибуткові господарства часто змушені реорганізовувати або й зовсім припиняти свою діяльність у зв’язку з недостатньою забезпеченістю готівкою. Тому фактором успішного ведення справ є позитивне сальдо грошових коштів після сплати всіх зобов’язань. У вирішенні цієї проблеми й полягає призначення бюджету руху готівки.

Дві риси суттєво відрізняють бюджет руху готівки від плану господарської діяльності. По-перше, тут відображаються лише готівкові потоки підприємства та виключаються всі негрошові надходження і витрати. Так, у бюджеті не відображаються амортизація основних засобів, оплата праці натурою, бартер, власні корми, насіння, садивний матеріал тощо.

По-друге, в бюджеті особливої важливості набувають строки одержання надходжень та здійснення витрат. Інакше кажучи, бюджет показує, коли саме очікуються грошові виплати й надходження і водночас на які потреби та за яку продукцію. Для найбільш точного і детального планування руху готівки бюджети розробляють на квартальній чи місячній основі. Оскільки сільськогосподарська галузь має сезонний цикл виробництва, який зумов-
лює великі зміни в сумах грошових надходжень та витрат щомісяця, нами рекомендується складання бюджету готівки на місячній основі.

Головне завдання бюджету — планування обсягів і термінів надходження коштів та здійснення витрат, розрахунок достатності власних грошових коштів для їх фінансування й визначення потреби у кредиті. Бюджет також допомагає у проведенні оцінки ліквідності підприємства та показує, чи зможе господарство вчас-но повернути кредити і розрахуватися за іншими своїми зобо­в’язаннями. З погляду фінансово-кредитних установ бюджет є
одним з необхідних інструментів для обґрунтування спроможності підприємства повернути залучені кошти.

Крім того, бюджет руху готівки забезпечує ефективність управління фінансовою діяльністю підприємств у таких напрямах:

Планування руху готівки допомагає здійснити правильний вибір часу придбання товарно-матеріальних цінностей та строків повернення боргів для зведення розмірів позичкового капіталу до мінімуму. Наприклад, капітальні витрати й страхові платежі можуть (і за можливості повинні) бути перенесені на той час, коли очікуються значні готівкові надходження.

Бюджет використовується для аналізу платоспроможності господарства, тобто можливості вчасно виплачувати заробітну плату працівникам, борги — постачальникам, платежі — до бюджету та позабюджетних фондів. Таким чином, за його допомогою наочно показано зростання чи зменшення загальної заборгованості підприємства на кінець планованого періоду.

Прогнозування руху грошових коштів може допомогти у визначенні шляхів зменшення загальної суми податків завдяки правильному вибору часу реалізації продукції та придбання ресурсів.

Завдяки прогнозуванню періоду отримання грошових надходжень виникає можливість одержання знижок при купівлі матеріальних ресурсів у цей період шляхом сплати за них готівкою.

Бюджет допомагає уникнути залучення надлишкових кредитів і демонструє можливість економії коштів на відсотках за кредитами за умови їх якнайшвидшого повернення.

Планування руху готівки допомагає прийняти рішення щодо вибору виду кредиту: коротко-, середньо- чи довгостроко­вого. Наприклад, завелика сума короткострокового кредиту порів­няно із середньо- або довгостроковим може призвести до виникнення проблеми наявності грошей у майбутньому. Якщо така проблема вже існує, бюджет може підказати шляхи виправлення ситуації.

Отже, за допомогою бюджету руху готівки забезпечується фінансове обґрунтування господарських планів підприємства. При цьому слід мати на увазі, що цей інструмент не можна використовувати для прогнозування прибутку, тому що в нього не включаються такі негрошові витрати, як амортизація та бартерні операції, які впливають на прибуток. Водночас тут відображаються
деякі грошові витрати, які не мають прямого впливу на прибуток, а саме: повернення кредитів, капітальні витрати. Отже, бюджет руху готівки не відображає результатів діяльності підприємства за рік, а лише показує, скільки підприємство має готівки та яка кількість коштів надходить і знімається з банківських рахунків щомісяця. Особлива важливість бюджету для сільськогосподарських підприємств, діяльність яких пов’язана із сезонністю виробництва, полягає в тому, що він допомагає вирішити проблему розриву між часом сплати боргів та одержання готівкових надходжень.

Під час здійснення виробничої діяльності спеціалісти господарства повинні ретельно обліковувати фактичні готівкові потоки, зіставляти їх із запланованими й коригувати плани залучення чи виплати грошових коштів, якщо фактичні дані значно відхиляються від запланованих. Фактичні дані руху грошових коштів є ключовим елементом системи фінансового менеджменту. Вони забезпечують механізм проведення постійного поточного контролю за виконанням планів та ефективністю роботи підприємства. Інше важливе використання фактичних даних по грошових потоках полягає в розробці й коригуванні на їх основі виробничих бюджетів на наступний рік.

Складаючи бюджет руху готівки, необхідно пам’ятати, що всі грошові надходження та витрати плануються за фактом здійснення платежу, а не за фактом їх виникнення чи нарахування, тобто всі дані вводяться на основі обґрунтованих припущень, коли саме буде отримано гроші або здійснено платежі.

Формування бюджету — це складний процес, який потребує залучення великої кількості різних джерел інформації. Значна кіль­кість даних та їх взаємопов’язаність вимагають високої точно-
сті, тому що в іншому випадку це призведе до неправильності всього бюджету. Точність вхідних показників може бути забезпечена лише за умови їх детального обґрунтування. Тому, складаючи бюджет руху готівки, необхідно використовувати загальний бюджет господарства, бюджети за видами продукції, аналіз дебіторів і кредиторів, які допоможуть визначити суми витрат та надходжень від кожного виду діяльності, а також терміни сплати боргів і отримання грошей від боржників.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+