Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5.2. Процедура складання бюджету

6.5.2. Процедура складання бюджету

Складання бюджету здійснюється за формою «Бюджет руху готівки сільськогосподарського підприємства». Розглянемо детально її структуру та порядок заповнення.

З метою повнішого розуміння процесу складання бюджету нами розроблено спрощений поквартальний бюджет руху готівки на 2002 р. на прикладі фермерського господарства. Складання бюджету завжди починається з визначення грошового балансу на початок періоду планування, який є залишком коштів на рахунках та в касі підприємства на кінець попереднього періоду. Ця цифра записується в рядок 1 «Початковий грошовий баланс» і в колонки «Разом за рік» та «Січень», якщо планування ведеться від початку року або записується під іншим періодом, який відповідає початку планування. За даною формою бюджет розробляється на календарний рік з початком планування у І кварталі, але вона може бути використана для складання руху готівки на будь-який період. Початковий грошовий баланс у нашому прикладі дорівнює 2300 грн.

Далі плануються всі грошові надходження підприємства за рік —
суми надходжень вносяться в колонку «Разом за рік» за відповідними статтями з подальшим розподілом за періодами, в яких вони фактично очікуються. Як видно з таблиці, загальні надходження фермерського господарства становлять 278 100 грн, зокрема від реалізації власної пшениці — 63 550, пшениці, отриманої як плата за збирання врожаю в інших господарствах власним комбайном, — 204 750, молока — 7500 грн. Складаючи бюджет, потрібно пам’ятати, що загальна сума грошових надхо-
джень (рядок 30, стаття «Разом грошових надходжень») окремо для кожного періоду планування не може бути визначена, поки не буде відомий його початковий грошовий баланс. Ним є залиш­ковий грошовий баланс попереднього періоду.

Для визначення кількості товарної продукції, яку господарство збирається реалізувати в запланованому періоді, використовується таблиця «Баланс використання продукції і послуг». У ній показано наявність кожного виду продукції на початок року, надходження, використання та залишок на кінець року. Дані для колонки «Надходження від власних виробництв» беруться з відповідних бюджетів за видами продукції, які розробляються при складанні загального бюджету господарства. В колонці «Використання продукції» окремо наведено заплановані обсяги реалізації за готівку, кількість продукції, що обмінюється за бартером, надходить до переробних цехів у господарстві, використовується на забезпечення внутрігосподарських потреб (корми, насіння, громадське харчування тощо).

Для планування обсягів грошових надходжень від реалізації товарної продукції та відокремлення їх від бартерних операцій застосовується таблиця «Баланс грошових та бартерних операцій». У колонці «Вид продукції» вказується назва продукції, що продається або обмінюється, в рядку «Кількість, т» — заплановані обсяги реалізації за рік та окремо за кожним періодом. Обсяги реалізації за рік дорівнюють сумі колонок «Продаж» та «Бартер» таблиці «Баланс використання продукції і послуг» для даної продукції. В рядок «У тому числі бартер на» записуються назва ресурсу, що одержується за бартером, і його кількість, а в рядку «Ціна, грн/т» — запланована ціна реалізації за готівку. В рядку «Готівкові надходження, грн» вказується грошова виручка від реалізації кожного виду продукції. Вона визначається як різниця між загальною кількістю реалізованої продукції та тією її частиною, що буде використана для бартерних операцій, помножена на планову ціну реалізації. Результати цього рядка переносяться до бюджету для даного виду продукції.

Далі плануються виручка від реалізації основних засобів, матеріальних цінностей, доходи від інших операцій (по дохідних активах, від участі у спільній діяльності, здачі майна в оренду, від надання послуг іншим організаціям тощо), надходження в межах державних програм, повернення грошових позичок іншими підприємствами, повернення ПДВ з бюджету. Наступним кроком є визначення загальних готівкових витрат підприємства за кожною статтею, які потім розподіляються за місяцями.

У рядках з 31 по 42 показані змінні готівкові витрати.

До статті «Оплата праці» (рядок 31) входить основна і додаткова оплата праці всіх працівників підприємства, крім працівників апарату управління та господарського персоналу. Тут також відображається виплата заборгованості із зарплати цим працівникам.

Стаття «Відрахування на соціальні заходи» (рядок 32) охоплює обов’язкові відрахування на державне соціальне страхування, до Пенсійного фонду та Фонду сприяння зайнятості населення. Погашення заборгованості з нарахувань на заробітну плату також наводиться тут. Суми виплат заборгованості із заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи також вносяться в рядок 90 «По зарплаті й відрахуваннях» зі знаком «–».

Стаття «Насіння та садивний матеріал» (рядок 33) містить вар-
тість придбаного насіння й садивного матеріалу.

Стаття «Добрива» (рядок 34) включає витрати на придбання органічних добрив (гною, торфу, компосту, сидеральних добрив тощо), мінеральних, бактеріальних та інших добрив і мікродобрив. До статті «Засоби захисту рослин та тварин» (рядок 35) входить вартість придбаних пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних і біологічних засобів, використаних для боротьби з бур’янами, шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин, а також біопрепаратів та дезин­фікуючих засобів, застосованих у тваринництві.

У статті «Корми» (рядок 36) відображається вартість усіх видів придбаних господарством кормів.

До статті «Інші матеріали для виробничих цілей» (рядок 37) включається вартість сировини та матеріалів, які закуповуються для потреб переробних і допоміжних виробництв.

До складу статті «Роботи та послуги сторонніх організацій» (рядок 38) відносять плату за електро-, тепло-, водо- та газопостачання, надані сторонніми підприємствами й організаціями автопослуги, послуги з агрохімічного обслуговування та внесення добрив, оплату робіт, пов’язаних з транспортним і технічним обслуговуванням.

Стаття «Паливно-мастильні матеріали» (рядок 39) відображає вартість нафтопродуктів, які буде придбано для потреб господарства.

У статті «Ремонт» (рядок 40) плануються всі готівкові витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів, за винятком витрат на оплату праці з нарахуваннями, які плануються за іншими статтями. Тобто тут відображається вартість покупних запасних частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів, інструменту тощо.

У статті «Витрати на реалізацію» (рядок 41) відображаються витрати, пов’язані з реалізацією продукції, а саме: відшкодування складських, навантажувально-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника; оплата послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій; сплата експортного мита і митних зборів; реклама й передпродажна підготовка продукції; покриття витрат, пов’язаних з участю у виставках, ярмарках тощо.

У рядку 43 «Разом» розраховується сума всіх змінних готівкових витрат підприємства.

Постійні готівкові витрати господарства плануються в рядках 44—53. Стаття «Оплата праці адміністративного персоналу» (рядок 44) відображає основну і додаткову оплату праці працівників апарату управління та господарського персоналу: керівника підприємства і його заступників з різних питань, спеціалістів бухгал-
терської, економічної та юридичної служб, інженерів-механіків, працівників диспетчерської служби, водіїв автобусів і легкового автотранспорту, працівників на складах і вагових, прибиральниць, кур’єрів та ін.; у рослинництві: агрономів, інженера-агро­лісомеліоратора, інженера-гідротехніка, завідуючого машинним двором, завідуючого цехом рослинництва, бригадирів тракторних і рільничих бригад, завідувача та працівників току; у тваринництві: зоотехніків, зоотехніків з племінної справи, інженерів з механізації трудомістких процесів на тваринницьких фермах, ветеринарних лікарів, фельдшерів, санітарів та інших працівників ветеринарного пункту, працівників ізоляторів і молочних пунктів, лаборантів, завідуючого цехом тваринництва; у промислових виробництвах: начальника цеху, майстра, працівників пожежної, воєнізованої та сторожової охорони, працівників, які виконують ремонт та обслуговування обладнання і пристосувань з охорони праці й техніки безпеки, та ін.

У рядках 44 та 45 також наведено погашення заборгованості підприємства за цими статтями з одночасним внесенням даних сум у рядок 90 зі знаком «–».

У рядку 46 «Адміністративні витрати» відображається частина запланованих загальногосподарських та загальновиробничих витрат, а саме: представницькі витрати (на організацію прийомів, конференцій тощо); оплата послуг сторонніх організацій, пов’я-заних з управлінням підприємством; канцелярські витрати; витрати на винахідництво і раціоналізацію, на службові відрядження, на охорону праці та техніку безпеки; витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів (з цієї статті виключаються витрати на основну та додаткову заробітну плату апарату управління й господарського персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи); витрати на утримання основних засобів загальногосподарського і загальновиробничого призначення, на утримання пожежної, воєнізованої та сторожової охорони (за винятком послуг сторонніх організацій з охорони); витрати на сплату послуг банків і фінансових установ, суми податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, планування яких здійснюється за іншими статтями. Суми за кожним видом загальновиробничих та загальногосподарських витрат беруться із загального бюджету господарства і після відокремлення неготівкових витрат вносяться до відповідних статей бюджету руху готівки.

До статті «Страхові платежі» відносять заплановані платежі на страхування працівників, майна, тварин, урожаю сільськогосподарських культур тощо.

До рядків 48 «Оренда техніки, обладнання, приміщень», 49 «Орен­да майнових паїв» та 50 «Оренда земельних паїв» входять
грошові виплати за відповідними видами оренди.

У рядку 53 показано підсумок усіх постійних готівкових витрат підприємства.

У рядку 54 «Сплата ПДВ в бюджет» відображаються суми податку на додану вартість, які господарству потрібно буде внести до бюджету у визначені законодавством періоди. У зв’язку з тим що дана стаття витрат виникає лише при реалізації продукції і розраховується як різниця між ПДВ на реалізовану продукцію та ПДВ на придбані матеріали й надані сторонніми підприємствами та організаціями послуги, її розраховують на основі надходжень та витрат підприємства, які відображаються у попередніх статтях бюджету з урахуванням бартерних операцій.

Стаття «Інші податки та збори» (рядок 55) вміщує всі податки та збори, які підприємству потрібно буде сплатити у плановому періоді (за винятком ПДВ та відрахувань на соціальні заходи),
а також виплату заборгованості за цими податками й зборами. Суми запланованих виплат із заборгованості одночасно відображаються в рядку 89 «Заборгованість по податках і платежах» зі знаком «–».

У рядку 56 «Економічні санкції» планується сплата економічних санкцій (штрафів, пені), застосованих до підприємства в попередні періоди.

Стаття «Витрати на утримання соціальної сфери» (рядок 57) відображає грошові виплати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної сфери.

У рядку 58 «Виплата дивідендів» показані суми дивідендів, які планується виплатити акціонерам чи засновникам

До статті «Грошові позички іншим підприємствам» (рядок 59) входить готівка, яку підприємство планує надати у термінове користування іншим підприємствам або організаціям.

Розділ «Готівкові капітальні витрати» (рядки 60—62) відобра­жає заплановані витрати підприємства на придбання племінної худоби, техніки, матеріалів і обладнання для здійснення будівництва та інших капітальних робіт за окремими статтями.

У рядку 63 «Інші готівкові витрати» заплановані інші можливі готівкові витрати підприємства, що не знайшли відображення в жодному з попередніх розділів чи статей.

Важливою складовою витрат є виплата частини кредитів, узятих у минулі роки, та відсотків за ними, а також сплата реструктуризованої заборгованості, повернення грошових позичок іншим підприємствам і погашення заборгованості перед постачаль­никами. Виплата даних сум відображається в рядках 64—72. Суми сплаченої заборгованості перед постачальниками одночасно вносяться в рядок 91 «Перед постачальниками» зі знаком «–».

Усі зазначені вище розрахунки повинні бути повністю завершені перед плануванням наступних статей бюджету. Після завер­шення планування всіх грошових надходжень і витрат здійснюється розрахунок забезпеченості підприємства власними грошовими коштами та визначаються потреби у кредитах окремо для кожного періоду планування, починаючи з першого, у такій послідовності:

Розраховується значення рядка 30 «Разом грошових надходжень» як сума рядків 1, 7, 13—29.

Обчислюється значення рядка 73 «Разом грошових виплат» як сума рядків 43, 53—72.

Значення рядка 74 «Наявні грошові кошти» визначається як різниця між сумою грошових надходжень (враховуючи початковий грошовий баланс) та сумою грошових виплат (рядок 30 мінус рядок 73). Якщо витрати на кінець певного періоду перевищують надходження, тобто значення рядка «Наявні грошові кошти» є від’ємним, то необхідно запланувати отримання нових кредитів, розмір яких повинен покрити нестачу наявних грошових коштів з невеликим резервним запасом, достатнім на випадок вищих від запланованих витрат чи менших порівняно з очікуваними грошових надходжень. Планування отримання нових кредитів показується в рядках 75—77, а їх сума — в рядку 78. Якщо розмір наявних коштів на кінець певного місяця є позитивним, то ці кошти можна використати для погашення частини нових (взятих у цьому році) короткострокових кредитів та відсотків за ними (якщо такі кредити існують). Заплановані виплати відображаються в рядках 79 та 80, а їх сума — в рядку 81.

Визначається залишковий грошовий баланс на кінець даного періоду планування (рядок 82) як сума наявних грошових коштів підприємства та нових кредитів, отриманих у цьому місяці, за мінусом суми сплаченого короткострокового кредиту і відсотків за ним (рядок 74 плюс рядок 78 мінус рядок 81). Водночас він стає початковим грошовим балансом наступного періоду планування (переноситься в рядок 1 у колонку, що відповідає наступному місяцю), і процедура розрахунку повторюється спочатку. Баланс на кінець останнього періоду (в нашому випадку — грудня) є балансом на кінець поточного року та балансом на початок наступного року. Залишковий грошовий баланс для кожного періоду планування повинен бути завжди позитивним.

У правильно складеному бюджеті залишковий грошовий баланс на кінець періоду планування має дорівнювати залишковому грошовому балансу в колонці «Разом за рік», розрахованому на основі сумарних показників надходжень і витрат даної колонки.

Остання колонка бюджету «Разом (перевірка)» використовується для перевірки правильності його складання. Дані до неї вносяться на підставі значень планових періодів (якщо бюджет складається за допомогою ПК, то дані в цю колонку вносяться автоматично). По завершенні процесу складання бюджету дані цієї колонки повинні збігатися з даними колонки «Разом за рік». Останній розділ бюджету грошових коштів (рядки 83—96) є довідковим і безпосередньо до бюджету не відноситься, але є допоміжним при його складанні.

Якщо заборгованість підприємства з податків і платежів до бюджету, із заробітної плати й відрахувань на соціальні заходи, постачальникам зростає протягом планованого періоду, то ці
суми відображаються в рядках 89—91 у відповідні періоди. Якщо ж підприємство планує виплачувати заборгованість за даними статтями, то, як зазначалося вище, суми даних виплат відображаються в рядках 89—91 зі знаком «–».

У рядках 83—86 та 92—95 показується залишок заборгованості підприємства за видами на кінець кожного періоду. Розмір залишку за боргами на початок планового періоду вказується в колонці «Початкова сума». Залишок за кредитами, отриманими позичками та боргами на кінець кожного періоду планування дорівнює сумі заборгованості на кінець минулого періоду плюс нові та мінус сплачені борги даного виду. Так, фермерське господарство в нашому прикладі отримало середньостроковий кредит у розмірі 420 тис. грн на три роки під 10 % річних на придбання комбайна «Кейс». Частину кредиту (140 тис. грн та відсотки за перший рік) було сплачено у 1998 р., а залишок — рівними частками разом з відсотками у ІІІ кварталі 1999 р. та у 2000 р.

Загальна заборгованість підприємства вміщена в рядку 96 «Заборгованість на кінець періоду» і є сумою рядків 87 та 92—95.

Даний розділ призначений для того, щоб мати наочну картину боргів підприємства і враховувати їх, складаючи бюджет. Після завершення складання бюджету цей розділ показує тенденцію змін рівня заборгованості підприємства протягом річного виробничого циклу. З причини сезонності сільськогосподарського виробництва ця тенденція повторюватиметься рік у рік.

Якщо складання бюджету здійснюється за допомогою ком­п’ютера, то значення клітинок, позначених блакитним кольором, роз­раховуються автоматично на підставі введених первинних даних. Запропонована форма бюджету руху готівки є загальною. Залежно від особливостей кожного господарства до неї можуть додаватися додаткові або вилучатися окремі статті, що не знаходять свого застосування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+