Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Завдання, функції, структура та архітектура СЕП

Система електронних платежів Національного банку України

- це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розра-хунків в електронній формі між банківськими установами та їх філіями як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на території України.

Розрахунковий документ в електронному вигляді - документ визначеного формату, що містить установлені реквізити і несе інформацію про рух коштів, має форму електронних записів, обов'язково захищений криптографічними методами захисту інформації, передається засобами телекомунікаційного зв'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Електронний міжбанківський переказ - міжбанківський переказ, що виконаний з використанням міжбанківських електронних розра­хункових документів із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації про рух коштів.

Основними завданнями системи міжбанківських розрахунків є:

>  задоволення потреб економіки, що реформу^ ться і розвивається;

>  удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, завдяки
отриманню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і
стан кореспондентських рахунків,

^ виконання шжбанківського етапу всіх видів безготівкових розрахунків, s" мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг грошових коштів,

^ високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків, Р надання широкого спектра послуг для користувачів,

>  високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю;

>  мінімізація вартості банківського посередництва шляхом оптимізаціїплатіжних
засобів і рацюна пізаци систем

Основними функціями СЕП НБУ є:

• проведення розрахунків між банками України в національній валюті країни та в
інших іноземних валютах,

• ефективне використання тимчасово ві чьнихресурсів банків,

• контрольні функції Нацюначьного банку щодо стану кореспондентських рахунків
комерційних банків,

• надання інформаційних послуг учасникам розрахунків,

• обмін екстреною інформацією стосовно проведення розрахунків,

•  забезпечення надійності розрахунків,

• багатоступеневий контроль за достовірністю даних на всіх стадіях розрахунків,

• багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, використання,
викривлення та фальсифікації на всіх стадіях обробки,

• надання НБУ механізму впливу на порушників чинного законодавства та норм
банківської діяльності методом обмеження їх обслуговування у СЕП

СЕП НБУ побудована як деревоподібна мережева структура рис.7.1. На нижньому рівні СЕП розташовані банки - учасники електронних розрахунків. Середній рівень СЕП представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП).

0 Регіональна розрахункова палата - структурний підрозділ територіального управління Національного банку України, який обслуговує в СЕП банки відповідного банківського (віртуального банківського) регіону

Рис. 7.1. Архітектура СЕП НБУ.

На верхньому рівні СЕП міститься Центральна розрахункова пала-та (ЦРП) НБУ

#  Центральна розрахункова палата НБУ - установа Національного
банку України, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, ведення
бази даних для інформаційно-пошукової системи (ІПС) щодо
електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а
також: здійснює функції РРП для банківських установ м Києва та
Київської області, обслуговує інші віртуальні банківські регіони

Ш Інформаційно-пошукова система Національного банку України

(ІПС) - складова частина СЕП, що призначена для надання корис­тувачам довідкової інформації про платежі, виконані засобами СЕП Ф Банківський документ в електронному вигляді - розрахунковий документ в електронному вигляді, службове повідомлення СЕП, довід­кове повідомлення інформаційно-пошукової системи Національного банку України, інформаційне повідомлення

0 Інформаційне повідомлення - інформація в електронній формі, призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України (крім СЕП), що має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу передається засобами телекомунікаційного зв 'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла

■& Інформаційно-обчислювальна мережа Національного банку України

- об 'єднання програмно-технічних комплексів (СЕП, система ЕПтощо), кожний з яких призначений для виконання завдань Національного банку України щодо інформатизації окремих сфер діяльності банківської системи України Усі програмно-технічні комплекси використовують єдину систему захисту інформації Національного банку України 0 Службові повідомлення СЕП- технологічна інформація в електрон­ній формі, що пов 'язана з проведенням платежів (підтвердження про отримання розрахункових документів в електронному вигляді, повідомлення про помилки в розрахункових документах в електронному вигляді довідкова інформація тощо), має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами СЕП, передається засобами телекомунікаційного зв'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла Слід чітко розмежовувати поняття банківського дня у СЕП, операційного дня та операційного часу 3 точки зору розуміння технологічного процесу в СЕП це є важливим моментом

♦  Банківський день у СЕП—позначений календарною датою проміжок
часу протягом якого виконуються технологічні операції пов 'язані з
проведенням розрахункових документів в електронному вигляді через СЕП, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відобра­жаються на кореспондентських рахунках банків у територіальному управлінні Національного банку України на ту саму дату

0 Операційний день - частина робочого дня банківської установи, регламентована внутрішнім режимом и роботи, у межах якої банківська установа має змогу здійснювати передавання, оброблення та приймання розрахункових документів в електронному вигляді

Ф Операційний час - регламентований внутрішнім режимом роботи банківської установи час роботи з клієнтами (у межах операційного дня), особливість якого полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банківською установою протягом цього часу мають бути виконані, тобто оброблені, передані в банк одержувача (платника), оформлені бухгалтерськими проведеннями за відповідними рахунками у той самий робочий день Система електронних платежів складається з

>  прикладного програмного забезпечення

>  телекомунікаційного середовища

>  засобів захисту інформації

У свою чергу, прикладне програмне забезпечення СЕП НБУ склада­ється з

•   програмно-технічних комплексів автоматизованих робочих місць (АРМ) СЕП
призначених вчасне дія виконання розрахунків

•   системи резервування роботи СЕП призначеної дія забезпечення поновлення
роботи СЕП у разі збоїв відмов обладнання або інших надзвичайних ситуацій

•   інформаційно-пошукової системи, призначеної для одержання довідкової
інформації про проходження платежів

Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП

■=> центральна розрахункова палата - АРМ-1, АРМ ІПС,

■=> регіональні розрахункові палати - АРМ-2,

■=> банківські установи - учасники СЕП - АРМ-НБУ

Рівень ЦРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, що призначений для управління роботою РРП у масштабах України і функціонально виконує

Р' перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП,

>  синхронізацію роботи СЕП, тобто визначає час виконання учасниками
основних операцій

>  контроль та балансування міжрегіональних оборотів,

 

>  захист системи від несанкціонованого втручання,
Р- надання звітної інформації в цілому по системі,

>  виявлення аварійних ситуацій та спроб несанкціонованого доступу

>  Несанкціонований доступ (втручання) - протиправне використання програмно-технічних засобів СЕП, АБС, ВПС або спроба перейняття, пае 'язування, підроблення чи викривлення інформації про рух коштів або службових повідомлень цих систем

Рівень РРП обслуговується програмно-технічними комплексами АРМ-2, що призначений для обслуговування банків регіону та організації взаємодії з іншими розрахунковими палатами і функціонально виконує:

^ обмін ечектронними розрахунковими документами та техночогічною інформацією між РРП і банками учасниками СЕП,

<=> ведення технічних кореспондентських рахунків банків учасників СЕП,

*=> обмін електронними розрахунковими документами з АРМ-2 інших РРП,

°> синхронізацію роботи учасників СЕП у межах регіону,

& виконання бухгалтерського та технологічного контрочю за проходженням платежів,

=> захист електронних розрахункових документів від несанкціонованого втручання,

°> застосування санкцій до порушників технологи,

<=> передачу результатів розрахунків на кінець робочого дня до ОДБ регіонального управління Національного банку для відображення проведення коштів через СЕП на реальних коррахунках,

<=> обмін з АРМ-1 ЦРП інформацією контрольного, технологічного та звітного характеру,

<=> надання звітних документів за підсумками проходження платежів на рівні АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3,

*$ сервісні та довідкові функції

На рівні банків - учасників СЕП використовується програмно-технічний комплекс АРМ-НБУ або АРМ-3, що призначений для пере­дачі, приймання та перевірки файлів СЕП між банком-учасником розрахунків і регіональною розрахунковою палатою та функціонально забезпечує:

>   перевірку коректності пакетів електронних розрахункових документів,
підготовлених банком в АБС,

>   відкриття та закриття банківського операційного дня,

>   обмін пакетами платіжних документів та службовими повідомленнями,
технологічною інформацією з РРП,

> обмін електроннми розрахунковими документами з ОДБ банку
Р захист документів від несанкціонованого стручання,

>  формування протокочу роботи АРМ-НБУ за операційний день і передача його до
РРП в кінці дня файлом типу AZ

>  архівація баз даних за кожен операційний день,

Р передача до ДПА реєстрів про відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів (файл типу AF),

> сервісні та довідкові функції друк виписок про стан технічного коррахунку,
пошук документів тощо

Електронні платіжні документи, що приймаються у СЕП, готуються в ОДБ банківської установи. ОДБ має забезпечувати коректне формування і захист електронних розрахункових документів та службових повідомлень СЕП відповідно до вимог Національного банку. Узгодження СЕП НБУ з ОДБ, як ми вже знаємо, покладено на підсистему АБС "Інтерфейс СЕП НБУ".

Компоненти системи, а саме програмне забезпечення АРМ-НБУ, програмні та апаратні засоби захисту, програмні засоби електронної пошти НБУ надаються учасникам СЕП відповідними РРП. РРП і ЦРП отримують їх від структурних підрозділів Національного банку, у функції яких входить розробка і впровадження нових версій компонентів системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+