Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Максимізація прибутку в довготерміновому періоді

Перехід до аналізу довготермінового періоду по­требує переходу від аналізу поведінки окремої фірми до з'ясування взаємодії всіх фірм у процесі утворення ринкової пропозиції та формування ринкової ціни. Це передбачає введення деяких нових припущень:

1. Пристосування галузі до потреб ринку у довго­терміновому періоді відбувається шляхом залучення в галузь нових виробників чи виходу їх із галузі.

2. Усі фірми у галузі мають однакові або дуже близькі криві витрат, що дає можливість говорити про середню, типову фірму.

Нехай ринкова ціна на стільці установилася на рів­ні 147 гри. (Pi), що дає змогу типовій фірмі у галузі отримувати економічний прибуток. Як поведуть себе при цьому підприємці інших галузей? Логічним буде спрогнозувати, що вони спробують переорієнтувати свою діяльність на виробництво стільців, оскільки воно приносить не тільки нормальний, а й економіч­ний прибуток. Як відомо, під впливом збільшення кількості виробників крива ринкової пропозиції пе­реміститься вправо, що призведе до зниження ринко­вої ціни рівноваги (рис. 7.5). Отже, вступ у галузь но­вих виробників ліквідує економічний прибуток.


Якщо ціна знизиться до рівня Р2,- тобто до 130 грн., то типова фірма не зможе отримувати економіч­ний прибуток. Більше того, вона зіткнеться з пробле­мою збитків (рис. 7.6), оскільки ціна буде нижчою, ніж мінімальний рівень середніх витрат. У довготер­міновому періоді розпочнеться відтік фірм з цієї галу­зі у ті, де е можливість отримати хоча б нормальний прибуток. Зменшення кількості виробників зменшить ринкову пропозицію, що призведе до встановлення нового рівня цін. Отже, масовий відтік фірм з галузі ліквідує збитки.


Такі припливи та відливи капіталу в галузь при­зведуть до встановлення врешті-решт ціни, що буде забезпечувати лише відшкодування мінімальних се­редніх витрат виробництва, тобто типова фірма отри­муватиме нормальний прибуток, але не зможе мати економічний. Це дає змогу сформулювати загальний висновок відносно досягнення фірмою рівноваги у до­вготерміновому періоді: після того, як усі довготер­мінові пристосування завершені, тобто коли досяг­нута довготермінова рівновага, ціна продукту буде повністю відповідати точці мінімуму середніх сукуп­них витрат фірми, і виробництво припаде на цю са­му точку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+