Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.4. Чиста конкуренція та ефективність

Розглядаючи попереднє питання, ми з'ясували, що рівновага у довготерміновому періоді досягається при встановленні такої рівності:

Конкурентна фірма може мати економічний при­буток лише у короткотерміновому періоді. У довго­терміновому періоді вона просто покриватиме свої ви­трати.

Більшість дослідників сходиться на тому, що чис­та конкуренція найбільше відповідає вимогам ефек­тивності суспільного виробництва. Про ефективність тієї чи іншої моделі ринку можна судити, виходячи з того, як вона виконує покладені на неї головні функ­ції. Оскільки ресурси суспільства завжди обмежені, то ефективнішою вважається та система, яка, з одно­го боку, виробляє необхідний продукт при найменших витратах, а з іншого — забезпечує оптимальний роз­поділ обмежених ресурсів між галузями та окремими виробництвами. Відповідно виділяють ефективність виробництва та ефективність розподілу ресурсів.

Економіка конкурентних цін спрямована на роз­поділ обмежених ресурсів, що є у розпорядженні сус­пільства, таким чином, щоб максимізувати задово­лення потреб.

Ефективність виробництва конкурентного ринку реалізується в тому, що зрештою ціна встановлюється на рівні мінімальних середніх витрат. Це означає, що споживачі одержують потрібні їм товари за найниж­чими з усіх можливих цін при існуючій технології виробництва.

Конкурентна фірма, керуючись мотивом максимі-зації прибутку, буде залучати ресурси та виробляти кожен товар до тієї точки, в якій ціна зрівняється з граничними витратами. Це означатиме, що ресурси розподілено найефективніше.

Разом з тим, було б помилкою ідеалізувати конку­рентний ринок, надаючи йому нехарактерних власти­востей. Передусім слід мати на увазі, що конкурент­ний ринок через структуру виробництва лише дзер­кально відображає структуру доходів суспільства. Конкурентна фірма орієнтована виробляти те, що у неї купують. Якщо у суспільстві склалася викривлена структура доходів на користь заможних за рахунок бідних, то ринок чистої конкуренції буде готовий за­пропонувати за найнижчими цінами предмети розко­ші, зате в обмеженій кількості пропонуватиме товари першої необхідності. Розв'язати цю суперечність ри­нок просто не здатний.

Обмеженість ринкового механізму саморегулюван­ня проявляється також у тому, що він готовий пропо­нувати лише ті продукти, які можуть бути кимось оплачені. Фірма не стане виробляти товари громадсь­кого користування, за які немає можливості отримати відшкодування від споживача. Тому ринковий меха­нізм у сучасній економіці завжди доповнюється дер­жавним регулюванням.

Орієнтація на безпосередню максимізацію прибут­ку конкурентної фірми досить часто унеможливлює оптимальне поєднання поточних та перспективних цілей (ефект Робін Гуда). Однак попри всі обмеження конкурентний ринок слід визнати найефективнішою моделлю ринку.