Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. 6. Спеціальні і загальнотеоретичні проблеми правового регулювання в Інтернеті

При постановці і дослідженні питання про правове регу­лювання в Інтернеті, виникає ряд спеціальних і загальнотео­ретичних проблем.

Серед основних загальнотеоретичних, необхідно виділити проблеми юрисдикції мережі, правосуб'єктності осіб, що представляють, поширють і споживають інформацію в ме­режі Інтернет, а також проблему визначення часу і місця дії в мережі Інтернет.

При аналізі механізмів дії мережі Інтернет і способів уяв­лення і розповсюдження інформації в ній, також виникають спеціальні юридичні проблеми, які не мають аналогів в ре­альному світі.

По-перше, це проблеми регулювання електронної ко­мерції. До них належать питання укладення контрактів за допомогою мережі Інтернет, питання несумлінної реклами, спама, проблема оподаткування підприємництва в мережі Інтернет.

Тематикою наступної групи юридичних проблем в мережі є дотримання авторських прав в мережі. Тут виникають пи­тання використання фреймів, гіперпосилань, мета-тегів, що нерозв'язні і неоднозначно трактуються за законодавством зарубіжних країн і України.

Чергова надзвичайно полемічна проблема мережі — використання товарних знаків в ній, включаючи відому ди­лему товарний знак — доменне ім'я, а також питання зло­вживань при реєстрації доменів.

Дуже важливою проблемою мережі Інтернет є визначен­ня відповідальності провайдерів і власників сайтів за зміст інформації клієнтів і користувачів, яка знаходяться на їх серверах. У ряді країн вже було прийнято декілька спе­цифічних нормативно-правових актів, що регулюють

 вказані відносини і практика використання права має яскра­во виражену національну диференціацію, що вступає в супе­речність зі всесвітнім характером мережі Інтернет.

П'ятою групою правовідносин, що відображає спе­цифічність регулювання мережі Інтернет, є багатогранні пи­тання інформаційної безпеки, що включають криптографію, шифрування, забезпечення безпеки доступу до даних, охоро­ну інтересів приватного життя (privacy). До даної групи при­микають питання моральності і цензури (як приватної, так і мережевих соціальних груп, а також держав і організацій).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що зараз в Україні і в світі спостерігається становлення нової галузі права — права телекомунікацій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+