Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1. Облік готової продукції та її реалізації

9.1. Облік готової продукції та її реалізації

Основними поняттями, що характеризують кінцевий результат виробництва на підприємстві, є готова продукція, товари (роботи, послуги), відвантажена та реалізована продукція.

За діючими положеннями, готовою продукцією вважається продукція, яка пройшла всі стадії оброблення, приймання, укомплектовування за умовами договорів із замовниками та відповідає технічним вимогам і стандартам. Номенклатура готової продукції визначає показники обсягу діяльності підприємства, тому треба забезпечити точний облік готової, відвантаженої та реалізованої продукції. На підприємствах готова продукція обліковується в місцях її зберігання (складах).

У бухгалтерському обліку виокремлюють також товари закуплені (вироби й продукти інших підприємств для наступного продажу без оброблення та перероблення на даному підприємстві) та товари відвантажені (вироби та продукти, видані зі складу, які знаходяться в дорозі або на відповідальному зберіганні в одержувача, за договором або іншою угодою право власності на них не переходить до одержувача в момент відван­таження).

У процесі розв’язання задач обліку відвантаженої (відпущеної) продукції відбувається формування даних у натуральному та вартісному вираженні про відвантаження продукції в розрізі покупців, асортименту, договорів; про виконання робіт і послуг; про залишки товарів, а також даних для зведеного обліку та складання звітності та прийняття управлінських
рішень.

Продукція підприємства вважається реалізованою тільки після надходження грошей на рахунок у банк.

Узагальнення інформації про рух та наявність готової продукції підприємства відбувається на рахунку 26 «Готова продукція». Цей рахунок кореспондує з іншими рахунками так:

Рахунок 26 «Готова продукція»

за дебетом із кредитом рахунків

за кредитом із дебетом рахунків

23 «Виробництво»

20 «Виробничі запаси»

25 «Напівфабрикати»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

42 «Додатковий капітал»

23 «Виробництво»

71 «Інший операційний дохід»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

 

79 «Фінансові результати»

 

80 «Матеріальні витрати»

 

84 «Інші операційні витрати»

 

85 «Інші затрати»

 

90 «Собівартість реалізації»

 

92 «Адміністративні витрати»

 

93 «Витрати на збут»

 

94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

99 «Надзвичайні витрати»

Облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу, відображається на рахунку 28 «Товари». Особливості застосування цього рахунку в обліку залежать від виду діяльності конкретних підприємств.

Цей рахунок на промислових та інших виробничих підприємствах використовується для обліку будь-яких виробів, матеріалів, продуктів, спеціально придбаних для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, придбаних для комплектування на промислових підприємствах, не входить до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

СТРУКТУРА РАХУНКА 28 «ТОВАРИ»

Номер
рахунка

Назва рахунка

Код субрахунка

Назва субрахунка

28

Товари

 

 

281

Товари на складі

 

 

282

Товари в торгівлі

 

 

283

Товари на комісії

 

 

284

Тара під товарами

 

 

285

Торгова націнка

Рахунок 28 «Товари» кореспондує:

Рахунок 28 «Товари»

за дебетом із кредитом рахунків

за кредитом із дебетом рахунків

15 «Капітальні інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

20 «Виробничі запаси»

27 «Продукція с.г. виробництва»

23 «Виробництво»

28 «Товари»

28 «Товари»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

42 «Додатковий капітал»

80 «Матеріальні витрати»

46 «Неоплачений капітал»

84 «Інші операційні витрати»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

85 «Інші затрати»

90 «Собівартість реалізації»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

92 «Адміністративні витрати

93 «Витрати на збут»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

71 «Інший операційний дохід»

99 «Надзвичайні витрати»

73 «Інші фінансові доходи»

 

74 «Інші доходи»

 

Задачі обліку готової продукції та її реалізації інформаційно пов’язані з задачами суміжних ділянок обліку, а також із задачами управлінської інформаційної системи підприємства в цілому.

Для розв’язання задач з обліку готової продукції використовується інформація про:

відпуск на сторону покупних напівфабрикатів, товарів і матеріальних цінностей (облік виробничих запасів);

фактичну собівартість товарної продукції (облік витрат на виробництво);

оплачені банком розрахункові документи та про витрати на збут (облік фінансово-розрахункових операцій);

нормативну, планову інформацію, дані про постачання за договорами (управлінська інформаційна система підприємства);

реалізацію основних засобів (облік основних засобів та нематеріальних активів).

Результати оброблення даних з обліку готової продукції використовуються в:

обліку витрат на виробництво (інформація про випуск готової продукції за номенклатурними номерами в натуральному виразі);

зведеному обліку та складанні звітності (інформація про фактичну собівартість реалізованої продукції, про податок на додану вартість, про виторг від реалізації, про результати реалізації);

управлінській інформаційній системі підприємства (інформація про наявність, відвантаження й реалізацію готової продукції).

Організація та методологія обліку готової продукції та її реалізації регламентується відповідними нормативними документами, чинними в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Затрати»; Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку; Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із продажем товарів; Порядок ведення Книги придбання товарів (робіт, послуг); Порядок ведення Книги продажу товарів (робіт, послуг); інші нормативні документи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+