Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації

9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації

Основні завдання автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації:

документування операцій з обліку готової продукції;

ведення інформаційної бази про надходження готової продукції з виробництва;

визначення стану запасів готової продукції;

перевірка виконання планів із відвантаження й реалізації продукції;

визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Задачі обліку товарів забезпечують автоматизований підрахунок товарів на складах, у місцях їх продажу, реалізації товарів покупцям. А нагромаджені в системі дані уможливлюють аналіз показників з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в розрізі аналітичної інформації, що дуже важливо для вирішення задач управлінського обліку та прийняття управлінських рішень.

Автоматизація задач із реалізації продукції одночасно забезпечує і контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм продукцію; облік реалізації в потрібних цінах; визначення податку на додану вартість для віднесення в бюджет; розподіл позавиробничих витрат, пов’язаних зі збутом продукції; формування бухгалтерських записів реалізації продукції. У ній зацікавлені також відділ маркетингу та керівництво підприємства.

На практиці вони вирішуються шляхом застосування різних варіантів побудови та функціонування інформаційної системи обліку готової продукції та її реалізації. Особливості цієї ІС залежать від виду діяльності та розміру підприємства, його організаційної структури, документообігу, використання мережного оброблення даних тощо. У вирішенні задач обліку готової продукції та її реалізації беруть участь такі основні учасники інформаційного обміну (рис. 9.1), які можуть автоматизувати оброблення своїх даних автономними програмними продуктами (самостійними модулями).

 

Рис. 9.1. Потоки інформації про готову продукцію,
її відвантаження та реалізацію

Зустрічається використання таких програмних рішень, що забезпечують облік готової продукції, її відвантаження й реалізацію у відділі маркетингу (комерційному відділі) та в бухгалтерії.

Програмний модуль відділу маркетингу забезпечує облік надходження на склад і відвантаження зі складу готової продукції та дає можливість отримати інформацію про її наявність на складі, про виконання договорів, про виписані рахунки-фактури. Він виконує такі функції, як організація та ведення картотеки склад­ського обліку, відвантаження готової продукції, рекламацій, виконання договорів, а також друк реєстрів та сервіс.

У бухгалтерії виконують розв’язання задачі «Відвантаження та реалізації», друк машинограм, ведення довідників та сервіс. Цей модуль може функціонувати автономно або в комплексі з іншими. Вхідна інформація формується на місці виникнення у відділі маркетингу та передається в бухгалтерію в електронному вигляді. На її основі виписуються рахунки-фактури, що також можуть бути сформовані шляхом введення відповідної інформації з клавіатури.

В умовах функціонування корпоративних інформаційних систем для обліку готової продукції, її відвантаження й реалізації можуть пропонуватися різні рівні програмних рішень, що забезпечують розв’язання цих задач у регламентному режимі та режимі запиту, отримання результатної інформації відповідно в пов­ному обсязі у вигляді машинограм чи у вигляді її окремих фрагментів на дисплеї або машинограмі.

Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надхоження на склад у натуральному й вартісному виразі;

даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

даних про фактичну собівартість іншого приходу та витрат готової продукції.

Ці задачі можуть розв’язуватися завдяки використанню окремого модуля або входити до складу програмного комплексу з обліку готової продукції та її реалізації [3].

На складі головне меню програми може передбачати такі функції (рис. 9.2):

Рис. 9.2. Програмний модуль з обліку готової продукції на складі

Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників: номенклатура-цінник готової продукції; зовнішніх організацій; текстових постійних; договорів на постачання готової продукції; користувачів; торгових націнок. Під час вибору конкретного довідника система показує його структуру.

Формування в системі номенклатури продукції та її кількості здійснюється через «Картку обліку готової продукції», куди бухгалтер спочатку пореквізитно вводить залишки по кожному номенклатурному номеру на дату внесення, а потім через автоматизоване створення відповідних первиних документів у картці відображається надходження готової продукції на склад або її відвантаження з визначенням залишку по кожному номенклатурному номеру.

Автоматизоване формування первинних документів у разі потреби може передбачати їх друкування.

Відвантаження готової продукції зі складу супроводжується формуванням і випискою рахунку-накладної на відпуск готової продукції, який разом із відповідною нормативно-довідковою інформацією є основою для складання та друкування платіжної вимоги-доручення. Рахунки-накладні автоматично заносяться у Книгу реєстрації рахунків-накладних, у якій вказується, коли було відвантажено продукцію та зроблено оплату.

Функція «Ведення інформаційної бази» передбачає копіювання інформації для архівного збереження, відновлення, перезапису в інші модулі бухгалтерського обліку.

Функція «Вихідна інформація» передбачає формування Відомості руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі; Відомості аналітичного обліку; Відомості аналізу відвантаження готової продукції.

Інформаційна база цієї ділянки обліку передбачає використання такої основної нормативно-довідкової інформації:

довідник номенклатура-цінник готової продукції (група готової продукції, номенклатурний номер, марка, найменування готової продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру в націо­нальній грошовій одиниці і в іноземних валютах, синтетичний рахунок);

довідник зовнішніх організацій (код зовнішньої організації, найменування організації, адреса й банківські реквізити організації);

довідник текстових постійних (текст, код постійних даних);

довідник договорів постачання готової продукції (код фонду утримувача, код покупця, номенклатурний номер, найменування, план постачань продукції по місяцях (кількість), сума планових платежів, передбачених договором);

довідник користувачів (код користувача, найменування підприємства, адреса та банківські реквізити підприємства);

довідник торгових націнок (код готової продукції, відсоток чи сума націнок);

довідник плану випуску продукції (структурний підрозділ, здавач готової продукції, номенклатурний номер, план випуску продукції по місяцях (кількість), плановий відсоток рентабельності);

довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприєм­ства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найме­нування);

довідник статей обліку (код статті, її найменування).

Виконання облікових робіт починається з формування НДІ та заповнення вхідної інформації, представленої такими документами:

рахунок-накладна;

платіжна вимога-доручення;

картка обліку готової продукції;

квитанція про відвантаження готової продукції;

книга реєстрації рахунків-накладних.

У результаті оброблення даних отримують таку вихідну інформацію:

відомість руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі;

відомість аналітичного обліку;

відомість аналізу відвантаження готової продукції;

відомість відвантаження, відпуску й реалізації готової продукції;

відомість визначення результатів від реалізації готової продукції.

моделі рентабельності продукції.

В умовах конкурентної боротьби для підприємства особливий інтерес має процес моделювання різних сторін господарської діяльності. За наявною інформацією в базі даних та базі моделей можна проаналізувати фактичну та планову рентабельність продукції; змоделювати рентабельність продукції на майбутні періоди; внес­ти конкретні пропозиції щодо організації виробництва готової продукції чи про припинення випуску нерентабельних її видів. Використовуючи інформацію бази знань, бухгалтер (керівник підприємства) отримує підказку про потрібне оптимальне управлінське рішення, яке дасть можливість у найкоротший термін пере­орієнтувати виробництво на випуск нової продукції).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+