Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4. Укладання договору міни. Його особливості

9.4. Укладання договору міни. Його особливості

Договір міни може укладатися між сільськогосподарським підприємством і співвласниками майна у разі придбання підприємством оборотних або основних засобів (незавершеного будівництва) й оплати вартості майна в натуральній формі, тобто сільськогосподарською продукцією власного виробництва, товарами або будь-яким іншим майном.

У разі нерівноцінності обмінюваного майна сторона, яка одер­жує майно більшої вартості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною грошовою сумою або виконанням певних робіт та наданням послуг.

До договору міни відносяться всі наведені вище положення щодо договору купівлі-продажу, за винятком установленої Цивіль­ним кодексом пені. Кожен з тих, хто бере участь у міні, вважа­ється продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке він одержує. Слід зазначити, що за податковим законо­давством міна одного майна на інше для сільськогосподарського підприємства у будь-якому випадку вважатиметься продажем та придбанням майна. Тому в нього виникнуть зобов’язання зі сплати ПДВ і податку на прибуток при продажу майна і не буде подат­кового кредиту при одержанні майна, оскільки продавцем є фі-
зичні особи.

У більшості випадків співвласники отримують основні та оборотні засоби за собівартістю або залишковою вартістю. При викупі у них майна підприємством його вартість може змінюватися за згодою сторін. Наприклад, у багатьох випадках балансова вартість об’єктів незавершеного будівництва є вищою за ринкову,
і співвласники можуть погодитися переоцінити його та продати за меншу вартість.

Для узгодження ціни на майно, що викуповується підприємством, створюється погоджувальна комісія з представників підприємства та співвласників майна. За даними переліків майна співвласників вона визначає номенклатуру, обсяг оборотних засобів, основні засоби, що викуповуються, й погоджує їхню вартість.
В окремих випадках доцільно залучити незалежного експерта-оці­нювача для переоцінки визначеного майна, зокрема основних засобів та незавершеного будівництва. Комісія складає протокол погодження ціни, в якому зазначається майно, що підлягає викупу, і погоджується його вартість.

Матеріальні цінності, такі як насіння, пальне, добрива, засоби захисту тварин та рослин, оцінюються за поточними ринковими цінами або за цінами їх придбання підприємством. Обґрунтуванням для визначення цін можуть бути контракти на продаж аналогічної продукції, діючі ціни переробних та заготівельних організацій, прайс-листи постачальників, ціни аграр­ної біржі тощо.

Готова продукція оцінюється за поточною ринковою вартістю чи ціною, за якою господарство реалізовує її зовнішнім покупцям. Корми оцінюються за ринковими цінами (договірними) або виходячи з їх кормової поживності.

Незавершене виробництво може бути оцінено кількома шляхами за погодженням сторін. Сторони мають самі дійти згоди, який з варіантів оцінки обрати для протоколу. Зокрема, воно може бути оцінене, виходячи з фактичних витрат з урахуванням поточного рівня цін на витрачені матеріально-технічні ресурси та інших понесених витрат.

Оцінка незавершеного виробництва також може бути проведена на основі планової собівартості продукції і ступеня завершеності робіт (або відсотка фактично понесених витрат). Якщо, наприклад, передається 100 га посівів пшениці за планової собівартості 25 грн/ц, планової урожайності 30 ц/га і ступеня виконання робіт 70 %, вартість незавершеного виробництва становитиме 100 ´ 30 ´ 25 ´ 0,7 = 52,5 тис. грн.

Ще одним варіантом оцінки незавершеного виробництва може бути оцінка, виходячи із середньої врожайності культури за останні п’ять років, поточної ринкової ціни кінцевого продукту і відсотка виконаних робіт. Так, якщо оцінюються ті самі 100 га пшениці за середньої урожайності за останні п’ять років 28 ц/га, поточ-
ної ринкової ціни 60 грн/ц і 70 % виконаних робіт, то вартість незавершеного виробництва дорівнюватиме 100
´ 28 ´ 60 ´ 0,7 = = 117,6 тис. грн.

Основне стадо та тварини на вирощуванні й відгодівлі оцінюються, виходячи з поточних ринкових цін на м’ясо в живій масі (крім племінної худоби).

Вартість незавершеного будівництва чи основних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку або оцінюється незалежним експертом-оцінювачем чи спеціалістами бюро технічної інвентаризації.

Протокол погодження підписується всіма представниками погоджувальної комісії та є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+