Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Договір позики

9.5. Договір позики

Оборотні засоби можуть передаватися за договорами купівлі-продажу, міни або позики. Окремі їх категорії доцільно передавати саме в позику. Чинне законодавство передбачає таку можливість передачі майна через укладення договору позики.

Основним нормативним актом, який регулює відносини позики, є Цивільний кодекс України. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій (позичальникові) у власність гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобо-
в’язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошей або рівну кількість речей того самого виду та якості.

На договір позики поширюються загальні правила про форму угод. Договір позики, якщо однією стороною його є юридична особа, укладається обов’язково в письмовій формі. Позика надається без чітко визначеного цільового використання наданих кош-
тів. За договором позики також не передбачається нарахування відсотків чи приріст наданих у позику речей. Передані в борг оборотні засоби переходять у власність позичальника, і він має право поставити їх на баланс. Договір не підлягає нотаріальному засвідченню.

Договір позики є безоплатним. Його сторонами виступають позикодавець (той, хто надає у позику предмет договору) і позичальник (той, хто його отримує). Предметом договору позики є гроші й взаємозамінні речі, тобто такі, які можна взяти чи надати в позику, надати в борг і отримати інші речі, визначені родови-
ми ознаками. Речі, крім того, мають бути споживаними. Їх можна замінити при поверненні речами такого самого виду та якості. Повертаються ж не ті речі, які надавалися в позику, а інші, аналогічні їм.

За позикою можуть бути передані зерно, молодняк худоби, міндобрива, паливно-мастильні матеріали, пиломатеріали тощо. Також предметом позики можуть бути грошові кошти. Перелік майна дається у тексті договору чи в додатку до нього, який підписується уповноваженою особою співвласників і представником юридичної особи. В переліку мають бути зазначені вид, кількість, вартість та якість майна, що передається (для оборотних засобів), і загальна сума позики (для грошових коштів).

Договір позики може укладатися як на встановлений, так і на визначений моментом затребування строк, тобто договір позики буває, як правило, строковим, але може бути і безстроковим. Борж-
ник (позичальник) управі виконати зобов’язання з повернення позики достроково, якщо інше не встановлено договором.

Після передачі предмета позики (оборотних засобів, грошей) усі обов’язки за договором позики несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором лише права. Позичальник зобов’я-
заний повернути таку саму суму грошей або рівну кількість речей того самого виду та якості у встановлений договором термін. Позикодавець має право вимагати вчасного повернення речей відповідної кількості та якості.

Виконання позичальником договору позики може забезпечуватися неустойкою у формі штрафу або пені. Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом чи договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі неви­конання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема при простроченні виконання.

Обов’язок позичальника — сплатити за час прострочення 3 % річних з простроченої суми, а також усю суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, якщо договором не встановлений інший відсоток.

Передача оборотних засобів від співвласників до підприємства здійснюється на підставі акта приймання-передачі, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою співвласників, директором і головним бухгалтером сільсько­господарського підприємства. Право власності на позичені речі позичальник набуває після підписання акта приймання-передачі. Передача визначених договором оборотних засобів та грошей позикодавцю (співвласникам) також оформляється актом приймання-передачі.

Облік операцій з отримання та повернення майна за договором позики є аналогічним порядку обліку операцій за договором міни. Але відмінність полягає в тому, що мають бути повернені активи того самого виду та якості, що були одержані за договором позики.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+