Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Сутність та розвиток маркетингової концепції

Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу, був так званий ринок продавця.

Ринок продавця — такий ринок, на якому продавці мають більше вла­ди і де найактивнішими „діячами ринку" змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався Інший тип ринку — ринок покупця.

Ринок покупця — це такий ринок, на якому більше влади мають по­купці й найактивнішими „діячами ринку" змушені бути продавці.

Ринок покупця є впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємства є визначення незадоволених потреб та бажань певної групи споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими, ніж у конкурентів, методами.

Сьогодні існує декілька десятків визначень маркетингу. Американська асоціація маркетингу (АМА) трактує його так:

Маркетинг— процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів   і послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

. Маркетинг — це водночас і філософія бізнесу, і активний процес. Як філософія бізнесу ця наука пропонує систему мислення та ідеологічну основу підприємницької діяльності.

Як активний процес маркетинг вирішує низку завдань, що виникають при функціонуванні підприємства в ринкових умовах і розглядаються як основа для осягнення цілей підприємства.
Роль маркетингу в ринковій економіці

З погляду макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку.

Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє і споживач — завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо.

Концепції, на яких будуються взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку

Існує п'ять альтернативних концепцій, кожна з яких відповідає певному етапу становлення маркетингу, зокрема:

1. Концепція удосконалення виробництва стверджує, що споживачі надають перевагу широко розповсюдженим та доступним за ціною товарам.

Управління підприємством, яке орієнтується на дану концепцію, зосе­реджується на вдосконаленні виробництва та підвищенні ефективності сис­теми розподілу товару . Застосування даної концепції доцільне у двох ситуаціях:

• коли існує високий попит на ці товари і покупці виявляють до них інтерес. У таких випадках виробники шукають шляхи збільшення випуску продукції;

• коли собівартість занадто висока і ті можна зменшити за рахунок підвищення продуктивності праці..

2. Концепція удосконалення товарупередбачає, що споживачі віддають перевагу товарам із найвищою якістю та надійними експлуатаційними ха­рактеристиками, отже, підприємство має зосередити свої зусилля на по­стійному вдосконаленні товару.

Приділяючи увагу насамперед якості товарів, підприємство-виробник має наувазі, що споживачі зацікавлені у придбанні цих товарів, знають про наявність виробів конкурентів і роблять свій вибір, орієнтуючись на високу якість і погоджуючись платити за неї вищу ціну Орієнтація товаровиробників на цю концепцію управління підприємством часто призводить до „маркетинговоїкороткозорості", коли виробник так „закохується" у власний товар, що забуває про потреби споживачів.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусильстверджує, що споживачі некупуватимуть товарипідприємства в достатній кількості, якщо воно не докладе значних зусиль у сфері збуту товарів.

Підприємства, орієнтовані на дану концепцію, керуються тим, що споживачі переважно не мають явного наміру придбати їхні товари, і тому треба вживати активних заходів для збуту товару На практиці концепцію інтенсифікації комерційних зусиль реалізують, на­в'язуючи покупку споживачеві, причому продавець намагається за будь-яких умов підписати угоду та здійснити продаж, а задоволення потреб споживача є для нього другорядною справою.

4. Концепція маркетингупередбачає, що запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефек­тивнішими і продуктивнішими — порівняно з конкурентами — методами.

Запроваджуючи цю концепцію, підприємства орієнтуються передусім на задоволення потреб певної групи споживачів, для чого постійно проводять дослідження

Концепція маркетингу — це сучасна концепція підприємницької діяльності, яка є досконалішою порівняно з трьома попередніми. Якщо основним об'єктом уваги в першій з них є товар підприємства, який активно нав'язують споживачеві, то в концепції маркетингу основним об'єктом уваги є потреби цільової групи споживачів. А прибуток підприємство отримує завдяки досягненню і підтримці споживчої задоволеності.

В останні роки дедалі більшої популярності набуває концепція соціально-стичного маркетингу.

5. Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає визначенняпо­треб споживачів та їх задоволення ефективніше, ніж конкуренти, з ураху­ванням інтересів усіх членів суспільства.

Ця концепція виникла під впливом багатьох зовнішніх факторів, зо­крема погіршення якості довкілля, обмеженості природних ресурсів, стрімкого приросту населення тощо. Концепція вимагає збалансування усіх трьох чинників

• прибутків підприємства,

• споживчих потреб цільової групи,

• інтересів суспільства

Завдяки орієнтації на концепцію соціально-етичного маркетингу деякі зарубіжні компанії уже досягли значного зростання обсягів продажу та прибутковості, оскільки завоювали довіру споживачів.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+