Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.11.2.2. Форми міжнародного кредиту

Форми міжнародного кредиту можна класифікувати^ дпзні|ми принципами:

1. За призначенням розрізняють кредити:

•   зв'язані;

•   фінансові.

Зв'язані кредити мають цільовий характер, закріплений в кре­дитних угодах. До них належать:

•   комерційні кредити, які надаються для закупівлі певних видів
товарів чи оплати послуг;

•   інвестиційні — для будівництва конкретних об'єктів, на прямі
капіталовкладення, погашення зовнішньої заборгованості, придбання
цінних паперів;

•   проміжкові — для обслуговування змішаних форм вивезення
капіталів, товарів та послуг, наприклад у вигляді виконання підряд­
них робіт.

Фінансові кредити не мають цільового призначення. До них належать:

•   єврокредити;

•   облігації: з фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою; з
варантом; конвертовані облігації;

•   євроноти;

•   єврокомерційні папери та інші фінансові інструменти.
Джерелом єврокредитів є ресурси евровалютного ринку. Такі

кредити, як правило, надають великі банки на строк 5—10 років на умовах "рол овер" (роловерний кредит). Весь договірний строк ділиться на періоди по 3—6 місяців, а тверда відсоткова ставка встановлюється лише для першого періоду. Для кожного наступ­ного вона коректується з врахуванням зміни цін та валютних курсів на міжнародному грошовому ринку. Відсоткова ставка за роловер-ними кредитами складається з двох частин — базової ставки і маржі. За базу приймаються відсоткові ставки за три- або шестимісячни­ми міжбанківськими депозитами на відповідному ринку, наприк­лад LJBOR у Лондоні.

Для довідки, ЛІБОР (LIBOR) — ставка, запропонована на Лондонському міжбанківському ринку депозитів. Це ставка відсотка, за якою провідні банки Лондона надають позиковий капітал у певній валюті або валютній одиниці іншим банкам. Вона служить базовою ставкою для багатьох опе­рацій на міжбанківському ринку позикових капіталів. Маржа коливаєть­ся від 0,25 до 2 %.

Конвертовані облігації за певних умов можна обміняти на акції компанії-боржника за попередньо встановленим курсом.

Варант — окремий документ, який дає право його власнику на покупку акцій протягом зазначеного строку за фіксованим курсом.

Євроноти — короткострокові та середньострокові зобов'язання з плаваючою відсотковою ставкою.

Єврокомерційні папери — зобов'язання приватних корпорацій, які випускаються на 3—6 місяців з невеликою маржею до відповід­ної базової ставки міжнародного грошового ринку.

2. За джерелами:

•    зовнішнє кредитування;

•    внутрішнє кредитування.

3. За формою надання:

•    товарні;

•    валютні.

4. За строками міжнародні кредити поділяються на:

•    надстрокові — добові, тижневі, до трьох місяців;

•    короткострокові — до 1 року;

•    середньострокові — 1—5 років;

•    довгострокові — понад 5—7 років.

Перший з них використовується для термінових операцій; дру­гий — переважно в зовнішній торгівлі товарами споживчого при­значення, матеріалами, сировиною, продуктами харчування та в обміні послугами; третій — для експорту машин і обладнання; чет­вертий — для фінансування інвестицій в інфраструктуру та вироб­ничу сферу, для великомасштабних проектів.

5. За валютою позики:

•    у валюті країни-позичальника;

•    у валюті країни-кредитора;

•    у валюті третьої країни;

•    у міжнародній грошовій одиниці (СПЗ, ЕКЮ тощо).

6. За забезпеченістю:

•    забезпечені (товарними документами, цінними паперами, век­
селями, нерухомістю тощо);

•    бланкові — під зобов'язання боржника.

7. За формою надання:

•    готівкові;

•    акцептні;

•    депозитні сертифікати;

•    облігаційні позики.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+