Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Класифікація методів прогнозування

У попередньому параграфі зазначалося, що метод - це сукупність дій, прийомів, способів, операцій, які використовуються в певній послідовності для досягнення поставлених цілей.

У теперішній час за оцінкою спеціалістів нараховується більш 150 методів прогнозування, хоча реально на практиці використовується 15-20. Для вибору певного методу необхідна наукова класифікація їх. Пропонуються різноманітні ознаки для класифікації економічних прогнозів. Зупинимося на трьох: ступінь формалізації, загальний принцип дій методів прогнозування і спосіб отримання початкової інформації.

На рис. 1.1 показана класифікаційна схема методів прогнозування.

За ступенем формалізації методи економічного прогнозування поділяються на інтуїтивні і формалізовані. Інтуїтивні методи використовуються у випадку неможливості кількісної оцінки окремих явищ (процесів) або неможливості врахування багатьох факторів через складність об'єктів. Ці методи базуються на використанні експертних оцінок. З їх допомогою встановлюється ступінь складності і актуальності проблеми, визначаються основні цілі та критерії, виявляються найбільш важливі фактори і взаємозв'язок між ними, вибираються альтернативи, яким віддають найбільші переваги. Відомі в основному два види експертних оцінок : індивідуальні і колективні (групові).

Методи екстраполяцій тенденції грунтуються на припущенні про незмінність факторів, які визначають розвиток об'єкта, що досліджується, і полягають в розповсюдженні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. Їх можна умовно поділити на прості та складні.

Перші базуються на використанні аналітичних показників динамічних рядів, другі - на використанні статистичних формул.

Складні методи екстраполяції тенденції у свою чергу можна поділити на трендові (аналітичні криві росту) і адаптивні.

Адаптивні методи прогнозування основані на тому, що у процесі реалізації їх здійснюється обчислення послідовних у часі значень прогнозованого показника з врахуванням ступенів впливу попередніх рівнів. До них відносяться: методи експоненціального згладжування, метод гармонійних вагів, метод авторегресивних перетворень.

В основу аналітичних методів (кривих росту ) прогнозування закладений принцип отримання за допомогою методу найменших квадратів оцінки детермінованої компоненти, яка характеризує основну тенденцію.

Особливе місце у сучасному прогнозуванні займає статистичне моделювання - однофакторне і багатофакторне .

Крім цього методи прогнозування на основі статистичного моделювання можуть бути поділені на дві великі групи: прогнозування на основі поодиноких

рівнянь регресії і прогнозування на основі системи рівнянь взаємопов язаних рядів динаміки.

Сценарний метод прогнозування базується на застосуванні комплексу методів, включаючи експертні оцінки, трендові та інші.

Детальніше окремі методи будуть розглядатися у відповідних розділах посібника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+