Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Спільні і відмінні риси податкового обліку і бухгалтерського обліку

1.3.Спільні і відмінні риси податкового обліку і бухгалтерського обліку

Основними відмінними рисами бухгалтерського і податкового обліку є:

1) відмінності у визначенні прибутку до оподаткування.

В бухгалтерському обліку прибуток до оподаткування визначається за даними П(С)БО 17 „Податок на прибуток" і, в основному, являє собою різницю між доходами та витратами за мінусом непрямих податків. В податковому обліку прибуток до оподаткування визначається як різниця між скорегованим валовим доходом, скорегованими валовими витратами та амортизацією необоротних активів виробничого призначення, тобто амортизація є окремою складовою при розрахунку прибутку до оподаткування.

2) момент реалізації.

В бухгалтерському обліку методом реалізації є відвантаження продукції, виконання робіт, які призводять до зміни власника цієї продукції, робіт, послуг. В податковому обліку моментом реалізації (продажу) вважається так звана перша подія, або відвантаження товарів, робіт, послуг, або отримання грошових коштів у вигляді попередньої оплати (авансу).

3) різна звітність.

Звітністю бухгалтерського обліку є фінансова звітність, яка включає в себе баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності.

Звітністю податкового обліку є податкова звітність у вигляді декларації з податку на прибуток підприємства, податкової декларації з податку на додану вартість, податковий розрахунок комунального податку, податковий розрахунок земельного податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів, розрахунок сплати єдиного податку суб'єкта малого підприємництва, інша податкова звітність.

4) різні регістри та первинні документи.

Первинними документами в бухгалтерському обліку є затверджені відповідними постановами Кабміну документи з обліку заробітної плати, матеріалів, грошових коштів тощо.

В податковому обліку крім вище названих бухгалтерських документів використовується податкова накладна, будова якої регламентована відповідним Законом України „Про податок на додану вартість" і наказом ДПА України.

Регістрами бухгалтерського обліку є журнали, журнали-ордера, машинограми, в податковому обліку використовуються крім цього книги обліку придбання товарів, робіт, послуг; книги обліку продажу товарів, робіт, послуг, будова яких регламентована наказом ДПА України; а також окремі регістри для нагромадження інформації з обліку валових витрат й валових доходів.

5) відмінності у змісті витрат і валових витрат, доходів і валових
доходів.

В бухгалтерському обліку використовуються термін витрати, під якими розуміють вибуття активу або збільшення зобов'язань, які призводить до зменшення власного капіталу. В податковому обліку використовується поняття валові витрати, під якими розуміють будь-які витрати понесені підприємством у зв'язку з веденням господарської діяльності. У витрати бухгалтерського обліку включаються штрафні санкції, які сплачує підприємство до бюджету й іншим підприємствам; відрахування до відповідних резервів для оплати відпусток, покриття безнадійної заборгованості, благодійні перерахування незалежно від того хто їх отримує, утримання об'єктів невиробничої сфери, витрати на ремонт необоротних активів, витрати на паливо для потреб легкового автотранспорту. В податковому обліку сплата штрафних санкцій у валові витрати не включається, так само як і відрахування до вище зазначених резервів. Благодійні платежі, включають у валові витрати лише, якщо вони здійснюються неприбутковим організаціям в сумі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Не включаються у валові витрати і не зменшують прибуток до оподаткування в податковому обліку амортизація по об'єктах невиробничої сфери, витрати на їх ремонт, та 50% всіх інших витрат на їх утримання. Витрати на пальне для легкового транспорту включається у валові витрати у розмірі 50% від вартості використаного пального на такі потреби.

Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Крім вище зазначених обмежень у визначенні валових витрат має місце ще цілий ряд таких обмежень, а саме:

- попередня оплата постачальникам у валові витрати включається (за виключенням попередньої оплати суб'єктам підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування), а у витрати бухгалтерського обліку - ні;

- у витрати бухгалтерського обліку включається вартість списаних запасів для господарської діяльності,  а у валові витрати включається вартість придбаних запасів для ведення господарської діяльності, які підлягають
коригуванню у відповідному додатку до декларації;

- у валові витрати включається поворотна фінансова допомога, яка повертається засновникам, учасникам, фізичним особам, які її надали. Валові доходи податкового обліку відрізняються від валових доходів бухгалтерського обліку тим, що вони включають в себе суму попередньої оплати, за мінусом непрямих податків, отриманої від майбутніх покупців; суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від учасників, фізичних осіб тощо.

Доходи в бухгалтерському обліку включають в себе продажну вартість, за мінусом непрямих податків, всіх видів основних засобів. В податковому обліку валовий дохід при реалізації основних фондів 2-4 груп виникає лише за умови, якщо продажна вартість, за мінусом ПДВ об'єктів, які продаються у звітному періоді, перевищує залишкову вартість всієї групи.

6) в податковому обліку при визначенні об'єкта оподаткування суттєве значення має використання звичайних цін при продажі нижче яких виникає додатковий об'єкт оподаткування з податку на прибуток і ПДВ, якщо такий продаж здійснюється пов'язаним особам.

Крім вище названих відмінних ознак бухгалтерського і податкового обліку, ці два види обліку мають і спільні ознаки. До їх числа можна віднести:

обидва види обліку ведуть одні і ті ж бухгалтера;

обидва види обліку ґрунтуються на одній і ті й ж первинній документації, за виключенням податкових накладних;

немає відмінностей в обліку розрахунків з Пенсійним фондом і фондами соціального страхування;

в бухгалтерському і податковому обліку можуть використовуватися ті ж самі регістри обліку, за виключенням книг обліку придбання і продажу товарів, робіт, послуг, а при спрощеній системі - книг обліку доходів і витрат.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+