Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.6. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до стратегічного управління економічною сферою суспільства

Місія центральних, а також місцевих і регіо­нальних органів державного управління, що утворюють зовнішнє макро- та мікросередовище, де функціонують підприємства різних форм власності, полягає у створенні сприятливих умов для ефек­тивної їх діяльності. З огляду на це до стратегічних цілей зазначе­них органів входить також підвищення ефективності функціонуван­ня економіки (визначене конкретними показниками зростання мате­ріального добробуту працюючого персоналу та непрацюючих членів суспільства) шляхом створення нормативних "правил гри", які спри­яють розвитку чесного бізнесу в державному, регіональному та місце­вому масштабах.

Усе викладене стосується технології "згори". Всередині ж під­приємств виняткову роль відіграє наукове управління персона­лом як основне джерело їх конкурентоспроможності та ефектив­ності, починаючи з добору персоналу категорії А і завершуючи жорстко організованою демократичною оцінкою працівників як головного важеля формування механізму цільового управління пер­соналом.

Отже, реалізація технології "згори" за наведеною схемою на рис. 3.1 є первинним напрямом трансформації економіки в межах соціального (громадянського) суспільства з позицій антропосоціаль­ного підходу. Технологію "знизу" можна реалізувати шляхом упро­вадження відповідного механізму цільового управління персоналом на основі формування на кожному підприємстві високорівневої кор­поративної культури за допомогою спеціального методичного інстру­менту. Цим інструментом може бути кваліметрична оцінка рівня культури цільового управління, цільовий посадовий профіль, квалі­метрична оцінка результатів праці на основі корисності витрат ро­бочого часу тощо [6].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+