Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.7. Шляхи реалізації антропосоціального підходу до стратегічного управління культурною сферою суспільства

У культурній сфері ключовою ланкою є сис­тема освіти, яка разом із сім'єю значною мірою формує людські ре­сурси як основне джерело багатства суспільства.

У культурній сфері реалізація технології "згори" передбачає на­самперед визначення місії та стратегічних цілей Міністерства освіти і науки України (МОіНУ), адекватних демократичній трансформації суспільства. Оскільки не має окреслених чіткими показниками стра­тегічних цілей центральний апарат МОіНУ, можна стверджувати, що не має їх і жодний заклад освіти.

Місія системи освіти (а отже, і апарату МОіНУ) полягає у форму­ванні гармонійної особистості, адекватної соціальним процесам, які відбуваються в суспільстві, з урахуванням загальнолюдських тенденцій. Саме тому однією зі стратегічних цілей є підвищення освіченості, творчого, морального та фізичного розвитку учнів, виявлення їхніх задатків, здібностей і особистих якостей для сприяння самореалізації особистості у трудовій діяльності та сім'ї.

Технологія "знизу" передбачає формування наскрізного цілепо-кладання в системі освіти на основі систематичної кваліметричної оцінки знань (навичок, умінь) учнів, їх творчого, морального і фізично­го розвитку не тільки при вступі до дитячого садка та навчальних закладів, а й при щорічному контролі цих параметрів упродовж на­вчання в кожному з цих закладів. У період навчання учнів необхідно документально оформляти результати контролю, запроваджуючи пас­порти особистості, у тому числі паспорти здоров'я (з огляду на над­звичайний стан фізичного здоров'я підростаючого населення). Ос­танні необхідно видавати кожному випускнику навчального закладу як корисну інформацію для самореалізації особистості в подальшому житті [5].

Такі оцінки і використання їх результатів при організації системи цілеспрямованої мотивації педагогів і учнів можуть стати потуж­ним стимулом формування гармонійно розвиненого покоління, здат­ного збудувати соціальне (цивільне) товариство і жити в ньому.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+