Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.2. Стратегія управління валовим доходом торговельного підприємства

Стратегія управління доходами підприємства є складовою загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення стратегічних цілей і тактичних задач.

Стратегічною ціллю є отримання суми доходу, який забезпечує відшкодування всіх витрат, сплату податків і одержання максимального прибутку. Стратегічне управління передбачає:

1) постановку цілей по досягненню суми та рівня валового доходу

 
                 

 

2) оцінку можливостей підприємства щодо досягнення обсягу доходу від реалізації товарів, іншої реалізацій та позареалізаційних операцій

 
                          

 

 

 

 
 

3) обґрунтування можливого рівня торговель-ної надбавки

 
 


                                                   

           

 

 
 

4) визначення конкретних напрямків роботи по вилученню конкретних видів доходів

 
 


                                      

 

 

 

5) визначення суми і рівня валового доходу, що фактично одержаний підприємством

 
 


                                

 

 

 
 

6) оцінка достатності валового доходу для забезпечення цільового прибутку

 
 


                                    

 

 

       
   

7) розробка заходів по додатковому вилученню доходів

 
 
 
 


                     

 

 

В рамках розробки стратегії управління валовим доходом розробляється цінова політика.

 
  Подпись: Під формуванням цінової політики торговельного підприємства розуміють обґрунтування системи дифе-ренційованих рівнів торговельної надбавки на товари, що реалізуються і розробка заходів по забезпеченню опера-тивного їх коректування в залежності від зміни ситуації на споживчому ринку і умов господарювання.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Специфіка торгової діяльності, яка повинна враховуватися при формуванні цінової політики підприємств цієї галузі, визначається наступними моментами:

·        торгові підприємства не можуть самостійно в повному обсязі формувати рівень цін на товари, здійснюючи свою цінову політику на споживчому ринку. Основи цінової політики на товар на споживчому ринку формує його виробник, обираючи ту чи іншу маркетингову стратегію;

·        на відміну від виробника, торгові підприємства у більшості випадків формують свою цінову політику не за конкретними різновидами товарів, а за окремою асортиментною їх сукупністю, тобто цінова політика на підприємствах торгівлі носить політоварний характер;

·        крім безпосередньо товарного елемента, на цінову політику торговельних підприємств має значний вплив рівень торговельних послуг;

·        предметом цінової політики торговельного підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів – торговельна надбавка. Саме цей елемент ціни товару характеризує ціну торговельних послуг, що пропонуються покупцю при його реалізації торговим підприємством.

 

       
 

Забезпечення зв’язку цінової по-літики підприємства з загальною стратегією торговельного менеджменту і пріоритетними цілями розвитку товарообігу

 
 

Забезпечення зв’язку цінової політики підприємства з кон’юнктурою споживчого ринку та особливостями обраного ринкового сегменту

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Забезпечення комплексного підходу до встановлення рівня торговельної надбавки на товар в поєднанні з рівнем торгове-льного обслуговування покупців

 

Здійснення активної цінової політики на ринку

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+