Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Фінансова звітність підприємства та її зміст

10.4. Фінансова звітність підприємства та її зміст

 

Метою фінансової звітності є надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства. У табл. 10.2 наведено характеристики типів бухгалтерсь­кого обліку та їхні основні параметри.

 

Таблиця 10.2

ТИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тип
обліку

Користувачі

Звіти

Правила

Фінансовий

Інвестори, кредито-
ри, постачальники

Баланс, звіт про прибутки та збит-
ки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни власного капіталу, примітки

Міжнародні стандарти обліку, Загальноприйня-
ті принципи бухгалтерського обліку США, Четверта директива ЄС, Національні стандарти бухгалтерського обліку

Податковий

Держава (через податкову адміністрацію)

Податкові декларації осіб, товариств, АТ

Податкові регулювання, Податковий кодекс (залежно від пріоритетів держави на даний час)

Управлінський

Усі рівні управління (планування, оцінка, контроль)

Внутрішня звітність: бюджети, аналіз витрат, виробничі звіти

Відсутність стандартів, використання кожним підприємством власної системи. Центри прибут­ків і витрат. Орієнтація на майбутнє

Регуля-
тивний

Біржі, державні органи — Антимонопольний комітет, Комісія з цінних паперів, суди

Відповідні звіти

Регулятивні вимоги згідно з відповідними інст­рукціями

Форму та зміст фінансової звітності, принципи її підготовки, вимоги до визнання та оцінки, розкриття окремих елементів, методологію обліку визначають Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (табл. 10.3).

 

Таблиця 10.3

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансових звітів

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на певну дату

Оцінка структури ресурсів підприємства, їхньої ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; прогнозування розподілу майбутніх прибутків і потоків грошових коштів між власниками підприємства

Звіт про фінансові результати

Результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди

Аналіз потенційних змін в економіч­них ресурсах, які підприємство,
ймовірно, контролюватиме в майбутньому; здатності підприємства генерувати грошові кошти за рахунок наявних ресурсів; ефективності, з якою підприємство може використовувати додаткові ресурси

Звіт про власний капітал

Зміни компонентів власного капіталу за звітний та попередній періоди

Аналіз змін у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використання грошових коштів у звітному періоді

Аналіз виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Примітки

Додаткова інформація, яка стосується облікової політики підприємства та окремих статей балан­су, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни у власному капіталі й звіту про рух грошових коштів, а також інша, що необхідна користувачам

Аналіз облікової політики ризику або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси чи зобо­в’язання; діяльності галузевих або географічних підрозділів тощо

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+