Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2. Фактори ефективності праці

На всі категорії, які стосуються ефективності праці може бути поширена єдина структура факторів, об’єднаних  у наступні групи: науково-технічні, організаційні, структурні і соціальні. Кожна група факторів впливає на   використання ресурсів, що, у свою чергу, поєднуються в наступні групи: трудові, природні, матеріальні, технічні і фінансові. Безпосередній вплив факторів ефективності праці на використання ресурсів здійснюється на підприємстві з врахуванням зовнішнього (інституціонального) впливу на регіональному, галузевому і загальнодержавному рівнях. Взаємозв'язок факторів ефективності праці з використовуваними ресурсами і рівнями впливу на них схематично показано на рис. 11.2.

Науково-технічні фактори відіграють вирішальну роль у забезпеченні конкурентноздатності продукції і створення матеріально-технічної бази ефективності праці. При цьому ведуче місце серед цієї групи факторів займає технологія як сполучна ланка між людиною і використовуваними предметами, засобами і мікроекологією праці.

Організаційні фактори відіграють синтезуючу, координуючу роль у комплексному використанні усіх факторів ефективності праці. Сутність і зміст поняття організації визначається його двояким змістом: як процес створення системи і як сама система в процесі функціонування. У даному випадку мова йде про створення і функціонування систем: взаємодії людини з предметами і


засобами праці; взаємодії людей у процесі спільної праці; виконання трудових, виробничих і господарських функцій у всіх сферах діяльності; побудови організаційних структур; формування ефективного використання трудових і матеріально-речових ресурсів.

 

Рис. 11.2. - Взаємозв’язок факторів ефективності праці, ресурсів та рівнів впливу

 

Структурні фактори - це зміни виробничої програми за обсягом продукції і складом (номенклатурою і якістю), що приводять до зміни співвідношень між різними видами продукції, тобто до структурних зрушень у виробництві. Ці зміни пов'язані з скороченням попиту на одні види продукції і зростанням попиту на інші. При цьому зміни можуть носити локальний характер, стосуватися окремого  підрозділу, або загальний характер, коли мова йде, наприклад, про конверсію, що вимагає перебудови роботи всього підприємства. У цьому випадку структурні зміни в період їхнього здійснення впливають   на ефективність праці і господарської діяльності підприємства.

Соціальні фактори відображають три найважливіші характеристики: якісний рівень персоналу, відношення працівників до праці, соціальні умови праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+