Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.3. Позичковий відсоток

Гроші за своєю суттю не належать до економічних ресурсів. Однак вони є засобом для придбання всіх інших факторів виробництва. Крім того, виробник, який витрачає свої кошти на придбання капіталу, відмовляється від альтернативних варіантів їх вико­ристання, зокрема від надання позики. Отже, прибу­ток, що міг отримати виробник, якби передав у пози­ку свої кошти, є альтернативною вартістю капіта­лу. З'ясувати механізм формування ціни кредиту і буде означати з'ясування процесу формування альте­рнативної вартості капіталу.

Ціною кредиту можна вважати позичковий відсо­ток. Позичковий відсоток — це ціна, що сплачується за використання грошей. Найчастіше він розглядаєть­ся не в абсолютному значенні (як кількість грошей), а у відносному — як відсоток від суми позичених гро­шей. Для зручності ставку позичкового відсотка, як правило, дають у перерахуванні на річну. Скажімо, якщо за отримання 10 000 грн. в кредит позичальни­ку потрібно через рік повернути 14 000 грн., це озна­чатиме, що він отримав гроші під 40% річних.


 Оскільки надання кредиту та повернення грошей розірвані у часі, то виникає проблема втрати грошима
їх купівельної спроможності через інфляцію. Тоді ча­стина плати за користування грошима піде на по­
криття втрати їх купівельної спроможності, а частина дійсно буде винагородою власника. Слід розрізняти
номінальну та реальну ставки позичкового відсотка. Номінальна ставка  — це відсоткова ставка, ви­ражена у грошових одиницях за поточним грошовим курсом. Реальна ставка  — це відсоткова ставка, виражена у незмінних грошах або скоригована з ура­хуванням інфляції. Так, якщо у попередньому при­кладі ціни за рік зросли в 1,25 раза         то за своєю купівельною спроможністю 1 грн. на початку року становитиме 1,25 грн. на кінець року. Якщо пе­рерахувати всі повернені у кінці року гроші у зіставні з наданими на початку року, то 14 000 грн. будуть відповідати 11200 грн. (14 000 : 1,25 = 11 200). От­же, реальна відсоткова ставка буде лише 12%. Взаємо­ зв'язок між номінальною та реальною ставками пока­зує така формула:

Ставка позичкового відсотка формується залежно від співвідношення попиту на гроші та їх пропозиції. Разом з тим, не існує єдиної для всіх випадків відсот­кової ставки. Надання кредиту може диференціюва­тися залежно від умов повернення, державного регу­лювання цього процесу, особливостей позичальника тощо. Отже, доцільно розглянути фактори, які впли­вають на відсоткові ставки.

Надання кредиту — це ризик з боку кредитора, оскільки позичальник за певних умов може не поверну­ти отримані гроші. Тому найпершим фактором, який буде зумовлювати конкретний рівень відсотка по конк­ретній позиції, е ступінь ризику — ймовірність втрати грошей кредитором. Тут залежність пряма: чим більша ймовірність неповернення грошей, тим більший буде відсоток. Разом з тим, загроза втрати грошей може досягати такого рівня, що вона взагалі не компенсується збільшенням відсотка. За цих умов кредит не надається.

Певний вплив на відсоткову ставку справляє роз­мір кредиту. За інших рівних умов кредитор віддає перевагу більшим кредитам, оскільки це зменшує йо­го витрати на вивчення економічного становища по­зичальника, на обслуговування кредиту тощо. Отже, кредитор погоджується надавати більші суми під менші відсотки.

По-іншому впливає на відсоткову ставку термін надання кредиту. Оскільки у довготривалому періо­ді ймовірність непередбачуваних подій більша, то для перестрахування втрат від них відсоток по кре­дитах також буде більшим.

Впливає на відсоткові ставки також державна по­літика оподаткування. Якщо відсотки, отримані від надання кредиту не оподатковуються чи оподаткову­ються на пільгових умовах, то вартість отримання кре­диту буде меншою. Так, поки дисконти по облігаціях внутрішньої державної позики в Україні не оподаткову­валися, їхня доходність була нижчою, тобто отримання коштів обходилося державі дешевше. Після введення оподаткування ціна залучення коштів зросла.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+