Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.4. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні

 магістерська на замовлення

Для ефективного виконання своїх функцій моніторинг соціаль­но-трудової сфери в Україні має здійснюватися за організаційно-технологічною схемою, яка визначає функціональну взаємодію відповідальних виконавців зі збору, передачі, обробки та аналізу інформації, яка формується на основі єдиної системи статистич­них показників і методології їх обчислення, затверджених Держав­ним комітетом статистики України.

Моніторинг соціально-трудової сфери в Україні має здійснюва­тись на основі програми моніторингу Міністерством праці та соці­альної політики України та Державним комітетом статистики України спільно з іншими центральними і місцевими органами ви­конавчої влади.

Об'єктами моніторингу соціально-трудової сфери стають спе­ціально відібрані підприємства, установи та організації різних форм власності й галузей економіки, регіони, а також відібрані за соціально-демографічними та професійними ознаками групи насе­лення.

Збір, обробка та передача статистичної інформації з моніторин­гу здійснюються на регіональному та державному рівнях. На регіо­нальному рівні статистична інформація за затвердженими напрям­ками моніторингу формується територіальними органами Держкомстату України, Міністерства праці та соціальної політики України та інших державних органів виконавчої влади. Затвер­джені дані моніторингу територіальних органів зазначених міні­стерств та відомств у встановлені строки передаються територіаль­ним органам статистики. Територіальні органи статистики форму­ють зведені дані та передають їх у Держкомстат України та місце­вим органам виконавчої влади.

Статистична інформація по базових підприємствах моніторин­гу формується територіальними органами державної статистики відповідно до затвердженої системи показників та затвердженого переліку підприємств і передається на державний рівень.

Статистична інформація за макроекономічними показниками й окремими напрямками моніторингу, сформована відповідно до затвердженої системи показників на основі проведення державних та галузевих статистичних спостережень, передається Держкомстатом України у Міністерство праці та соціальної політики Украї­ни згідно з узгодженою з ним програмою та у встановлені строки.

Статистична інформація по базовим підприємствам формуєть­ся Держкомстатом України за затвердженою ним схемою показ­ників і передається у Міністерство праці та соціальної політики України у встановлені строки.

Соціологічні опитування населення відповідно до затвердженої системи показників здійснюються Інститутом соціології НАН України або іншими органами згідно із завданнями керівництва Міністерства праці та соціальної політики України.

Міністерство праці та соціальної політики України та Держком­стат України повинні здійснювати координацію діяльності органів державної влади, установ і організацій, що забезпечують ведення моніторингу соціально-трудової сфери. Вони готують щоквартальні звіти про стан соціально-трудової сфери, щорічно випускають збір­ники аналітичних та соціологічних матеріалів за результатами мо­ніторингу та збірники за окремими напрямками моніторингу.

Особливості соціально-трудової сфери визначають проведення моніторингу одночасно на рівні окремих трудових колективів, підприємств та організацій і в цілому населення окремих регіонів та України.

Вибір підприємств і організацій як об'єктів моніторингу здій­снюється за формами власності, за галузевою та територіальною ознаками. Збір, перевірка та первинна обробка інформації даних статистичної звітності підприємств здійснюється місцевими стати­стичними органами за затвердженою у Держкомстаті України Тех­нологією, які далі готують та направляють дані в Держкомстат України, Міністерство праці та соціальної політики України.

Обчислювальний центр Держкомстату України обробляє вихід­ну статистичну інформацію за затвердженою програмою та подає її у Міністерство праці та соціальної політики України. На основі всієї вихідної статистичної соціально-економічної та соціологічної інформації готуються аналітичні доповіді з основних проблем роз­витку соціально-трудової сфери України, її проблем, складаються короткострокові прогнози виявлених тенденцій, розробляється система заходів з вирішення проблем.

Моніторинг соціально-трудової сфери виявляє диференціацію між регіонами країни у рівні розвитку соціально-трудової сфери. В регіонах здійснюється й самостійний моніторинг соціально-тру­дової сфери за основними напрямами.

Моніторинг соціально-трудової сфери в Україні є важливим і необхідним інструментом розробки та здійснення програм соціаль­но-економічного розвитку на перспективу, вдосконалення соціаль­но-трудових відносин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+