Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Діаграма Еджворта

У наведеному вище прикладі ми продемонструва­ли взаємозв'язок між чотирма ринками. Насправді ситуація ще складніша. Однак для розуміння основ­них принципів досягнення загальної рівноваги достат­ньо двовимірного аналізу.

Припустимо, що в економічній системі використо­вуються лише два фактори виробництва (праця та ка­пітал). Протягом одного дня для виробничих цілей може бути використано 40 000 люд.-год праці та 20 000 маш.-год капіталу. Сукупний обсяг послуг фак­торів виробництва, доступний за певний проміжок ча­су, називається ресурсним обмеженням економіки. Після того, як увесь цей обсяг ресурсів включено у виробничий процес, пропозиція буде абсолютно не-еластичною.

Якщо виробництво обмежене лише двома продук­тами (X та У), то можна стверджувати, що, чим більше виробляється одного з них, тим менші можли­вості суспільства з виробництва іншого. Тут ми маємо справу з ресурсними обмеженнями, які для двопродук-тової моделі матимуть такий вигляд:

Зручним інструментом для аналізу виробництва і розподілу ресурсів в економіці з фіксованою пропози­цією праці та капіталу є діаграма Еджворта. Вона є прямокутником, сторони якого становлять обсяги ре­сурсів, які має у своєму розпорядженні суспільство для виробництва двох товарів. Кожна точка на діа­грамі Еджворта відповідає певному варіанту розподі­лу наявної кількості ресурсів для виробництва товарів X та Y (рис. 13.2).

На діаграмі від точки О у відповідні сторони від­кладаються затрати праці та капіталу на виробниц­тво товару X, а від точки О1 — на виробництво то­вару Y. Наприклад, у точці А на виробництво товару X буде здійснено такі затрати: lx = 28 000, kx = Ю 000,


а  на  виробництво  товару 
= 10 000.                                  І

Щоб визначити обсяги випуску товарів X та У при такому розподілі ресурсів, слід провести через точку А відповідні ізокванти. Для нашого прикладу обсяг виробництва товару X становитиме 600 одиниць, а товару У — 300 одиниць.                                               

Таким чином, кожна точка на діаграмі відповідає певним значенням шести змінних:

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+