Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.3. Ефективність виробництва

Чи можна вважати виробництво товарів X та Y у точці А ефективним? Відповідь на це запитання мож­на отримати, аналізуючи діаграму Еджворта.

Ефективність виробництва досягається тоді, коли неможливо перебудувати використання наявних ре­сурсів так, щоб збільшити випуск одного товару без зменшення випуску іншого. З цієї точки зору викорис­тання ресурсів у точці А неефективне, адже  залишаю­чись на ізокванті Qx та пересуваючись вліво, ми пе­реходимо до інших точок, які відповідають більшим обсягам виробництва товару У.

Не важко дійти висновку, що тільки ті комбінації ресурсів, які відповідають точкам дотику  двох сі­мейств ізоквант, є ефективними варіантами їх роізпо ділу (рис. 13.3).

У точках дотику кути нахилу ізоквант збігаються. Отже, можна стверджувати, що ефективність  буде до­сягатися при рівності граничних норм технологічного заміщення ресурсів при виробництві обох товарів:

Через усі точки дотику ізоквант можна провести криву, яка називається кривою ефективності вико­ристання ресурсів в економічній системі. Вона п<ока-зує всі ті комбінації ресурсів, у яких вони використо­вуються ефективно.


Від кривої ефективності виробництва легко пе­рейти до кривої виробничих можливостей. Вона пока­зує, який максимальний обсяг товару можна вироби­ти при заданих обсягах випуску інших благ, ресурс­них обмеженнях та існуючій технології. Кожна точка кривої ефективності показує не тільки співвідношен­ня ресурсів, а й максимально можливий обсяг вироб­ництва одного товару при заданих обсягах іншого, що становить головну суть кривої виробничих можливо­стей (рис. 13.4).


Користуючись кривою виробничих можливостей, можна визначити граничну норму трансформації од­ного продукту в інший, що показує, якою кількістю товару Y потрібно знехтувати, щоб отримати додатко­ву одиницю товару X:

Гранична норма трансформації дорівнює нахилу кривої виробничих можливостей, помноженому на -1. її також можна виразити через граничні витрати на виробництво відповідних товарів:          

    

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+