Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4. Обмін та ефективність розподілу

Розподіл ресурсів ефективний тоді, коли заданий обсяг продукції, який випускається за певний період
часу, розподіляється між споживачами таким чином, що стає неможливим поліпшити становище однієї особи без завдання шкоди іншій. Можна побудувати діаграму Еджворта для розподілу продуктів. Нехай одна з точок на кривій виробничих можливостей відповідає таким обсягам виробництва продуктів:   Ці продукти розподіляються між споживачами А та Б у пропорції, що відповідає точці С (рис. 13.5).


 Для визначення ступеня задоволення потреб спо­живачами А і Б проведемо через точку С відповідні
криві байдужості     Аналізуючи ситуацію, щосклалась, можна дійти висновку про неефективність розподілу у точці С. Рухаючись по кривій байдужості  можна поліпшити становище споживача Б, не погіршуючи становища споживача А.

Розподіл заданого обсягу продукції між двома споживачами буде ефективним, коли він відповідати­ме точкам дотику кривих байдужості цих споживачів (рис. 13.6).

Оскільки у точках дотику нахили кривих однако­ві, то однакові також норми заміщення продуктів:

Лінія АБ, що з'єднує всі можливі точки дотику кривих байдужості, які належать двом картам цих кривих, властивим для кожного окремого споживача, називається договірною лінією. Вона показує всі мож­ливі ефективні варіанти розподілу двох благ між дво­ма споживачами.


Коли і ресурси, і продукція розподіляються таким чином, що неможливо поліпшити становище однієї особи без шкоди для іншої, досягається оптималь­ний, за Парето, розподіл ресурсів. Для досягнення такої ефективності не має бути можливості отримання додаткового виграшу шляхом перерозподілу ресурсів або обміну продуктами між споживачами. Тому умо­ву, необхідну для досягнення оптимального, за Парето, розподілу ресурсів, можна подати у вигляді рівності:

Для економічної системи існує множина точок ефективності, для яких витримується зазначена рів­ність. Ці точки утворюють криву споживацьких мож­ливостей. Вона показує, як корисність, що отри­мують споживачі, змінюється при всіх можливих ва­ріантах розподілу ресурсів та виробленої продукції (рис. 13.7).

Кожна точка на кривій споживацьких можливос­тей відповідає ефективному варіанту розподілу про­дукту і ресурсів. Уздовж неї неможливо поліпшити становище однієї особи без заподіяння шкоди іншій.

Чи забезпечує економічна система фактичний роз­поділ продукту та ресурсів, який відповідав би ефек­тивному? Як ми з'ясували у попередньому розділі,


тільки конкурентний ринок здатний забезпечити таку ефективність. Усі інші моделі модифікують механізм розподілу, що призводить до певного недовикорис-тання ресурсів та завищення цін на продукцію проти конкурентного ринку. Однак це не дає підстав одно­значно оцінити чисту конкуренцію як взірець, а всі інші моделі як такі, що мають бути усунені. Кожна з них має певні позитивні наслідки свого функціону­вання, доповнює одна одну, а всі разом вони формують реальний механізм функціонування мікросистеми.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+