Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

14.1. Персональний комп’ютер як засіб менеджменту

14.1. Персональний комп’ютер як засіб менеджменту

Сучасний економічний розвиток аграрних підприємств вимагає значної кількості техніко-економічних розрахунків. До них слід віднести розробку технологічних нормативів використання ресурсів, бізнес планування, обґрунтування суми необхідного кредиту, ведення бухгалтерського обліку та багато інших. Усього цього неможливо досягти без використання персональних комп’ютерів, роль яких в аграрному виробництві дедалі зростає. Успішний менеджмент нерозривно пов’язаний з широким використанням комп’ютерів.

Досвід використання комп’ютерів показує, що трудомісткість обробки інформації і виконання аналітичних робіт скорочується у 5—6 разів, створюються можливості для розробки оптимальних варіантів господарської діяльності, які забезпечують її максималь-
ну ефективність.

Важливою складовою використання персональних комп’ю­те­рів у менеджменті є моделювання виробничих ситуацій
та оптимізаційне планування. При цьому використовують фізичні, аналогові й математичні моделі. Фізична модель являє собою збільшену або зменшену копію об’єкта дослідження шляхом його відповідного опису. Аналогова модель — це розробка аналогу досліджуваного об’єкта, який поводить себе як реальний об’єкт, але не виглядає таким. Математична, або сим­волічна, модель використовує символи для опису властивос-
тей і характеристик об’єкта чи події. Все більшого поширення набуває система генерального алгебраїчного моделювання (GAMS), розроблена у Світовому банку та Техаському університеті.

Першим і найважливішим етапом побудови моделі, від якого залежить вирішення управлінської проблеми, є постановка задачі. Використання математики і комп’ютера не принесе ніякої користі, якщо проблему не буде точно діагностовано. Як зазначав А. Ейнштейн, правильна постановка задачі має біль-
ше значення, ніж її розв’язання. Особливо це важливо в менедж­менті, де вся діяльність пов’язана з прийняттям управлінських рішень.

Серед основних моделей у менеджменті слід виокремити такі: теорію ігор, теорію черг, управління запасами, лінійне програмування, імітаційне моделювання та економічний аналіз. Модель теорії ігор полягає в моделюванні оцінки впливу на конкурентів прийнятого рішення. Конкурентоспроможність організації — це одна з найважливіших змінних, від якої залежить успіх організації. Тому здатність прогнозувати дії конкурентів означає одержання переваг для організації. Такі моделі використовують для прогнозування реакції конкурентів на зміни цін, планування нових напрямів збуту продукції, додаткових послуг в обслуговуванні товару, модифікації та випуску нової продукції.

Модель теорії черг, або оптимального обслуговування, використовується для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування відносно потреби в них. Модель управління запасами застосовується для встановлення часу розміщення замовлень на ресурси та їх кількості, а також кількості готової
продукції на складах. Її мета — мінімізувати витрати на зберігання запасів і продукції. Модель лінійного програмування використовують для визначення оптимального способу розподілу ресурсів, яких завжди не вистачає для задоволення конкуруючих між собою потреб організації. Імітаційне моделювання — це процес створення моделі та її експериментальне застосування з метою визначення змін реальної ситуації. І нарешті, модель економічного аналізу включає майже всі методи оцінки виробничих витрат та економічних переваг, що проявляється у відносній прибутковості діяльності організації. Прикладом такої моделі може бути аналіз беззбитковості виробництва продукції.

Сьогодні багато аграрних підприємств в Україні вже забезпечені комп’ютерами. Передусім це стосується автоматизації бухгалтерського обліку та планово-економічних розрахунків. Однак окремі підприємства вже ставлять перед собою завдання забезпечити комп’ютером кожний виробничий підрозділ, створити зв’язок між комп’ютерами як єдиною комунікативною мережею. Це робиться з метою вдосконалення управління і впровадження оперативного контролю за виробничими витратами на підприємстві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+