Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

15.3. Методи регулювання соціально-трудових відносин

Міжнародна організація праці має величезний досвід у регулюванні соціально-трудових відносин на основі різних методів, що забезпечило їй міжнародний авторитет і визнання. Серед усього різноманіття прийомів і методів


регулювання соціально-трудових відносин можна виділити три основних (рис. 15.2).

 

 

Рис. 15.2 - Міжнародні методи регулювання соціально-трудових відносин

 

У процесі здійснення своєї діяльності щодо регулювання соціально-трудових відносин МОП розробляє міжнародні трудові норми, спрямовані на поліпшення умов праці і життя трудящих, підвищення можливостей зайнятості і підтримку основних прав людини, удосконалення загальної і професійної освіти.

Міжнародні трудові норми охоплюють такі області:

Ø основні права людини в сфері праці (ліквідація примусової праці, рівність можливостей тощо);

Ø сприяння зайнятості;

Ø поліпшення умов праці і виробничого середовища;

Ø інспекція праці і трудових відносин;

Ø соціальне забезпечення трудящих;

Ø особливості праці в окремих галузях, праця деяких категорій трудящих.

Міжнародні трудові норми встановлюються конвенціями і рекомендаціями МОП.

Конвенції і рекомендації як два види міжнародно-правових актів МОП розрізняються по своїй юридичній природі. Конвенції - це міжнародно-правові договори, що закріплюють для  держав-членів, які їх ратифікували, зобов'язання  юридичного характеру. Рекомендації призначені лише для створення орієнтирів при виробленні державами-членами МОП своєї політики в тій або іншій сфері трудових відносин, при розробці національного законодавства і практичних заходів.

Система контролю за застосуванням конвенцій і рекомендацій МОП базується на Статуті цієї Організації. Вона містить у собі, по-перше, регулярний контроль, заснований на доповідях урядів держав-членів, і по-друге, ряд спеціальних контрольних процедур, заснованих на розгляді представлень і скарг. Відповідно до Статуту МОП держави-члени повинні представляти щорічні доповіді про прийняті ними заходи для застосування ратифікованих конвенцій. На практиці відповідно до нині діючої системи представлення доповідей, затвердженої Адміністративною радою, доповіді по найбільш важливих


конвенціях, що відносяться до основних прав людини в сфері праці, представляються один раз у два роки, а по інших конвенціях - один раз у чотири роки.

Міжнародне технічне співробітництво. Для міжнародного технічного співробітництва був створений інститут експертів. Експерти набираються з різних країн світу і працюють по проектах МОП переважно в країнах, що розвиваються.

Останнім часом  діяльність експертів усе більше стає складовою частиною національних планів розвитку. В компетенцію експертів входить формування концепцій з таких основних питань:

Ø сприяння повній зайнятості;

Ø розвиток людських ресурсів;

Ø підвищення рівня життя;

Ø вдосконалення трудового законодавства;

Ø надання допомоги в розвитку трипартизму;

Ø поліпшення соціально-трудових відносин;

Ø удосконалення професійно-технічної освіти;

Ø впровадження сучасних методів управління;

Ø поліпшення умов праці і т. п.

Крім роботи експертів і радників технічна допомога включає постачання необхідного устаткування, надання стипендій для підготовки національних кадрів як на місцях, так і шляхом їхнього відряджання в інші країни, організацію різних семінарів, в основному для представників  країн, що розвиваються.

Дослідницька і видавнича діяльність МОП. Нормотворча діяльність і технічне співробітництво ґрунтуються на систематичних дослідженнях. Вони ведуться безпосередньо основними департаментами МБП, Міжнародним інститутом соціально-трудових досліджень МОП у Женеві (МІСТД), а з питань освіти - Туринським центром.

МОП планомірно здійснює свої дослідницькі програми, проводить збір, узагальнення й аналіз даних з соціально-трудових питань усіх країн світу.

Таким чином, нормотворча діяльність МОП - це найважливіший метод її роботи, що застосовується у всіх сферах діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+