Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.2.Концепціямаркетингової інформаційноїсистеми

У сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає, і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних та вичерп­них даних. Для того, щоб розв'язати цю проблему, на підприємстві має бути ство­рена система збирання необхідної маркетингової інформації, або маркетингова інформаційна система (МІС).

Маркетингова інформаційна системи — це безперервно діюча система, призначена для збирання, оброблення, аналізу, оцінювання й розподілу інформації, яка необхідна для прийняття рішень із питань маркетинго­вого планування, втілення у життя та контролю за виконанням маркети­нгових заходів.

Основу   МІС складають  чотири допоміжні системи

1.Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу стежити за по­казниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріаль­них запасів, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованості, інші показники внутрішньої звітності.

Для інформаційного забезпечення усіх підрозділів необхідними даними на підприємстві доцільно використовувати комп'ютерні мережі, їх застосування дає змогу менеджерові з маркетингу оперативно отримувати всі копії необхідних доку­ментів внутрішньої звітності підприємства, що має надзвичайно важливе значен­ня для своєчасного прийняття маркетингових рішень.

2.Система збирання поточної маркетингової інформації — це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про різні події, що відбуваються на ринку.

Джерелами отримання поточної зовнішньої інформації є книжки, газети, журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посеред­никами, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів. Необхідні повідомлення можна також придбати у спеціалізованих фірм-постачальників зов­нішньої поточної інформації. На деяких підприємствах призначають фахівців з акумулювання „маркетингового інтелекту", яким доручають, наприклад, вивчен­ня діяльності конкурента за допомогою усебічного дослідження придбаного това­ру; відвідування „днів відчинених дверей", спеціалізованих виставок, зборів акці­онерів; ознайомлення зі звітами про роботу конкурентів; проведення бесід із працівниками підприємства, зокрема з торговельними агентами.

3.Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отри­мання якої потребує проведення окремого дослідження.

 Маркетингові дослідження — це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми.

Підприємство може провадити маркетингові дослідження власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам. Великі підприємства, як звичайно, мають власні відділи маркетингових досліджень, у складі яких є фахівці з моделювання, соціологи, психологи, розробники планів досліджень.

Найважливішими напрямами маркетингових досліджень є:

• дослідження поведінки споживачів;

• вивчення кон'юнктури ринку;

• аналіз збуту;

• визначення місткості ринку та частки підприємства в загальному обсязі продажу;

• коротко- та довготермінові прогнози;

• аналіз діяльності конкурентів тощо.

4.Четвертою складовою МІС є аналітична система маркетингу, яка охоп­лює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Вона складається із статистичного банку і банку моделей

Статистичний банк — сукупність сучасних статистичних методів оброб­лення інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію.

Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є об­роблення статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.

Банк моделей— це набір математичних моделей, які допомагають менеджерові з маркетингу прийняти найоптимальніші маркетингові рі­шення.

Завданням будь-якої моделі з банку моделей аналітичної системи маркетингу є допомога менеджерові у виборі відповідного рішення у конкретній ситуації та моделювання ймовірних наслідків такого рішення.

Створивши на підприємстві МІС, належить пам'ятати, що інформація має стосуватися конкретної цільової групи. Величезний обсяг одержуваної інформації спеціалісти іноді просто не в змозі оперативно опрацювати. В таких випадках на допомогу приходить комп'ютерна техніка.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+