Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.2. Права Держцінінспекції

2.2.2. Права Держцінінспекції

Держцінінспекція має право:

проводити в органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності перевірки бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій та інших документів, пов’я­заних із формуванням, встановленням і застосуванням цін і тарифів;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

обстежувати в установленому порядку виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ та організацій, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, організації та надання послуг;

у межах своєї компетенції вимагати від керівників та інших посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які перевіряються, усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення й застосування цін і тарифів;

приймати рішення про вилучення до відповідного бюджету сум усієї необґрунтовано одержаної підприємством, установою, організацією виручки в результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу в двократному її розмірі, а також звертатися з позовами до судів про стягнення з підприємств, установ та організацій зазначених сум у разі невиконання ними рішень державних інспекцій з контролю за цінами;

відповідно до вимог законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами;

залучати фахівців органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скасовувати рішення своїх територіальних органів, а також винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень.

Начальники державних інспекцій з контролю за цінами та їхні заступники від імені органів державного контролю за цінами приймають рішення про вилучення до відповідного бюджету сум усієї необґрунтовано одержаної підприємством, установою та
організацією виручки через порушення державної дисципліни цін та штрафу в двократному її розмірі, а також розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення.

Уповноважені посадові особи органів державного контролю за цінами в разі виявлення на підприємствах, в установах та орга­нізаціях фактів порушень порядку формування, встановлення й застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами крім актів перевірок складають протоколи про адміністративні правопорушення і надсилають їх відповідній державній інспекції з контролю за цінами для розгляду.

Держцінінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Держцінінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України.

Начальник Держцінінспекції є членом колегії Мінекономіки.

Начальник Держцінінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мін-
економіки, погодженим з начальником Держцінінспекції.

Розподіл обов’язків між заступниками здійснює начальник Держцінінспекції.

Начальник Держцінінспекції виконує такі функції:

здійснює керівництво діяльністю Держцінінспекції, несе пер­сональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України за виконання покладених на Держцінінспекцію завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структур­них підрозділів та інших працівників Держцінінспекції, крім заступників начальника Держцінінспекції;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держцінінспекції та керівників структурних підрозділів Держцін­інспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції;

підписує видані в межах Держцінінспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держцін-
інспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

Держцінінспекція має територіальні органи — державні інспек­ції з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, облас­тях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за цінами й мають права, передбачені цим Положенням. Призначення на посади та звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюються начальником Держцінінспекції.

Чисельність працівників, структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків територіальних органів затверджує начальник Держцінінспекції в межах асигнувань, передбачених на їх утримання.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держцінінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держцінінспекції утворюється колегія у складі начальника Держцінінспекції (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держцінінспекції.

Персональний склад колегії затверджується Міністром економіки та з питань європейської інтеграції України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держцінінспекції.

Граничну чисельність працівників і структуру Держцінінспекції затверджує Мінекономіки в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держцінінспекції затверджує начальник Держцінінспекції за погодженням з Мін­економіки та Мінфіном.

Держцінінспекція утримується за рахунок державного бюдже­ту в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

Умови оплати праці працівників Держцінінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держцінінспекція та її територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Держав­ного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+