Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.2.1. Оперативне планування

У попередньому розділі було розглянуто мето­ди конструювання прогнозів в умовах невизначеності, коли подаль­ший розвиток ситуації передбачається на основні стохастичної мо­делі РД.

У практиці також спостерігаються ситуації, коли очікуваний резуль­тат можна визначити в умовах повної визначеності, проте інтервал зміни початкових параметрів та (або) їхня кількість настільки великі, що вибрати найкращу комбінацію не просто. Наприклад, соціальна служ­ба прагне розмістити замовлення на виготовлення або публікацію дея­ких матеріалів у кількох виданнях. Кожне видання має свій тираж, вартість послуги, періодичність виходу. Бажано, щоб витрати були що­найменшими, а інформація була доведена до якомога більшої кількості читачів. Який варіант вибрати? Інший приклад. Надаючи підтримку інвалідам з дитинства, соціальні працівники періодично відвідують їх, використовуючи службовий транспорт або пересуваються по місту за власні кошти. Як спланувати такий маршрут пересування, щоб викону­вати завдання при мінімальних транспортних витратах? Відповідь на ці та інші запитання можна отримати, використовуючи методи лінійного та нелінійного математичного програмування. Неоціненну допомогу в цьому може надати табличний процесор MS Excel.

У простих ситуаціях можна скористатися аналізом Что-если (What if model). Для однієї чи двох змінних використовують проце­дуру Таблица подстановок (ТП), або таблицю чутливості (Sensivity tablle) (команда Данные/ Таблица). Суть цієї процедури полягає в тому, що дані з ТП автоматично підставляються в одну або кілька формул і користувач, аналізуючи таблицю результатів, може вибрати придатний. У разі багатьох змінних (до 32) розрахунки виконуються тільки за однією формулою, а для однієї перемінної — навпаки, за ба­гатьма формулами. Варіанти зберігаються у вигляді сценаріїв (коман­да Сервис/Сценарии). За допомогою Диспетчера сценариев зручно відбирати й аналізувати розв'язки. Можна об'єднати різні сценарії в один загальний та створити зведений або структурований звіт.

Досить часто виникає необхідність розв'язати задачу у зворотній постановці, коли задано кінцевий результат, а необхідно визначити зна­чення змінних, що приводять до нього. В MS Excel для цього викорис­товують процедуру Подбор параметра {Goal Seek) (команда Сер­вис/Подбор параметра). Коли зазначено межі (обмеження) на ва­ріації змінних і так звану цільову функцію, значення якої потрібно максимізувати або мінімізувати, застосовують процедуру Поиск ре­шения (Solver) (команда Сервис/Поиск решения). Основні її пара­метри: тип моделі — Линейная або Квадратичная; спосіб обчис­лення похідних — Прямые або Центральные; алгоритм оптимізації — Ньютона або Сопряженных градиентов; Точность; Допусти­мое отклонение; Сходимость; кількість послідовних наближень — Итерации; обмеження на час розрахунків — Максимальное вре­мя. Параметри встановлюються за умовчанням або задаються корис­тувачем у діалоговому вікні Параметры поиска решений. Програ­ма виводить результати за умови, що рішення знайдено і всі обмеження дотримані. У протилежному разі з'являється діагностичне повідомлен­ня про причини зупинки обчислень, і користувач повинен змінити на­стройку для отримання задовільного результату.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+