Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3.2.2. Стратегічне планування

Під стратегічним плануванням (СП) слід розу­міти складання багаторічних планів і програм, які супроводжуються збиранням інформації, прогнозуванням, розрахунками економічної доцільності, визначенням "чутливості" підсумкових показників до змін параметрів проекту тощо. Власне проект у сучасному розумінні — це "комплекс заходів, у результаті реалізації якого в заданий термін має бути досягнута певна система взаємозалежних цілей при обме­жених ресурсах" [19]. В умовах самодостатнього фінансування про­цедура СП реалізується за схемою "знизу — вгору". Тому менеджери "на місцях" повинні "розмовляти однією мовою" з керівниками ви­щого ешелону, вміти аргументувати і відстоювати власні пропозиції. В основі будь-якого проекту лежить його ресурсне, бюджетне та часове планування або перепланування, якщо в цьому виникає не-

обхідність як на підготовчому етапі, так і на етапі реалізації проекту. У розрахунках доводиться враховувати вплив значної кількості змінних факторів, поведінку яких у майбутньому треба прогнозувати. Напри­клад, як поведе себе інфляція, які будуть ціни на продукти першої необхідності, чи очікується підвищення захворюваності персоналу тощо.

Комп'ютерні системи управління проектами (УП) переважно спи­раються на моделі, побудовані за допомогою алгоритмів мережевого планування, зокрема засобами графо-аналітичного аналізу та складан­ня розкладів в умовах невизначеності — Program Evaluation and Review Technique (PERT), лінійних у часі діаграм робіт (діаграми GANTT), побудови послідовності критичних стадій — Critical Path Method (CPM, або метод критичного шляху (МКШ)) та дослідження співвідношення CPM/Cost (тривалість/витрати).

На підготовчому етапі (бізнес-планування) усі роботи вибудову­ються у послідовно-паралельні ланцюжки, визначаються їх ресурси (люди, матеріали, обладнання), часові обмеження на початок і завер­шення, джерела фінансування, графіки надходжень і відпливу коштів, розраховується календар робочого часу, планові витрати часу тощо. Після введення початкових даних за допомогою МКШ виявляються часові нестиковки та резерви часу, брак або надлишок вільних коштів (узгодженість із бюджетом проекту), розраховуються економічні по­казники рентабельності, оборотності коштів, ризики та ін. У разі вияв­лення критичних місць у проекті програми, як правило, пропонують користувачеві виправити ситуацію і дають підказку. Після вирішення проблеми процес імітаційного моделювання триває. Сучасні програ­ми УП мають можливість прораховувати проекти тривалістю до 50 років. Проекти глибоко структуруються, тобто діляться на підпо­рядковані проекти які утворюють "дерево" задач. Плани всіх рівнів можуть доводитися до виконавців як безпосередньо, так і через ло­кальні мережі й Internet. У процесі виконання проекту реально досяг­нуті показники порівнюють із запланованими і програма сигналізує про фактичні відхилення, рідше — про тенденції розходження. Головний менеджер (адміністратор) проекту аналізує ситуацію, обговорює при­чини з виконавцями (менеджерами нижчих рівнів) і запроваджує нові інструкції, після чого проект перераховується і до виконавців доводяться відкориговані планові показники. Можлива ситуація, коли пропозиції щодо коригування проекту вносять менеджери нижчих рівнів. Ці пропозиції або враховуються, або відхиляються адміністра­тором проекту на підставі результатів обробки їх програмою. Най-


досконаліші програми УП підтримують технології обміну інформа­цією з іншими програмами, видають дані у формі звітів, презентацій, Weft-публікацій.

З доступних вітчизняному користувачу програм УП виокремимо:

•       Project Expert 5.0 (www.pro-invest.com) — система створен­
ня фінансової моделі нового або вже діючого підприємства, зруч­
ний засіб для оформлення бізнес-плану інвестиційного проекту,
який повністю відповідає міжнародним стандартам; забезпече­
на чотирма іноземними мовами, зокрема й російською;

•       Turbo Project Professional 2.0 (www.imsisoft.com) — пред­
ставляє проект у вигляді "дерева", де кожне розгалуження ви­
значає початок нового підпроекту, а "гілки" показують відно­
шення між ними. Програма робить зворотне планування проек­
ту "знизу — вгору", що є її унікальною особливістю. Вона
підтримує до 32000 робіт, кількість рівнів проекту і ресурсів
не лімітована;

•       Project Scheduler 7. 5 (www.scitor.com) — розподіляє ресур­
си, мінімізуючи витрати, і стежить за виконанням бюджету.
Проект легко переноситься у звіти, презентації та Web-сторінки.
Діє перевірка правопису. Програма швидкодіюча, підтримує до
99999 видів робіт і ресурсів, кількість рівнів проекту — 10;

•       MS Project 2000 (www.microsoft.com/project) — найпопу-
лярніша і недорога програма УП. Будує діаграми Ганта та мере­
жеві графіки; має гнучкі методи ресурсного планування; дає
змогу оптимально розподіляти завдання між виконавцями. Про­
грама подає генеральний план у згорнутому вигляді у формі
знаків і зв'язків між ними; кожний знак — це активний еле­
мент, що містить гіперпосилання, підказки та параметри підпро­
екту (терміни початку й закінчення, вартість, прострочення тощо).
Проект можна роздрукувати у вигляді презентації для зборів
керівників. Програма підтримує всі види обміну інформацією
між додатками Windows'" і багатьма типами баз даних, має
чудову інформаційно-довідкову систему, англомовна. Кількість
рівнів проекту — 65536, кількість робіт та ресурсів не обме­
жується;

•       Sure Trak Project Management 2.0 (виробник Primavera
Systems, Inc) — спрощена версія відомого ППП Primavera
Project 3.0 (РЗ); орієнтована на невеликі та середні проекти;
забезпечена майстром створення проекту (Project Kick Start

Wizard) та можливістю Web-публікацій; може видавати заго­ловки, рубрики і тимчасову інформацію 22 мовами, зокрема й російською, що зробило її дуже популярною; складна для по­чатківців;

•       Spider Project (виробник Spider Technologies Group) —
система спроектована для ринку СНД, містить потужні засоби
планування використання обмежених і взаємозамінних ресурсів
(пулів ресурсів), що дає змогу одержувати за її допомогою най-
коротші розклади робіт. Розрахована на великі проекти, дає
змогу необмежено нарощувати кількість показників, викорис­
товувати таблиці й формули, задані користувачем. Завдяки цьо­
му систему можна використовувати не лише для складання роз­
кладів робіт, графіків завантаження ресурсів і вартісних харак­
теристик проекту, а й для розрахунків технологічних параметрів
процесів; програма працює під операційною системою MS DOS;

•       MYOB Accounting Payroll Time Billing 1.0 — повністю
інтегрована система, яка містить весь цикл організації управління,
аналізу фінансових даних і складання звітів;

•       Hyperon Pillar 4.6 — система складання бюджету організації;

•       WinQSB, LINDO-LINGO, WinPOM — системи підтримки
прийняття управлінських рішень.

Наведений перелік аж ніяк не вичерпує усієї гами програмних продуктів УП. Ми навели тільки ті з них, які можна використати у практиці СР при впровадженні комплексних програм різних рівнів. Можливо, деяким читачам видасться, що все написане — теоре­тичне фантазування, бо ще далеко не скрізь використовуються комп'ю­терні технології. Проте життя не стоїть на місці. Поступово новітні технології витіснять традиційні, і до цього треба готуватися, бо іншого шляху немає.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+