Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.2.1. Основні завдання та функції управління

2.3.2.1. Основні завдання та функції управління

Основними завданнями управління є такі:

реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;

сприяння комплексному економічному й соціальному розвит­кові району, удосконаленню продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків;

сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного й наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку району та подає їх на розгляд керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації, бере участь в організації їх виконання;

розробляє й подає відповідному міністерству (відомству) Авто­номної Республіки Крим, управлінню економіки обласної, Київсь­кої та Севастопольської міської державної адміністрації проектні матеріали та пропозиції до проектів програм соціально-економіч­ного розвитку Автономної Республіки Крим, області (міста) та довготермінових прогнозів;

готує пропозиції до проектів місцевого бюджету й подає їх на розгляд керівництву районної (районної в місті) державної ад­міністрації;

забезпечує складання та використання в роботі необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, місцевих будівельних матеріалів, палива, сільськогосподарської продукції тощо;

готує керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів з урахуванням потреб комплексного соціально-економічного розвитку території, раціонального використання її ресурсного потенціалу та дотримання екологічних норм безпеки;

організовує розгляд поданих підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, проектів їхніх планів (прогнозів) та заходів, які пов’язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків;

розробляє пропозиції стосовно обсягів продукції (робіт, послуг), що підлягає поставці для державних потреб, а також обсягів продукції (робіт, послуг), що поставляється для потреб району;

готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічної реформи та вживає заходів для їх реалізації;

бере участь у підготовці керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації пропозицій про соціальний захист населення, у розробленні програм зайнятості та використання трудових ресурсів;

сприяє вирішенню питань соціально-побутового обслуговування населення;

сприяє розвиткові на відповідній території підприємництва, ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно-еконо­мічного механізму ринкових перетворень;

вносить керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації пропозиції щодо передачі у власність району підприємств, установ і організацій, інших об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення потреб відповідної території;

бере участь у розробленні програм приватизації майна району, контролі за їх виконанням, вносить керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації пропозиції щодо розроблення програм приватизації майна, яка перебуває в загальнодержавній власності;

сприяє створенню спільних підприємств, які засновуються на базі майна, що належить до комунальної та інших форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу району;

готує пропозиції керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій до участі в розвиткові житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення, а також у створенні нових потужностей для виробництва необхідної для населення району продукції (робіт, послуг) та нарощуванні експортного потенціалу промисловості району;

розробляє заходи та пропозиції керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації щодо забезпечення об’єк­тів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

бере участь у розробленні та виконанні місцевих екологічних програм і вносить пропозиції відповідному міністерству (відомству) Автономної Республіки Крим, управлінню економіки обласної (міської) державної адміністрації стосовно розроблення регіональних і державних екологічних програм;

сприяє розвиткові науки й техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових технологій, під­вищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

бере участь в організації прикордонної та прибережної торгівлі;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази;

бере участь у підготовці пропозицій, пов’язаних зі створенням позабюджетних і валютних фондів;

подає на розгляд керівництву районної (районної в місті) державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+