Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.2.2. Права управління

2.3.2.2. Права управління

Управління має право:

залучати фахівців інших підрозділів районної (районної в місті) державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної (районної в місті) державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інфор­мацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів держав­ної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної (районної в місті) державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної (районної в місті) держав­ної адміністрації за погодженням з начальником управління економіки обласної (міської) державної адміністрації.

В Автономній Республіці Крим начальник управління призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з керівництвом відповідного міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим.

Начальник управління має заступника, який за його поданням, погодженим з начальником управління економіки обласної (міської) державної адміністрації, призначається на посаду і звільняється з посади головою районної (районної в місті) державної адміністрації.

В Автономній Республіці Крим заступник начальника управління призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління, погодженим з керівником відповідного міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим.

Начальник управління:

керує діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, законність прийнятих ним рішень, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи й функціо­нальні обов’язки працівників управління;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посади та звільняє з посад працівників управління.

Накази начальника управління в разі порушення прав громадян, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій можуть бути оскаржені в уста­новленому порядку.

Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління затверджує голова районної (районної в місті) державної адміністрації.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+