Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.1. Основні завдання та функції Мінпромполітики України

2.4.1. Основні завдання та функції Мінпромполітики України

Основними завданнями Мінпромполітики України є такі:

підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики України, а також розроблення механізмів її реалізації;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму держав­ного регулювання функціонування промислового сектору економіки України;

реалізація державних програм розвитку промисловості України;

визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки України;

розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва;

створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектору економіки України;

участь у розробленні та реалізації державної регіональної промислової політики.

Мінпромполітики України відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості;

бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки;

забезпечує відповідно до законодавства проведення в промисловому .секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики;

у межах своєї компетенції координує зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств, у тому числі у сфері оборонного комплексу, забезпечує в установленому порядку складання та подання українськими суб’єктами господарювання анти­демпінгових, антисубсидійних і спеціальних скарг (заяв);

бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів у порядку, встановленому законодавством;

виконує відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств, які належать до сфери його управління;

сприяє створенню нових організаційних форм підприємництва та бере участь у розробленні механізмів структурної перебудови в промисловому секторі економіки;

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування й реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової політики в промисловості, в установленому порядку розробляє фінансово-економічні та інші нормативи, механізми їх запровадження;

організовує й виконує роботи зі стандартизації в межах повноважень, визначених законом;

у встановленому порядку сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промисловості;

здійснює моніторинг та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством України;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Мінпромполітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

аналізує стан розвитку промислового виробництва, формує баланси виробництва та споживання основних видів промислової продукції;

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань промислової політики;

розробляє та реалізує відповідно до законодавства Украї­ни заходи щодо дотримання інтересів держави під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення й подвійного використання, забезпечує участь підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, у міжнародних виставках озброєнь, військової техніки тощо;

готує пропозиції щодо формування державної стратегії у сфері функціонування та розвитку військово-промислового комплексу України, забезпечує її реалізацію відповідно до його компетенції;

організовує виконання робіт з комплексної утилізації непридатних боєприпасів, утилізації рідинних компонентів і твердого ракетного палива та інших токсичних речовин на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує державний нагляд за безпекою польотів експериментальних повітряних суден та суден авіаційного парку промисловості;

виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+