Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.2. Класифікація витрат будівельної організації

4.2. Класифікація витрат будівельної організації

Класифікацію витрат будівельної організації здійснюють з метою організації планування, бухгалтерського обліку, калькулювання й аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт.

Витрати класифікують за такими ознаками: види діяльності будівельної організації; місце виникнення витрат; подібність складу витрат; способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт; доцільність витрачання; віднесення до вартості будівельного контракту (будівельно-мон­тажних робіт).

Класифікація витрат за видами діяльності:

витрати основної діяльності — це витрати будівельної організації, пов’язані із виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт;

витрати операційної діяльності охоплюють витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

витрати звичайної діяльності охоплюють витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності;

витрати внаслідок надзвичайних подій.

Класифікація витрат за місцем виникнення їх:

витрати основного виробництва — витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включно із витратами, пов’язаними з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва;

витрати допоміжного виробництва — витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, включно із витратами, пов’язаними з управ­лінням, організацією й обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт власних та орендова-
них будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечен­ня інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо;

витрати другорядних виробництв — витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їхня продукція використовується під час виконання їх. До таких виробництв належать: бетонне й розчинне виробництво; виробництво залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння; цегляне виробниц-
тво; механічні, столярні, ремонтні та інші майстерні; виготовлення інших виробів, напівфабрикатів тощо.

Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних виробництв, продукцію яких у подальшому використовують на будівельно-монтажних роботах, є виробничими витратами основ­ної діяльності будівельної організації включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт або у собівартість за будівельним контрактом.

Класифікація за подібністю складу витрат:

елемент витрат — це сукупність однорідних за економічним змістом витрат;

стаття витрат — складові будь-якого елемента або кількох елементів.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групують за елементами витрат, а витрати основної діяльності ще й за статтями калькулювання.

Класифікація витрат за способами включення до собівартості будівельно-монтажних робіт:

прямі — витрати, які безпосередньо пов’язані із виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт відповідних об’єктів вит­рат за прямою ознакою: будівельні конструкції й деталі, використані для будівництва; основна заробітна плата робочих, занятих на будівництві та монтажних роботах; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів; інші прямі витрати;

непрямі (загальновиробничі витрати) — витрати, пов’язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва, які не можна безпосередньо віднести до конкретного об’єкта витрат. Їх розподіляють між об’єктами витрат пропорцій­но базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

Класифікація витрат за доцільністю витрачання їх:

продуктивні — витрати, передбачені раціональною організацією й технологією виробництва;

непродуктивні — витрати, зумовлені недосконалістю організації виробництва, порушенням технології тощо;

надзвичайні — витрати внаслідок стихійного лиха, техноген­них аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

Класифікація витрат за ознакою віднесення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних робіт):

витрати за будівельним контрактом — витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, безпосередньо пов’язані із виконанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, по­в’язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного виробництва (загальновиробничі витрати);

витрати звітного періоду — витрати, які неможливо прямо пов’язати із конкретними контрактами (будівельно-монтажними роботами) і, відповідно, із доходами від контрактів (будівельно-монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені. Такі витрати не належать до витрат за будівельними контрактами й не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Їх відображають у складі витрат будівельної організації у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені (адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати).

Класифікацію витрат за економічними елементами здій-
снюють з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат загалом за будівельною організацією (див. п. 4.3).

Класифікацію витрат за статтями калькулювання здій-
снюють з метою планування й обліку виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, організації синтетичного й аналітичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.

Перелік статей калькулювання, їхній склад та будівельну організацію можна уточнювати самостійно.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+