Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.3. Облік витрат за економічними елементами

4.3. Облік витрат за економічними елементами

Витрати операційної діяльності будівельної організації групують за такими економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

До складу елементу «Матеріальні витрати» належать:

вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, тари й тарних матеріа­лів, паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії усіх видів та запасних частин, придбаних у сторонніх організацій;

вартість виробів і напівфабрикатів, виготовлених у допоміж­них та другорядних виробництвах будівельної організації, які в подальшому використовують для будівельно-монтажних робіт;

вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями або іншими структурними підрозділами будівельної організації, а саме: з обробки матеріалів і випробування їх з метою визначення якості; з перевезення вантажів у межах будівельного майданчика і території допоміжних та другорядних виробництв будівельної організації; з ремонту (без поліпшення об’єктів), технічного огляду й технічного обслуговування власних і орендованих основних засобів для використання у будівельному виробництві, за винятком реконструкції й модернізації (поліпшення об’єктів); з експертизи та консультацій, по­в’язаних із результатами випробувань матеріалів і конструкцій;

витрати, пов’язані із використанням природної сировини: плата за деревину, продану на пні; плата за воду з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів; плата за використання інших природних ресурсів;

втрати від нестачі матеріальних цінностей на виробництві, в дорозі й на складах у межах норм природного убутку.

До складу елементу «Витрати на оплату праці» включають витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які види грошових виплат працівникам (включно із позаштатними), зай­нятим на виконанні будівельно-монтажних робіт і в допоміжних та другорядних виробництвах будівельної організації, нараховану згідно з формами й системами оплати праці, застосовуваними у будівельній організації.

До основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’яз­ки). Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів), відряд­них розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

До додаткової заробітної плати належить оплата за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством; премії, пов’язані із виконанням виробничих завдань і функцій; оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу; матеріальну допомогу; інші витрати на оплату праці.

До інших грошових виплат належать встановлені згідно із чинним законодавством доплати, надбавки й виплати за особливий характер організації та виконання будівельно-монтаж­них робіт.

Перелік витрат, пов’язаних із виплатою основної та додаткової заробітної плати й інших грошових виплат:

заробітна плата штатних працівників;

заробітна плата працівників, які не належать до штату будівельної організації;

передбачені законодавством доплати до тарифних ставок і посадових окладів, пов’язані з організацією праці;

виплати, передбачені законодавством про працю, за невід-
працьований на виробництві час;

виплати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів;

передбачені чинним законодавством надбавки й доплати до тарифних ставок і виплати, що мають компенсаційний характер.

Виплати додаткової заробітної плати:

премії робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям будівельної організації за поточні основні виробничі результати;

премії за сприяння винахідництву й раціоналізації, за створення й упровадження нової техніки;

премії за своєчасне і дострокове введення у дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва;

одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань), винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога.

Інші грошові виплати, передбачені законодавством:

виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові із ушкодженням здоров’я, зумовленого виконанням ним трудових обов’язків (за умови, що такі витрати мають місце в організації);

суми вихідної допомоги, які виплачують на період працевлаштування працівникам, звільненим із будівельної організації у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, а також у зв’язку із призовом на строкову військову службу;

оплата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання менш оплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.

Виплати за особливий характер виконання будівельно-мон­тажних робіт, встановлені відповідно до законодавства: надбавки до заробітної плати працівникам за пересувний, роз’їздний харак­тер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим методом; надбавки працівникам до тарифної ставки замість добових у разі відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту розміщення будівельної організації; суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим методом виплачують працівникам за дні перебування в дорозі від місця роботи й назад передбачені графіком роботи на вахті.

До складу елементу «Відрахування на соціальні заходи» належать суми відрахувань на:

обов’язкове державне й додаткове пенсійне страхування;

обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності;

обов’язкове медичне страхування; обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

страхування персоналу будівельної організації у випадках, передбачених законодавством;

інші соціальні заходи, передбачені законодавством.

До складу елементу «Амортизація» включають суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами й умовами, встановленими законодавством.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюють щомісяця на підставі первинної вартості або переоціненої справедливої вартості цих засобів, упродовж терміну корисного використання їх та за умови визнання активами (за винятком періоду реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації їх) за нормами, встановленими у розрахунку на календарний рік.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюють щомісяця за нормами, розрахованими на підставі первинної вартості їх або за умови переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу упродовж терміну корисного використання їх, що встановлюється будівельною організацією при зарахуванні цих активів на баланс, але не більш як двадцять років або терміну діяльності цієї організації.

До складу елементу «Інші операційні витрати» включають витрати будівельної організації, що не ввійшли до складу попередніх елементів витрат, а саме: витрати на службові відрядження працівників; оплата послуг і робіт, що надаються сторонніми організаціями: з управління виробництвом, якщо штатним розкладом будівельної організації не передбачено відповідні фун-
кціональні служби; з консультаційного й інформаційного характеру (зокрема витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної виробничої діяльності, виготовленням, зберіганням та реалізацією продукції допоміжних і другорядних підприємств будівельної організації, дотриманням законодавства; з використання й обслуговування технічних засобів управління обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації; із контролю за дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт; із протипожежної й сторожової охорони; з приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод; із проведення аудиторських перевірок.

До складу витрат цього елементу також належать вартість послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій під час виконання будівельно-монтажних робіт, включно із перебазуванням власних та орендованих будівельних машин з об’єкта на об’єкт; вартість спеціального харчування працівників будівельної організації у випадках, передбачених законодавством; виплати авторських винагород за винахідництво й раціоналізацію, якщо вони не є роялті; оплата збору, передбаченого законодав-
ством, за реєстрацію будівельної організації та її відокремлених структурних підрозділів в органах державної виконавчої влади; витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та сплату концесійних платежів за використання природ­них копалин; витрати на внесення виправлень та гарантійні роботи, зокрема витрати на гарантійний ремонт зданих замовникові об’єктів упродовж гарантійного терміну від дати підписання акту про прийняття об’єкта в експлуатацію; передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату вартості проїзду до місця роботи, випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади; платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у довкілля, розміщення відходів, інших видів шкідливого впливу у межах лімітів; витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включно із платою за розрахунково-касове обслуговування, отримання гарантій, вексель­ного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення облі-
ку боргових вимог і зобов’язань, зокрема й цінних паперів, пош­тово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних із гро-
шовим обігом; оплата за розроблення й видання рекламних
виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу у засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу й на дослідження ринку (маркетинг); відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і макетів, пред­ставницьких витрат (організація прийомів, презентацій, конференцій та інших офіційних заходів, включно із оплатою праці обслуговуючого персоналу); передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включно із витратами на перевезення працівників від місця розташування будівельної організації або пункту збору до місця роботи й у зворотному напрямі та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи й у зворотному напрямі; витрати на експлуатацію й утримання вахтового селища (оплата освітлення, опалення, каналізації, водопостачання), які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами; витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця роботи й у зворотному напрямі; відрахування струк­турних підрозділів на утримання апарату управління будівель­ною організацією; податки, збори та інші передбачені чинним законодавством обов’язкові платежі; платежі зі страхування майна (робіт) будівельної організації, комерційних ризиків, цивільної відповідальності суб’єктів господарювання; сума орендної плати в разі оперативної оренди основних засобів; витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з їхньою емісією; витрати на оприлюднення річного звіту; втрати від знецінення запасів; втрати через брак і псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на балансі будівельної організації, слід відносити до відповідних елементів витрат.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+