Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.4. Облік виробничих витрат за прямими статтями калькуляції

4.4. Облік виробничих витрат за прямими статтями калькуляції

Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групують за статтями калькуляції. Прямі витрати щомісячно визначають та відносять на окремі об’єкти калькулювання за прямими ознаками на підставі первинних облікових документів. Уся первинна документація складається з обов’язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об’єктами калькулювання. Первинні документи складають у момент здійснення операцій, а якщо це неможливо — безпосередньо після їх завершення.

Облік витрат у будівництві доцільно вести за такими статтями калькуляції: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, експлуатація будівельних машин і механізмів, відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

До статті «Прямі матеріальні витрати» включають: вартість сировини, матеріалів, будівельних конструкцій, комплектувальних виробів і напівфабрикатів; вартість допоміжних та інших матеріалів, придбаних у сторонніх організацій та виготовлених у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації, які в подальшому безпосередньо використовують для виконання будівельно-монтажних робіт; вартість паливних і мастильних матеріалів, пари, води, енергії усіх видів, запасних частин тощо.

Вартість матеріальних ресурсів включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за їх первинною вартістю. Вартість продукції, виготовленої у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації, включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт за собівартістю виготов­лення їх.

Приймання і відпуск матеріалів у будівництві оформлюють первинними документами, аналогічними використанню у промисловості. У будівництві доцільно ширше використовувати лімітні й лімітно-заборні карти.

Специфічним у будівництві є порядок оформлення видачі матеріалів відкритого зберігання, так званих навальних (піску, гравію, щебню тощо). За неможливості вимірювання обсягу цих матеріалів у момент передання на виробництво відпуск їх оформлюють документами, складеними за даними щомісячної інвентаризації.

Конче важливим є контроль за правильним використанням матеріалів. Цей контроль здійснюють шляхом порівняння фактич­них витрат найважливіших видів матеріалів із нормами, передбаченими на виконаний обсяг робіт, а також аналізу причин економії або перевитрат.

Відпуск матеріалів зі складу здійснюють на підставі первинних документів, якими є: накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11), лімітно-заборна карта (ф. № М-8, № М-9, № М-28, № М-28а), акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10), сигнальні вимоги (ф. № М-11а), акт про виявлений дефект устаткування (ф. № М-17), акт про залишки та на списання матеріалів відкритого зберігання (ф. № М-22), акт про приймання — передання обладнання до монтажу (ф. № М-15а), товарно-транспортна накладна (ф. № 1-Т). Інформацію первинних документів накопичують і групують у облікових реєстрах: матеріальних звітах (ф. № М-19, № М-19а), звітах про обіг основних матеріалів (ф. № М-29).

Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-мон­тажних робіт за об’єктами обліку відображають в облікових регіс­трах на підставі матеріальних звітів.

Вартість використаних матеріалів включають до дебету рахун­ків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунків:

80 «Матеріальні витрати» для будівельних організацій, які застосовують 8-й клас рахунків;

20 «Виробничі запаси», для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків;

23 «Виробництво», вартість продукції допоміжних і другорядних виробництв;

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями.

Обладнання, що придбане забудовником і надійшло на будівельний майданчик, підрядна організація приймає й обліковує на позабалансовому рахунку 021 «Устаткування, прийняте для монтажу». Після монтажу обладнання підрядна організація списує його у позабалансовому обліку з рахунка 021.

До статті «Прямі витрати на оплату праці» включають витрати на основну й додаткову заробітну плату та інші грошові виплати працівникам (включно із нештатними) та працівникам лінійного персоналу (начальникам дільниць, виконавцям робіт, майстрам, механікам дільниць тощо) у разі включення їх до складу бригад, зай­нятих на будівельно-монтажних роботах (включно із розвантажен­ням на приоб’єктному складі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання та переміщення їх вручну від приоб’єктного складу до робочої зони), нараховані згідно із формами й системами оплати праці, застосовуваними у будівельній організації.

Витрати на оплату праці працівників включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт із кредиту рахунка 81 «Витрати на оплату праці» за видами оплати праці для організацій, що застосовують 8-й клас рахунків, або відповідно із кредиту рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків, і відносять на витрати за окремими об’єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі документів, що визначають витрати праці. Якщо неможливо віднести окремі види надбавок, доплат, заохочувальних і компенсувальних виплат за прямою ознакою, розподіл їх за об’єктами здійснюють пропорційно сумі заробітної плати без цих надбавок, доплат і компенсувальних виплат або іншими методами, застосовуваними у будівельній організації.

Облік заробітної плати у будівництві оформлюють первинними документами, аналогічними тим, що використовують у промисловості. Для обліку виробітку зазвичай використовують бригадні наряди. За кожною бригадою працівників заповнюють що­місячний табель — розрахунок для обліку використаного робочого часу і визначення заробітної плати. За відрядно-преміальної оплати праці в будівництві за акордні роботи (за будівельним цик­лом загалом або за видом виконаної роботи: на цегельну кладку поверху або секції, на штукатурні або мулярні роботи, на квартиру тощо) використовують наряди за укрупненими розцінками, згідно з типовими або складеними до акордного наряду калькуляціями, в яких наводять розцінки на кожну окрему операцію.

Нарахування заробітної плати здійснюють за первинними документами: (табель робочого часу, наряд на відрядні роботи, акорд­ний наряд, сигнальні документи на відрядні роботи). Згідно з первинними документами складають Реєстр виданих нарядів.

За синтетичного обліку прямі витрати на оплату праці відображають за кредитом рахунків 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 66 «Розрахунки з оплати праці» і дебетом рахун­ків 23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві».

До статті «Експлуатація будівельних машин і механізмів» включають витрати, які можна віднести до конкретного об’єкта витрат за прямою ознакою:

основну й додаткову заробітну плату працівників, зайнятих керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин і механізмів, нараховану згідно з формами й системами оплати праці, застосовуваними в будівельній організації;

вартість паливних і мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту, технічного огляду й технічного обслуговування власної та орендованої будівельної техніки (включно із витратами на доставку їх до приоб’єктного складу та заготівельно-складські витрати);

витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об’єкта на об’єкт, а також на утримання й ремонт рейкових і безрейкових колій;

суму орендної плати (лізингового платежу) в разі оператив­ної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин і механізмів та суму винагороди орендодавцю (лізингодавцю) за користування будівельними машинами та механізмами;

вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими спеціалізованими організаціями під час виконання будівель­но-монтажних робіт, включно із перебазуванням будівельних машин з об’єкта на об’єкт;

витрати на переміщення за допомогою будівельних машин мате­ріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика;

інші витрати, пов’язані з експлуатацією й утриманням будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин і механізмів, які використовують на роботах, що не належать до будівельно-монтажних, а також витрат на експлуатацію машин, орендо­ваних сторонніми організаціями);

амортизаційні відрахування (лізинговий платіж) від первинної або переоціненої вартості будівельних машин та механізмів, устаткування виробничих підрозділів, ремонтних майстерень, гаражів тощо, в яких обслуговують будівельну техніку.

Витрати на ремонт основних засобів включають до виробничих витрат за цією статтею калькуляції, якщо ремонти здійснюють з метою підтримання об’єктів у робочому стані й одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання цих об’єктів. Якщо ремонти призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об’єкта (поліпшення об’єктів), витрати на такі ремонти відносять на збільшення первинної вартості об’єктів. Як правило, поліпшення об’єктів основних засобів зумовлюють роботи з реконструкції, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання об’єк­тів основних засобів.

Роботу будівельних машин і механізмів відображають у первинних документах, до яких належать: Рапорт про роботу будівельної машини (ф. № ЕБМ-1), який складають на кожну машину (механізм), що працює на об’єкті одну зміну. У рапорті вказують загальний корисний час роботи машини, простої та їхні причини. Якщо будівельна машина працює понад одну зміну, складають Рапорт (ф. № ЕБМ-3). Подорожній лист будівельної машини (ф. № ЕБМ-2) використовується для обліку роботи автомобільних кранів та інших машин на автомобільному шасі. У цьому документі об’єднано дані подорожнього листа автомобіля та змінного рапорту про роботу машин. Рапорт про роботу будівельної машини (механізму) (ф. № ЕБМ-4) складають, якщо обсяг виконаної машиною роботи можна обчислити у натуральних показниках. Ці документи складають в одному примірнику. Вони містять дані, необхідні для нарахування заробітної плати працівникам, які обслуговують будівельні машини.

Для узагальнення роботи машин і механізмів призначена Карт­ка обліку роботи будівельної машини (механізму) (ф. № ЕБМ-5), яку складають окремо для кожної машини. Підсумкові дані цих карток переносять у зведені картки (звіти) за групами однорідних машин. З метою узагальнення даних про роботу будівельних машин (за місяць, рік) ведуть Журнал обліку роботи будівельних машин (механізмів) (ф. № ЕБМ-6).

На початку й по завершенні робіт будівельних машин і механізмів на об’єкті складають Акт про установку, пуск і демонтаж будівельної машини (ф. 03-5).

З метою обліку використання палива складають відомості заправки будівельних машин.

Витрати на оплату праці працівників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, відрахування у резерв на оплату відпусток, витрати на паливо, електроенергію, а також допоміжні експлуатаційні матеріали, утримання рейкових і безрейкових колій, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт (без поліпшення об’єктів) та орендну плату за машини відносять на виробничу собівартість утримання груп цих машин за прямою ознакою.

За потреби витрати з обслуговування машин і механізмів розподіляють між об’єктами обліку витрат пропорційно до: суми всіх прямих витрат на об’єкті; обсягу доходу (виконаних робіт) на об’єктах; суми витрат на оплату праці на об’єкті; відпрацьованого часу на об’єктах будівельними машинами і механізмами.

Витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів розподіляють на одноразові й поточні. До одноразових належать витрати на навантаження, вивантаження й транспортування механізмів, монтаж, демонтаж і пробний пуск машин, обладнання і розбирання тимчасових споруд для установки машин. Поточні витрати складаються з вартості пального, мастильних і допоміжних (експлуатаційних) матеріалів, палива та енергії, основної заробітної плати працівників, які обслуговують машини, амортизаційних відрахувань, вар­тості профілактичного обслуговування, ремонту механізмів; орендної плати за використання машин і механізмів, інших витрат.

Витрати на утримання й експлуатацію власних і орендованих машин і механізмів у будівельній організації відображають на рахунку 23 «Виробництво», стаття «Експлуатація будівельних машин і механізмів», за їхніми видами чи групами, й відносять на витрати за окремими об’єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних документів.

Одноразові витрати попередньо відображають на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», а потім списують щомісячно на рахунок 23 «Виробництво» (на статтю калькуляції «Експлуатація будівельних машин і механізмів»), виходячи із запланованого часу роботи машин.

До статті «Відрахування на соціальні заходи» належать перед­бачені законодавством відрахування від заробітної плати персоналу, зазначені у статтях калькулювання, що становлять прямі витрати. Ці витрати згідно із розрахунком включають до собівартості будівельно-монтажних робіт за прямою ознакою за кредитом відповідних субрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням».

До статті «Інші прямі витрати» включають усі інші виробничі витрати, що не ввійшли до попередніх статей і можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість будівельно-монтажних робіт за прямими ознаками, зокрема:

плата за оренду земельних і майнових паїв;

витрати на виконання виправлень та гарантійних робіт, у тому числі витрати на гарантійний ремонт переданих замовникові об’єктів упродовж гарантійного терміну від дати підписання акту про прийняття об’єкта в експлуатацію, за умови включення такого ремонту до контракту й належного оформлення документів щодо виконання такого ремонту тощо;

втрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованих виробів, напівфабрикатів та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за спра­ведливою вартістю; сум, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак; сум, одержаних від постачальників за неякісні матеріали і комплектувальні вироби.

До втрат від браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, належать витрати на перероблення неякісно виконаних робіт з вини будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у зведених конструкціях, допущених під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт.

Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини замовника і оплачених ним, не відносять до втрат від браку.

До витрат на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, включають вартість додатково витрачених матеріалів, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, на експлуатацію будівельних машин і механізмів, а також частину загальновиробничих витрат.

Втрати від браку в роботі будівельних організацій накопичуються на рахунку 24 «Брак у виробництві» окремо за браком, допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, і браком, допущеним у допоміжних та другорядних вироб­ництвах будівельної організації на окремому субрахунку. Облік втрат через брак здійснюють за окремими об’єктами будівництва, видами робіт і допоміжними й другорядними виробництвами у журналах, листках-розшифровках або машинограмах, що їх замінюють.

Втрати від браку списують на собівартість продукції:

Дебет рахунка 23               Кредит рахунка 24

Інші прямі витрати згідно із первинними й накопичувальними бухгалтерськими документами відносять з кредиту відповідних рахунків у дебет відповідних субрахунків рахунка 23 (стаття «Інші прямі витрати»).

Дані первинних документів і накопичувальних регістрів з обліку прямих витрат будівельно-монтажних робіт використовують при складанні Журналу обліку виконаних робіт (типова форма № КБ-6)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+